Ua Neej Muaj Tswvyim Hauv Tsevneeg – 17/7/2022

509

 

 

Pajlug 17:1-6

Nqe cim:

“Tej neeg laus zoo siab heev rau lawv tej xeebntxwv ib yam li tej menyuam zoo siab rau lawv niam lawv txiv” (Pajlug 17:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam ua neej hauv tsevneeg licas?
  • Kev zeem paub hais tias peb puavleej yog cov menyuam koom ib Leej Txiv saum ntuj, pab peb licas rau lubneej hauv tsevneeg?
  • Peb yuav tsum ua lubneej licas kom ua rau tsevneeg tau ntsejmuag thiab tus Tswv tau koobmeej?

Los ntawm lub tswvyim tus Tswv pub, vajntxwv Xalumoos tau qhia tej menyuam mus rau txhua sab. Tsis yog tsuas qhia ua zoo xwb, vajntxwv tseem qhia txog lubneej hauv lub cuabyig thiab. Nyob hauv ntu Vajluskub no, Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam ua neej muaj tswvyim hauv tsevneeg mus rau ntau sab. Tim ib, koj yuav tsum saib hlob kev sib raug zoo hauv tsevneeg (nqe 1). Txawm lubneej txomnyem tiamsis muaj kev sib haum xeeb, zoo dua lubneej muaj npluamias tiamsis muaj kev sib cav sib ceg. Tsevneeg sib raug zoo tseemceeb dua qhov uas muaj nyiaj txiag txhua yam tiamsis sib ntxub. Tim ob, koj yuav tsum ua neej muaj tswvyim (nqe 2). Yuav tsum ua haujlwm tas siab thiab tswj txhua tes haujlwm txhua lub tsamthawj. Txawm yog tus tubtxib, los yog paub ua neej ntse ces yuav tau ua tus kav tus tswv tus tub uas rhuav ntsejmuag. Tsis tas li ntawd xwb, tseem yuav tau txais tus tswv tej qub txeeg qub teg ib yam li tus tub. Tim peb, koj yuav tsum ua lubneej dawbhuv, ncajncees (nqe 4). Tej tswvyim phem, tej lus hais dag yuav tsum raug tso povtseg. Tim plaub, koj yuav tsum ua lubneej sib hlub (nqe 5). Tus Tswv yuav rau txim rau cov uas saib tsis taus cov neeg pluag, pom tej kwvtij txomnyem tsis cev tes pab tseem luag lawv plig ces yuav raug txim. Qhov kawg, txawm koj yuav yog pog yawg, niam txiv lossis menyuam, los yuav tsum paub hais tias koj lubneej muaj peevxwm ua rau cov neeg hauv koj tsevneeg tau ntsejmuag lossis poob ntsejmuag; yog li ntawd, yuav tsum ceevfaj tej lus hais, tes haujlwm thiab kev ua neej.

Tus Tswv cia Nws tej menyuam nyob hauv tsevneeg yog los“sim neeg lub siab” (nqe 3), Nws siv tej tsamthawj zoo thiab phem los sim thiab lim peb lubneej hauv tsevneeg. Txawm peb yuav yog leejtwg thiab muaj qabhau licas rau tsevneeg, los kuj yuav tsum nco ntsoov hais tias, tabmeeg Vajtswv peb puav leej yog Nws tej menyuam. Peb Leej Txiv saum ntuj Ceebtsheej yeej tsis xaiv leejtwg ntsejmuag, txhua tus yuav tau txais nqi zog li tej uas nyias tau ua lawm (saib Efexus 6). Timthawj Paulus qhuab ntuas peb txhua tus, yuav tsum muaj lub siab xav ib yam nkaus, muaj lub siab hlub ib yam nkaus, koom ua ib lub siab, ib tug nrog ib tug sib raug zoo, txo hwjchim, ib tug tsis khav hais tias ib tug zoo dua ib tug, tsis txhob xav txog tus kheej xwb, tiamsis nej yuav tsum xav txog lwm tus thiab. Yuav tsum ua lubneej raws li Vajtswv Txojlus qhia thiab muaj lub siab zoo ib yam li Yexus Khetos lub (Filipis 2:1-5). Thov Vaj Ntsujplig pab peb txhua tus ua lubneej qhia tshwm tej yam zoo ntawm tus Tswv rau peb tsevneeg, ua li ntawd tsis yog tsuas ua rau tej menyuam tau ntsejmuag thiab cov laus zoo siab xwb, tiamsis tseem ua rau Vaj Leej Txiv tau koobmeej thiab.

Peb lubneej puas tau ua rau peb tsevneeg tau ntsejmuag thiab tus Tswv tau koobmeej lawm tau?

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj hlub nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus ua neej sib raug zoo, muaj tswvyim, ncaj ncees thiab sib hlub hauv tsevneeg. Thov pub nyuam yaus muaj lubneej ua rau tsevneeg tau ntsejmuag thiab ua rau Koj tau koobmeej. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 125:1-129:8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăk Lăk: Chương Trình Bồi Linh Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Hòa Thắng
Bài tiếp theoHdĭp Thâo Mĭn Hlăm Gŏ Sang – 17/7/2022