Ua Neej Haum Tus Tswv Siab – 22/5/2022

409

 

Pajlug 16:1-9

Nqe cim

“Thaum tus TSWV txaus siab rau nej lawm, nws yuav ua kom nej tej yeebncuab nrog nej sib raug zoo. (Pajlug 16:7).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam yuav tsum ua neej haum tus Tswv siab licas?
  • Tus neeg ua neej haum tus Tswv siab yuav tau txais koobhmoov dabtsi?
  • Vim licas yuav tsum ua neej haum tus Tswv siab?
  • Peb yuav tsum ua licas thiaj taug tau txojkev ncajncees thiab dawbhuv?

Nyob hauv ntu Vajluskub no, peb twb kawm zaj uas muaj npe hais tias “Neeg Npaj Siab, Ntuj Ua Tiav” lawm. Hnub no, peb yuav kawm ib zaj ntxiv hais txog lub tswvyim uas pab kom peb ua tau lubneej haum tus Tswv siab.

Feem coob tibneeg leejtwg los yeej xav hais tias txhua yam uas lawv ua puav leej yog lossis puav leej dawbhuv thiab pheej ntaus nqi zoo phem los ntawm qhov muag saib pom. Tiamsis tus Tswv ntaus nqi los ntawm tibneeg lub siab (nqe 2). Yog tibneeg lub siab tseem muaj kev khavtheeb, ces yuav raug tus Tswv ntxub ntxaug vim tus uas muaj lub siab khavtheeb tsis vamkhom tus Tswv, tus ntawd yuav raug txiav txim. Tiamsis, tus Tswv yuav foom koobhmoov rau tus uas ua haum Nws siab (nqe 5-6).

Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam yuav tsum ua lubneej haum tus Tswv siab raws li tej yam no: Tim ib, koj yuav tsum muaj lub siab ncajncees, dawbhuv tabmeeg tus Tswv (nqe 2). Koj lub siab qhia tshwm txojkev ntseeg rau ntawm tus Tswv. Koj muaj cuabkav dag lwm tus tiamsis dag tsis tau tus Tswv ib zaug li. Koj lub siab dawb paug qhia hais tias koj paub hwm tus Tswv. Thiab thaum koj paub hwm tus Tswv, ces koj yuav dim ntawm txojkev phem (nqe 6). Tim ob, koj yuav tsum muaj lub siab txo hwjchim (nqe 5). Koj lub ntsej muag txo hwjchim yuav tsum tshwm ntawm lub siab txo hwjchim tuaj. Tus neeg khavtheeb yog tus uas tawmtsam Vajtswv txojkev tswjhwm yog li ntawd lub siab khavtheeb yuav raug tus Tswv ntxub ntxaug. Tim peb, koj lub siab yuav tsum ua ncaj rau lwm tus (nqe 8). Thaum ua neeg ncajncees, tej zaum koj yuav raug poob tej qoob loo, nyiaj txiag, tiamsis tej uas koj ua hauv lubneej yuav qhia tshwm tus Tswv txojkev ncajncees.

Thaum koj ua neej haum tus Tswv siab, Nws yuav foom koobhmoov rau koj. Tus Tswv tej koobhmoov yuav ntws los rau saum koj, tsis yog tsuas hloov koj tus kheej lubneej xwb tiamsis tseem ua rau cov neeg nyob ibncig ntawm koj hloov thiab. Txawm yog yeebncuab, los tus Tswv yuav ua rau lawv nrog koj sib raug zoo (nqe 7). Nyob hauv tus Tswv txoj kev hlub, los ntawm Nws txojkev zoo thiab ncaj ncees, koj lub txim yuav tau zam; los ntawm kev hwm tus Tswv, koj thiaj yuav khiav dim ntawm txojkev phem (nqe 6).

Tus Tswv Yexus qhia cov thwjtim thov Vajtswv hais tias: “Thov koj pab kom peb ua tau raws li koj lub siab nyiam yam li cov uas nyob saum ntuj” (Mathais 6:10b). Vaj Ntsujplig yog tus qhia peb paub txhua yam thiab pab peb nco Vajtswv Txojlus (Yauhas 14:26), yog li ntawd peb tabtom nyob rau tiam koobhmoov, nyob hauv Vaj Ntsujplig kev qhuab ntuas, taw qhia, thov tus Tswv pab peb tsis txhob ua lubneej raws li peb siab nyiam tiamsis tas siab tas ntsws ua lubneej raws li tus Tswv lub siab nyiam. Peb tsis yog ua lubneej kom haum neeg siab, tiamsis qhov tseemceeb tshajplaws yog peb ua peb lubneej kom haum tus Tswv siab, ua neej dawbhuv, txo hwjchim, ncajncees raws li tus Tswv tej lus qhia.

Muaj yam dabtsi yuav tsum pauv hloov hauv peb tus kheej kom ua tau lubneej haum tus Tswv siab?

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia nyuam yaus paub homphiaj ntawm nyuam yaus lubneej yog ua neej haum Koj siab. Thov qhia nyuam yaus lees tej kev txhaum hauv nruab siab, pab nyuam yaus taug txojkev dawbhuv, ncajncees thiab txo hwjchim tabmeej Koj. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 34

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBan Y Tế Tin Lành Quảng Nam: Công Tác Từ Thiện Tại Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành
Bài tiếp theoHdĭp Bi Mơak Kơ Aê Diê – 22/5/2022