Txoj Cai Sib Nrauj – 20/9/2023

1525

 

 

II Kevcai 24:1-4

Nqe cim:

Yog ib tug txivneej twg yuav pojniam lawm, tiamsis tom qab ntawd nws tsis xav yuav nws tus pojniam, rau qhov nws pom tus pojniam ntawd ua tej yam tsis haum nws siab. Ces nws cia li sau ib daim ntawv nrauj rau tus pojniam, thiab kom tus pojniam tawm hauv nws tsev mus.” (II Kevcai 24:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov ntsiab lus txoj cai sib nrauj uas tus Tswv qhia zoo li cas? Muaj homphiaj dabtsi?

–       Tswv Yexus qhia li cas ntsig txog kev sib yuav?

–       Yuav ua li cas daws tau teebmeem hauv lub neej kom tuav tau kev txijnkawm mus tas sim neej raws li tus Tswv lub siab nyiam?

Raws li txoj cai sib nrauj uas tus Tswv qhia, tus txivneej tsuas tau cai nrauj pojniam thaum pom tus pojniam ua tej yam tsis haum nws siab, raws li hauvpaus lus (ʿerwaṯ dāḇār) yog ua tawm ib yam dabtsi tsis ncaj ncees, ntsig txog txojkev tsis dawbhuv, lossis txhaum kev sib hlub. Tus txivneej cia li sau ib daim ntawv nrauj rau tus pojniam cia ua timkhawv kom tus pojniam tau cai mus yuav dua txiv. Lub homphiaj sau daim ntawv sib nrauj no kuj yog cia tiv thaiv tsam ob leeg rov los yuav tom qab uas mus yuav dua lwm tus tsis zoo sib tso rov los. Vajtswv tsis xav kom Nws haivneeg vim ib yam dabtsi tsis sib haum cia li pauv siab, thiab dhau qhov no lawv kuj yuav tsum ua tib zoo xav mam txiav txim siab sib nrauj.

Kev ua neej nyob tiam thaud, tus pojniam tsis muaj nqis thiab raug tus txiv nrauj thaum ua ib yam dabtsi tsis zoo. Tiamsis hauv Vajtswv Txojlus Phau Qub tsis muaj ib txoj cai pom zoo sib nrauj li, thiab Vajtswv ntxub cov neeg sib nrauj (Malakis 2:16). Tswv Yexus qhia paub yog vim li cas muaj txoj cai sib nrauj “vim nej lub siab tawv Mauxes thiaj sau txoj cai no” nws tsis yog Vajtswv lub homphiaj (Malakaus 10:5). Yog li txoj cai sib nrauj uas tus Tswv qhia rau cov Yixalayees lub homphiaj yog txwv tsis txhob sib nrauj, tiv thaiv tsevneeg thiab tuav kev txijnkawm ruaj khov.

Tswv Yexus qhia kev ua txijnkawm hauv tus Tswv yog kev koom ua ke mus li tsis pub sib cais: Nkawd tsis yog ob leeg lawm, tiamsis yog ib leeg xwb. Vajtswv twb muab nkawd los txis ua txij ua nkawm lawm, yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais.(Mathais 5:31-32; 19:6). Muaj ob qhov tus Tswv pub cai sib nrauj, thaum ib tug ua txhaum kev nkauj kev nraug (Mathais 19:9), thiab thaum tus txijnkawm uas tsis ntseeg tus Tswv txiav txim siab nrauj (I Kauleethaus 7:15). Txawm yog li ntawd los, niaj hnub nimno tej kev sib nrauj sib tso muaj coob heev zuj zus thiab hauv cov ntseeg Tswv Yexus los kuj muaj tej ntawd. Qhov uas muaj kev sib nrauj sib tso yog tim tibneeg saib txojkev xav thiab saib tus kheej muaj nqis dua. Ntau leej hais tias hlub thiaj los sib yuav, tom qab ntawd ho sib nrauj vim tsis muaj kev hlub lossis tsis sib haum! Thaum ib tug neeg muab nws kev xav thiab tus kheej saib tseemceeb ces yuav ua rau kev txijnkawm puas. Tiamsis yog ob leeg cia tus Tswv ua thawj hauv tej kev tsis sib haum thiab ntxhov hnyo, vamkhom tus Tswv pab daws teebmeem raws li tus Tswv lub siab, ces txhua yam kev nyuaj puavleej daws tau.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj yog tus uas tsim muaj kev txijnkawm. Nyuam yaus nkawm niamtxiv tsis yog ob lawm tiamsis tsuas yog ib tug hauv tus Tswv. Thov qhia kom nyuam yaus paub saib kev sib yuav kom muaj nqis kom xwv tsevneeg ua rau Koj tau ntsejmuag. Amees.

Peb tabtom muab yam dabtsi los ua tus tswv hauv peb lub neej txijnkawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHứa Nguyện Và Hoàn Nguyện – 19/9/2023
Bài tiếp theoKlei Bhiăn Bi Lui Ung Mô̆ – 20/9/2023