Ua Li Lub Siab Qub Nyiam – 8/6/2024

868

 

 

Loos 8:5-8

Nqe cim:

Tus uas ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd yuav raug kev ploj kev tuag, tiamsis tus uas ua raws li Vaj Ntsujplig qhia, tus ntawd yuav tau txojsia thiab kev kaj siab.” (Loos 8:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Kev ua neej raws li lub siab qub qhia yuav coj mus tau qhov nqi zog twg?

–       Li cas thiaj yog ua li lub siab qub qhia?

–       Tus neeg uas ua li lub siab qub qhia ua neej zoo li cas?

–       Zaj kawm hnub no ntuas qhia peb hais txog yam dabtsi?

Timthawj Paulus hais tias: Ua raws li lub siab qub qhia raug kev ploj kev tuag (nqe 6). Tus neeg uas ua raws li lub siab qub qhia yog tus neeg uas xav ntsoov, nrhiav tej uas lub siab qub nyiam. Tus neeg ntawd yuav muaj kev xav, nrhiav tswvyim ua kom txaus siab rau tej uas nws nyiam ua, dua li ntawd nws saib tus kheej tseemceeb, kev ua neej thiab kev hais lus puavleej ua raws li nws xav xwb. Cov neeg uas ua raws li lub siab qub qhia txojkev xav zoo tib yam, yog lawv muab lawv lub plab los ua lawv tus tswv (Filipis 3:19). Lawv ua txhua yam kom tau raws li lub siab ntshaw, tsis paub txog Vajtswv yog leejtwg, tsuas xav lawv tus kheej xwb.

Cov neeg ua raws li lub siab qub qhia yog cov neeg cia tus yamntxwv txhaum uas yog Adas cajces kav, lawv tawmtsam tus Tswv tus uas tuav lawv kev ua neej. Lawv ua xyem xyav txog tus Tswv txojkev hlub thiab kev ua zoo, lawv xav kom lawv tau tshwjchim zoo li tus Tswv tau, lawv tsis xav cia tus Tswv kav, tsis coj raws li tus Tswv tej lus samhwm. Qhov tseeb tiag, cov neeg no tsis muaj peevxwm coj tau raws li Vajtswv txoj kevcai, vim lawv twb ua qhev rau txojkev txhaum thiab tabtom raug lub hwjchim tsaus ntuj khi. Lawv txhob txwm tsis ua li tus Tswv qhia. Yog li ntawd, cov neeg ua raws li lub siab qub qhia ces tawmtsam Vajtswv thiab ua tsis tau haum Nws siab (nqe 7-8).

Thaum hais txog cov neeg ua raws li lub siab qub qhia, peb yuav xav tias lawv yog cov neeg hais tej lus tsis zoo, thuam tus Tswv lub npe, ntshaw luag tug, qia dub, ua nkauj ua nraug, dag ntxias, ua phem… Tiamsis kev tawmtsam tus Tswv tsis yog qhov uas lawv ua, qhov tseemceeb yog nyob hauv lawv lub siab zais ntshis twb muaj kev tawmtsam, ntxeev siab rau tus Tswv lawm. Ib tug neeg ua lub neej zoo, hais lus zoo, dawbhuv, siab dav, hlub, lossis pab… tiamsis yog tus neeg ntawd ua los ntawm lub siab cia luag qhuas tus kheej tias ncaj ncees, lossis siv zog coj tus Tswv txoj kevcai, lossis xyaum ua neeg zoo kom tau kev cawm dim, ces tus neeg ntawd yog tus uas tawmtsam tus Tswv. Qhov kev txhaum loj tshaj uas tus Tswv zam txim tsis tau yog tsis lees paub tus Tswv yog tus uas kav lub ntuj lub ntiajteb thiab tsis cia tus Tswv kav. Vajtswv tsis zam txim rau cov neeg uas tsis lees paub qhov uas muaj tus Tswv thiab Nws txojkev hlub, tsis txais yuav tus Tswv txojkev cawm dim thiab muab Nws tso rau qhov chaw siab hauv kev ua neej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj hlub, qhib nyuam yaus lub qhov muag siab kom paub Koj yog tus uas tsim ntuj tsim teb, thiab yog tus Tswv kav nyuam yaus lub neej! Thov Koj pab kom nyuam yaus ntseeg Koj, mloog Koj tej lus, ncaj ncees ua Koj tes haujlwm. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas pom tus duab ntawm tus neeg ua raws li lub siab qub qhia nyob hauv yus tus kheej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: CHUYÊN TÂM ĐẸP LÒNG CHÚA
Bài tiếp theoKhăp Mĭn Kơ Klei Tui Si Kđeh – 8/6/2024