Ua Kwvtij Muag Nus – 5/6/2024

545

 

 

Teev Npe 12:1-16

Nqe cim:

Yog li ntawd, Mauxes thiaj quaj thov tus Tswv hais tias, Vajtswv, thov koj kho Milias lauj!” (Teev Npe 12:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Milias thiab Aloos tau thuam Mauxes li cas?

–       Mauxes ua dabtsi thaum paub tias Milias raug tus Tswv rau txim?

–       Peb kawm tau dabtsi dhau zaj lus no?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Ntu Vajluskub no hais txog zaj lus uas cov kwvtij muag nus tsis sib haum ntawm: Aloos, Milias thiab Mauxes. Lawv peb tug muag nus no puavleej tau tus Tswv siv los ua haujlwm nyob hauv cov neeg Yixalayees thiab cov pejxeem saib taus. Tiamsis tsuas yog Mauxes thiaj tau tuav lub meejmom thawjcoj xwb. Twb vim qhov no Milias thiaj muaj lub siab khib. Nws tawmtsam tus nus kwv Mauxes thiab yaum Aloos uas yog tijlaug tawmtsam thiab. Qhov xubthawj, nkawd “thuam” Mauxes vim qhov uas nws yuav pojniam neeg Kuses. Txuas ntxiv, nkawd saib tsis taus Mauxes lub meejmom, nkawd hais tias tus Tswv tsuas cevlus rau Mauxes xwb no lov?

Nqe 2 qhia paub Vajtswv hnov tej uas nkawd hais no. Nws tsis zoo siab qhov uas Milias thiab Aloos nkawd muaj tus cwjpwm ua li ntawd, yog li tus Tswv thiaj hu lawv peb leej mus cuag Nws. Tus Tswv hais rau Mauxes tus muam tias, tus Tswv tsa Mauxes ua Nws tubqhe tshwjxeeb dua lwm tus cevlus. Mauxes ua ncaj ncees tabmeeg tus Tswv thiab tau tus Tswv hais tim ntsej tim muag thiab pom tus Tswv lawm. Tus Tswv cem qhov uas ua li cas nkawd kam “thuam Nws tus tubqhe”. Yog li tus Tswv chim thiab ua rau Milias mob ruas (nqe 6-10).

Thaum pom Milias mob ruas, Aloos paub tau nkawd qhov kev txhaum thiab lees txim. Aloos thiaj mus thov Mauxes zam txim rau nkawd thiab thov tus Tswv hlub, kho nkawd tus muam tej mob ruas zoo. Thaum paub li ntawd, Mauxes tsis ua pauj nws ceev nrooj mus thov tus Tswv pab Milias (nqe 11-13). Lub sijhawm raug txomnyem thiaj pom kwvtij muag nus txojkev sib pab! Tus Tswv teb Mauxes tej lus thov thiab kho Milias tus mob zoo.

Zaj kawm thib ib uas peb kawm tau thaum dhau zaj lus no yog, Mauxes tsis cav ib los li. Qhov no qhia rau peb thaum raug luag ntxub, thuam, peb tsis txhob nrog lawv sib cav. Yeejmeem ntseeg ruaj tus Tswv uas ncaj ncees, paub txhua yam. Nws yog tus uas tuaj peb tog. Zaj kawm thib ob yog hais txog kwvtij muag nus sib hlub. Nyob hauv tsevneeg, txhua tus puavleej tau tus Tswv pub koob hmoov thiab hu sib txawv. Tsis txhob cia lub siab khib ua rau peb thuam yus cov kwvtij muag nus. Dua li ntawd, thaum peb cov kwvtij muag nus ntsib kev txomnyem, txawm yog cov neeg uas tsis nyiam yus, lossis pheej thuam yus los tsis txhob chim, ua pauj, tiamsis cia li thov tus Tswv pab lawv. Los ntawm txojkev hlub cov kwvtij muag nus thiab cia siab rau tus Tswv uas txiav txim ncaj ncees yuav pab tau peb tiv taus dhau tej kev sim siab hauv tsevneeg thiab sawvdaws tuav tes ua tus Tswv tes haujlwm.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia rau nyuam yaus dhau zaj kawm hnub no hais txog kev sib hlub ntawm kwvtij muag nus hauv tsevneeg. Nyuam yaus zeem paub Koj txojkev npaj rau nyuam yaus lub neej, tsevneeg kom nyuam yaus paub sib hlub, sib pab heev dua li uas muaj siab khib, tsis sib thuam. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas khib thaum pom yus cov kwvtij muag nus ua tau dua yus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 12-13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: Trại Hè Thiếu Niên Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau
Bài tiếp theoKlei Khăp Ayŏng Amai Adei – 5/6/2024