Ua Ncajncees Hauv Kev Lagluam – 19/2/2024

1427

 

 

II Kevcai 25:13-16

Nqe cim

“Nej yuav tsum siv rab teev uas tsis ntxo thiab lub kawm uas txwm los luj xwb, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej” (II Kevcai 25:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv txwv nruj yam dabtsi hauv kev ua lagluam?

–       Lo lus cogtseg rau cov uas ncajncees hauv kev lagluam yog dabtsi?

–       Txojcai no qhia tshwm Vajtswv yog tus zoo licas?

–       Koj siv zaj kawm no licas hauv koj lubneej?

Vajtswv yog Tus Uas Tseeb, Nws thiaj xav kom cov uas yog Nws tug ua lub neej tseeb, ncajncees. Vim li ntawd, txhua txojkev lagluam tsis ncajncees puavleej raug suav hais tias qias neeg tabmeeg Vajtswv. Saib los ntawm txojcai, ntu Vajluskub no yog feem nthuav dav ntawm nqe kevcai thib yim hauv Kaum Nqe Kevcai. Nqe kevcai thib yim txwv tus Tswv cov menyuam tsis txhob ua tub sab (Khiavdim 20:15). Qhov uas tus neeg ua lagluam siv tej cuabyeej luj ntxo los ntxhua cov neeg yuav thiab tau pajlaum tsis ncajncees yog ib tes haujlwm tub sab thiab raug lub txim ua txhaum Kaum Nqe Kevcai. Ntawd yog tus neeg ua neej tsis tseeb, tsis ncajncees.

Nyiaj txiag muaj kev dagntxias loj heev. Nws ua rau coob leej nyob ntau tiamneeg vim ntshaw nyiaj tiv qees mus ua tej yam phem kom tau. Cov Yixalayees kuj tiv tsis dhau tej kev dagntxias no. Ntawd yog vimchiv Vajtswv samhwm kom Nws haivneeg tsis txhob siv tus teev ntxo los dag lwm tus hauv kev ua lagluam. Tus Tswv tsis yog xav kom Nws haivneeg ua neej tseeb, tswj kev ntshaw nyiaj xwb, tiamsis qhov tseemceeb dua yog cov Yixalayees yuav tsum nco ntsoov hais tias lawv yog haivneeg tau Vajtswv coglus tseg, lawv lubneej yog qhov chaw qhia tshwm Vajtswv txojkev hlub thiab kev ncaj ncees. Tej kev tsis ncajncees hauv kev ua lagluam yuav tsis txhim tsa ib pab pawg neeg muaj zog, dawbhuv thiab txaus ntseeg siab. Vim tej kev dag ntxias ua rau tus muag niaj hnub nrhiav tshuav haukev dag kom tau ntau pajlaum tsis ncajncees rau nws, tshuav tus neeg yuav ces niaj hnub faj, tsis ntseeg cov neeg muag khoom. Cov neeg zoo li ntawd nyob hauv tus Tswv haivneeg tsuas ua qias tus Tswv lub koob npe xwb.

Niaj hnub nimno, kev dag ntxias hauv kev ua lagluam tseem muaj nyob hauv tej tswvyim tob tob uas tsis muaj neeg zeem paub. Hais tau hais tias qhov twg muaj kev lagluam, ces qhov ntawd muaj kev dagntxias. Kev dagntxias pib ntawm lub siab ntshaw nyiaj txiag tuaj, tej zaug tsuas muaj tsawg leej thiaj kovyeej txojkev dagntxias ntawd. Yog ib tug ntseeg, peb kuj ntsib tej kev sim siab zoo li ntawd hauv lubneej. Thaum hnov nyiaj txiag lub suab hu, peb yuav tsum nco ntsoov hais tias Vajtswv yog tus uas tseeb, Nws ntxub ntxaug tej kev dag ntxias, thiab Vajtswv yuav foom koob hmoov rau tus ua neej tseeb thiab ncajncees.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus uas tseeb thiab Koj hlub cov uas ua lubneej ncajncees. Thov pab nyuam yaus kovyeej lub siab ntshaw tej kev dagntxias kom ua tau lubneej ncaj ncees tabmeeg Koj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas tau raug nyiaj txiag sim siab lawm tau? Thaum ntawd peb ua licas

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 50

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKế Hoạch Của Người Cần Mẫn – 18/2/2024
Bài tiếp theoHdĭp Kpă Ênuah Hlăm Klei Blei Mnia – 19/2/2024