Ua Neej Raws Vajtswvv Siab Nyiam – 31/1/2024

1563

 

 

I Thexalaunikes 4:1-8

Nqe cim:

Vajtswv xav kom nej ua nej lub neej zoo kawg nkaus, tsis txhob ua kev nkauj kev nraug thiaj li haum Vajtswv siab. 4Nej txhua tus yuav tsum tswj nej lub cev thiab ncaj ncees rau nej tus pojniam, nej thiaj yuav ua tau haum Vajtswv siab thiab haum neeg siab” (I Thexalaunikes 4 :3-4)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus hais tias “nej yuav tsum ua nej lubneej zoo dua yav tas los thiab” muaj lub ntsiab txhais licas?
  • Nws qhia kom cov ntseeg hauv Thexalaunikes ua neej li cas thiaj haum Vajtswv siab?
  • Koj yuav tswj lubneej dawbhuv kom haum Vajtswv siab li cas?

Txhawj xeeb txog qhov uas nyob tsam cov ntseeg hauv Thexalaunikes txaus siab rau tej uas lawv twb muaj hauv sab ntsujplig, Timthawj Paulus ua tib zoo qhia kom lawv rov kawm tej uas lawv twb kawm ntawm Paulus uas yog Paulus kawm ntawm Tswv Yexus los, nws hais tias “nej yuav tsum ua nej lubneej kom zoo dua yav tag los thiab” (nqe 1). Lolus “zoo dua qhov qub” yog “yim hnub yim zoo tuaj, tsuas muaj zoo tshaj qhov qub lawm xwb”. Cov ntseeg lubneej yuav tsum yim hnub yim loj hlob tsis tseg mus txog hnub tau ntsib tus Tswv.

Timthawj Paulus hais tias yog yuav kom muaj lubneej haum Vajtswv siab, cov ntseeg hauv Thexalaunikes yuav tsum saib ntsoov Vajtswv Txojlus ua neej kom ua tau lubneej dawbhuv. Nyob hauv ib lub tebchaws uas muaj ntau txojkev ntseeg teev mlom, kev phem kev qias, sib daj sib deev rau hauv tej tsev teev hawm, tim thawj Paulus qhia lawv hais tias: “… Vajtswv xav kom nej ua nej lubneej zoo kawg nkaus, tsis txhob ua kev nkauj kev nraug thiaj li haum Vajtswv siab. Nej txhua tus yuav tsum tswj nej lub cev thiab ncajncees rau nej tus pojniam, nej thiaj yuav ua tau haum Vajtswv siab thiab haum neeg siab. Cov neeg uas tsis paub Vajtswv, lawv muaj lub siab ntshaw ua phem ua qias, nej tsis txhob ntshaw li lawv” (nqe 3-5). Timthawj Paulus nqua hu cov ntseeg hauv Thexalaunikes, lawv yog cov uas twb cog txojkev ntseeg hauv Tswv Yexus lawm yuav tsum ua lubneej raws li Vajtswv siab nyiam, txhob xyaum ua li ntiajteb. Vajtswv cov menyuam yuav tsum tswj lub cev kom dawbhuv, txhob ua li lub siab ntshaw, qaug mus rau tej kev nkauj nraug, tiamsis yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv hu peb los ua neej dawbhuv tsis yog los ua phem ua qias. Paulus hais ruaj khov hais tias: “Yog leejtwg tsis ua raws li Txojlus no qhia tsis yog nws saib tsis taus neeg, tiamsis yog nws saib tsis taus Vajtswv tus uas pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau nej” (nqe 8). Cov lus ceebtoom no pab cov ntseeg Thexalaunikes xyuamxim ua lubneej dawbhuv raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Niaj hnub nimno, kev dawbhuv hauv kev ua txij nkawm tibneeg saib tsis tseemceeb, ntau leej pom zoo rau qhov uas nyob sim ua ntej, pw ua ke ua ntej sib yuav, tham luag pojniam luag txiv, sib nrauj, saib kev sib yuav tsis tseemceeb. Vim li ntawd, peb yuav tsum paub peb li feemxyuam yog ua neej raws li Vajtswv siab nyiam, tswj lub cev thiab saib taus lub cev. Yog peb tsis lees yuav kev ua neej dawbhuv ces yog peb tsis lees yuav Vajtswv tus ua hu peb los ua neej dawbhuv thiab peb ua poob lub meejmom zoo tshaj plaws ntawm tus ntseeg.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas Dawbhuv! Nyob hauv lub ntiajteb uas saib kev dawbhuv ntawm kev txij nkawm tsis muaj nqis, thov Koj pab kom nyuam yaus txaus peevxwm ua neej dawbhuv, tsis cia lub cev mus ua nkauj ua nraug. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas saib taus peb lub cev thiab saib kev dawbhuv yog yam uas yuav tsum tswj rawv?Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. HCM: Công Bố Thành Lập Chi Hội Thạnh Xuân
Bài tiếp theoHdĭp Hlue Si Klei Aê Diê Čiăng – 31/1/2024