Hdĭp Bi Mơak Kơ Aê Diê – 22/5/2022

843

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 16:1-9.

Êlan kliăng: “Tơdah klei hdĭp sa čô mnuih bi mơak kơ Yêhôwa, Ñu brei wăt phung roh gơ̆ dôk êđăp ênang hŏng gơ̆.” (Klei Bi Hriêng 16:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Salômôn bi hriăm anak ñu hdĭp bi mơak kơ Aê Diê? Ya klei jăk mơak phung hdĭp bi mơak kơ Aê Diê mâo? Ya ngă brei drei thâo hdĭp bi mơak kơ Aê Diê? Ya klei brei drei ngă čiăng dưi êbat hlăm klei kpă ênô leh anăn doh jăk?

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, drei hriăm leh kơ akŏ “Anak mnuih bi mĭn, ƀiădah klei tŭ jing mơ̆ng Aê Diê”. Hruê anei, drei lŏ dơ̆ng hriăm kơ klei thâo hdĭp bi mơak kơ Aê Diê.

 Lu anak mnuih čŏng lač êlan pô nao jing doh mngač, bruă pô ngă jing thâo mĭn leh anăn khăng lač jhat amâodah jăk mơ̆ng klei bi êdah ti êngao. Ƀiădah Yêhôwa Aê Diê ksiêm dlăng ai tiê anak mnuih (êlan 2). Tơdah ai tiê anak mnuih mâo klei mgao snăn Yêhôwa Aê Diê bi êmut kheh kyua phung mâo ai tiê mgao amâo čiăng kơ Aê Diê ôh, pô anăn srăng tŭ klei bi kmhal. Mklăk wĭt, Aê Diê srăng hơêč hmưi kơ phung hdĭp bi mơak kơ Ñu (êlan 5-6).

Mtao Salômôn bi hriăm anak brei hdĭp bi mơak kơ Aê Diê hluê si dŭm bruă : Tal sa, brei anak mâo ai tiê kpă, doh ti anăp Aê Diê (êlan 2). Ai tiê anak bi êdah klei đăo kơ Aê Diê. Anak dưi luar pô mkăn ƀiădah amâo dưi luar ôh ti anăp Aê Diê. Ai tiê doh mngač bi êdah anak huĭ mpŭ kơ Aê Diê. Leh anăn sĭt ai tiê anak huĭ mpŭ kơ Aê Diê, anak srăng đuê̆ mơ̆ng klei soh (êlan 6). Tal dua, ai tiê anak brei êdu êun (êlan 5). Knuih êdu êun mơ̆ng anak brei mâo mơ̆ng ai tiê êdu êun. Phung mgao jing phung bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê kiă kriê anăn ai tiê mgao ngă kơ Yêhôwa Aê Diê bi êmut kheh. Tal tlâo, ai tiê anak mnuih brei jing kpă ênô hŏng mnuih (êlan 8). Tơdah hdĭp kpă ênô, anak mnuih srăng tŭ luč boh mnga, ngăn drăp, ƀiădah dŭm klei anak ngă hlăm klei hdĭp srăng bi êdah klei kpă ênô Aê Diê.

Sĭt anak hdĭp bi mơak kơ Aê Diê, Ñu srăng brei klei jăk mơak kơ anak. Klei jăk mơak Aê Diê tuh êbeh dlai hlăm anak, amâo djŏ knŏng bi mlih klei hdĭp anak ôh ƀiădah lŏ hmaĭ kơ phung riêng gah. Wăt phung roh, Aê Diê srăng ngă kơ diñu dôk êđăp ênang hŏng anak (êlan 7). Hlăm klei pap Aê Diê, kyua klei pap leh anăn klei kpă ênô, klei soh anak dưi pap brei ; kyua klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê, anak srăng ñĕ kơ klei jhat (êlan 6).

Khua Yang Yêsu bi hriăm leh phung ƀĭng kna wah lač: “akâo kơ klei Ih čiăng srăng jing ti lăn ala msĕ si hlăm adiê” (Y‑Mathiơ 6:10b). Yang Mngăt jăk jing Pô bi hriăm drei djăp mta leh anăn đru drei hdơr Klei Aê Diê Blŭ (Y‑Yôhan 14:26), kyua anăn hdĭp hlăm ênuk klei pap, ti gŭ klei ƀuah mkra, ktrâo lač mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, akâo kơ Aê Diê brei drei amâo hdĭp tui si klei pô čiăng ôh ƀiădah jih ai tiê hdĭp hlue si klei Aê Diê čiăng. Drei amâo hdĭp hŏng hdră kñăm knŏng čiăng bi mơak kơ mnuih ôh, ƀiădah êlâo hĭn jing knuih hdĭp drei bi mơak kơ Aê Diê, hdĭp doh mngač, êdu êun leh anăn kpă ênô hluê si klei Aê Diê mtô.

Ya klei drei čiăng bi mlih čiăng klei hdĭp drei bi mơak kơ Aê Diê hĭn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua mñă kơ kâo thâo hdră kñăm mơ̆ng klei hdĭp kâo jing brei hdĭp bi mơak kơ Aê Diê. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk ƀuah mkra klei soh hlăm lam ai tiê kâo, đru kâo êbat hlăm êlan doh jăk, kpă ênuah leh anăn êdu êun ti anăp Aê Diê.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Neej Haum Tus Tswv Siab – 22/5/2022
Bài tiếp theoSống Đẹp Lòng Chúa – 22/5/2022