Txhua Tus Puavleej Ua Tus Tswv Haujlwm – 15/2/2024

1460

 

 

 II Xwmtxheej 24:8-14

Nqe cim

“Nej yuav tsum mloog tus Tswv lus thiab ua nws tes haujlwm kom kawg siab kawg ntsws. Nej yuav tsum nco ntsoov tej txujci tseemceeb uas tus Tswv tau ua pab nej lawm!” (I Xamuyees 12:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov neeg twg tau koom siab fij nyiaj rau kev kho lub Tuamtsev?

–       Lawv fij nyiaj los ntawm nplooj siab zoo licas?

–       Koj tabtom koom tes hauv kev ua tus Tswv tes haujlwm licas?

Vajntxwv Yau-ases hais kom txua ib lub thawv thiab muab tso rau ntawm rooj vag lub Tuamtsev thiab txib neeg mus tshajtawm “thoob plaws” tebchaws Yudas hais tias, “txhua tus” yuav tsum coj se tuaj them rau tus Tswv kom tau siv los kho lub Tuamtsev. Thaum kawg “cov nomtswv” thiab “cov pejxeem” puavleej kub siab, txaus siab hlo fij nyiaj tso puv nkaus hauv lub thawv. Tomqab lees thiab suav cov nyiaj txhij txhua lawm, vajntxwv tus povthawj Yehauyadas coj cov nyiaj ntawd mus rau cov uas saib cov kho lub Tuamtsev. Lawv ntiav cov uas txawj txaug pobzeb, txawj kaw ntoo thiab txawj nchuav tooj nchuav hlau tuaj kho lub Tuamtsev. Txhua tus puavleej rau siab ua haujlwm thiab lawv kho lub Tuamtsev khov thiab zoo ib yam li lub qub. Cov nyiaj kub uas siv tsis tas, lawv coj los cob rau vajntxwv thiab tus povthawj Yehauyadas, qhov no qhia pom hais tias lawv ncajncees thiab siv nyiaj muaj qabhau heev. Nkawd muab cov nyiaj kub ntawd los ua tej cuabyeej siv hauv Tuamtsev. Thaum kho tau lub Tuamtsev lawm, sawvdaws pehawm thiab coj tsiaj tuaj tua hlawv fij rau tus Tswv nyob rau hauv mus tas tus povthawj Yehauyadas simneej.

Los ntawm txhua tus thiab txhua hom neeg hauv tebchaws Yudas, hauv Tuamtsev thiab hauv vajntxwv tsev txojkev mob siab koom tes fij nyiaj, fij dag zog, lawv thiaj kho tiav lub Tuamtsev. “Txhua tus” puavleej fij nyiaj rau tus Tswv (nqe 9a), qhia tshwm lawv txojkev muab siab npuab tus Tswv dhau ntawm tes haujlwm, thiab ntawd yog yam uas phau ntawv Xwmtxheej Vajntxwv xav hais txog. Txhim kho Tuamtsev tsis yog ib tug twg tes haujlwm tiamsis yog txhua txhia tus neeg tes haujlwm, txij li vajntxwv, mus rau tus Povthawj Hlob, cov Levis, cov nomtswv, cov pejxeem, thiab cov kws kho Tuamtsev, tsis feebpij tus txawj tus ntse, tus muaj tus pluag. Tej khoom fij yog tej uas fij siab dawb los ntawm nplooj siab nco tus Tswv txiajntsig, tsis hais yuav fij ntau lossis fij tsawg.

Xamuyees qhia peb yuav tsum nco ntsoov tej txujci tseemceeb uas tus Tswv tau ua pab peb lawm, peb thiaj yuav ua nws tes haujlwm kom kawg siab kawg ntsws (I Xamuyees 12:24). Niaj hnub nimno, Pawg Ntseeg tsis yog tsuas cheemtsum nyiaj txiag los ua, tu, txhim kho Tuamtsev xwb, tseem tshuav ntau tes haujlwm cheemtsum nyiaj txiag, cheemtsum neeg ua kom tiav. Koom tes ua tus Tswv tes haujlwm tsis yog ib tug twg feemxyuam tiamsis yog tagnrho xibhwb, cov pab ua Vajtswv haujlwm thiab tagnrho tus Tswv cov menyuam li feemxyuam. Peb txhua tus tsis hais cov coj thiab cov ntseeg, “txhua tus” yuav tsum zoo siab hlo fij nyiaj txiag, dag zog ua tus Tswv tes haujlwm los ntawm nplooj siab nco tus Tswv txiajntsig.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuamm yaus ua Koj tsaug vim tej yam zoo kawg nkaus thiab txoj koob hmoov uas Koj muab pub rau nyuam yaus tau ua Koj tes haujlwm. Thov pab kom nyuam yaus ua Koj tes haujlwm tas siab tas ntsws, tas dag tas zog rau txhua tes haujlwm hlob yau. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas zoo siab hlo fij sijhawm, dag zog, nyiaj txiag rau kev ua tus Tswv tes haujlwm lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 46

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông VÕ ĐIỆP
Bài tiếp theoJih Jang Mnuih Mă Bruă Kơ Yêhôwa Sơăi – 15/2/2024