Ua Neej Muaj Feemxyuam – 23/7/2023

4583

 

 

Pajlug 20:12-13

Nqe cim:

“Tsis txhob nyiam tsaug zog tsam ces koj pluag, cia li qhib koj lub qhov muag   koj thiaj tau noj tsau” (Pajlug 20:13 PTT).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lo lus “qhib…qhov muag ” muaj lub ntsiab licas?

–       Kev tub nkeeg qhia tshwm tus cwjpwm thiab feemxyuam licas rau tej yam uas tus Tswv pub?

–       Koj thov tus Tswv hloov kev xav, kev ua neej licas dhau zaj kawm no?

Vajtswv tsim tau tibneeg yog yam ciaj sia uas tseemceeb tshaj hauv txhua yam. Nws pub rau tibneeg muaj lub qhov ntsej kom hnov lus, lub qhov muag kom pom kev (nqe 12), thiab tus Tswv kuj pub rau tib neeg ywjpheej siv tej uas Nws muab pub. Tiamsis, tibneeg yuav tsum paub ua neej muaj feemxyuam rau tej yam uas tus Tswv tsim thiab muab cob rau. Pajlug 20:13 hais txog ob hom tibneeg, tus neeg qhib qhov muag yuav tau noj tsau, tiamsis tus neeg nyiam tsaug zog yuav pluag. Txhua tus puavleej tau tus Tswv muab pub “qhov muag” tiamsis tus uas qhib qhov muag yuav muaj txaus, tus uas qi qhov muag yuav pluag. Lo lus “qhib…qhov muag” yog hais txog kev txawj xav, kev mob siab thiab nquag ua haujlwm txhua hnub. Lo lus no kuj muaj lub ntsiab hais tias yuav tsum lauj zias sijhawm los ua haujlwm, ua tawm tej khoom siv rau lub neej. Tiamsis lub ntsiab lus tob dua ntawm kev qhib qhov muag yog ua neej muaj feemxyuam rau tes haujlwm thiab lub neej uas tus Tswv muab pub rau yus.

Muaj tej lub sijhawm yog vim ntau yam tshwm sib txawv ua rau tibneeg qhib tsis taus qhov muag. Tiamsis yog tsis txiav txim siab tiv kev khwv, tseem muab tes haujlwm tso tseg, ces yuav mus tsis taus txog qhov chaw npaj tseg. Thaum tseem me, yog ib tug tub kawm, yog tsis siv zog tiv dhau kev tsaug zog kom rau siab kawm ntawv, kev tshawb nco ces yuav ua cas hla dhau ntsuas kev thaum kawg? Thaum loj hlob, tsis muaj leejtwg khiav dim tej lub sijhawm txomnyem, qaug zog, yog leejtwg tiv dhau ces yuav muaj noj tsau npo, tiamsis tus tubnkeeg yuav hais tias: “Kuv tseem yuav tsaug ib tsig zog, thiab kuv yuav khawm tes so ibchim tso. Tiamsis thaum nws tseem pw tsaug zog, kev txomnyem yuav los raug nws ib yam li tus tubsab nqa rawv qws tuaj huab nws lub neej ntag” (Pajlug 6:10-11). Txomnyem tsis yog lub txim, tiamsis yog leejtwg ua neej tsis muaj feemxyuam, ua neeg tubnkeeg thiaj txomnyem ces tus ntawd muaj txim rau tus Tswv, rau tebchaws, rau lub cuabyig thiab rau tus kheej. Muaj qee tus ntseeg xav hais tias tsuas yog thaum peb ua txhaum tus Tswv txoj kevcai thiaj yog kev txhaum, tiamsis yog peb ua neeg tubnkeeg, tsis muaj feemxyuam rau tej uas tus Tswv pub, ces kuj yog peb ua txhaum rau tus Tswv. Timthawj Yakaunpaus qhia hais tias “Yog li ntawd tus uas paub ua qhov zoo, tiamsis nws tsis ua, tus ntawd txhaum” (Yakaunpaus 4:17).

Thov tus Tswv pub rau peb txhua tus saib pom tej yam tus Tswv muab pub rau peb lub neej kom peb niaj hnub nquag, tas siab tas ntsws, tas dag tas zog ua tej haujlwm tus Tswv kom ua. Nyob hauv txhua lub tsamthawj yuav tsum niaj hnub qhia tshwm lub tswvyim, txojkev ntseeg tus Tswv dhau los ntawm lub neej muaj feemxyuam rau txhua tes haujlwm kom dhau qhov ntawd peb qhia tshwm tus Tswv lub npe rau lwm tus.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv uas yog Leej Txiv muaj kev hlub, thov zam txim rau nyuam yaus vim coj tus cwjpwm tubnkeeg. Thov pab nyuam yaus txawj hloov pauv, ua lub neej hwm Koj los ntawm lub neej nquag thiab muaj feemxyuam rau tej uas Koj muab pub. Amees.

Peb kev ua lub neej nquag thiab muaj feemxyuam rau txhua tes haujlwm zoo licas lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 4:27-54

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Tin  Lành Tỉnh Long An 2023
Bài tiếp theoHdĭp Mâo Bruă Klam – 23/7/2023