Jih Jang Mnuih Mă Bruă Kơ Yêhôwa Sơăi – 15/2/2024

2537

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:8-14

Êlan kliăng: “Knŏng huĭ mpŭ bĕ kơ Yêhôwa leh anăn mă bruă kơ Ñu hŏng klei sĭt suôr hŏng jih ai tiê diih; kyuadah dlăng bĕ bruă prŏng snăk Ñu ngă leh kơ diih” (I Y-Samuel 12:24).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei phung đru myơr leh kơ bruă lŏ mkra Sang Aê Diê? Hŏng si ai tiê diñu myơr? Si ih dôk đru bruă Khua Yang?

Mtao Y-Jôas mtă brei ngă sa boh hip dưm ti êngao ƀăng jang Sang Aê Diê, leh anăn tiŏ nao mnuih hưn klei mtă kơ “tar ƀar” čar Yuđa brei jih jang mnuih myơr prăk kơ bruă lŏ mkra Sang Aê Diê. Boh kơ klei anăn jing “jih jang phung khua” leh anăn “jih jang phung ƀuôn sang” hơ̆k mơak, hŏng jih ai tiê hriê myơr prăk bŏ hip. Leh phung rĭng prăk anăn hrui mă leh anăn yap ênŭm prăk myơr, Mtao leh anăn Khua ngă yang Y-Jêhôida jao prăk anăn kơ phung ngă bruă lŏ mkra Sang Aê Diê. Diñu mưn phung mă bruă hŏng boh tâo, hŏng kyâo, hŏng msei leh anăn kông lŏ mkra bi jăk leh anăn bi kjăp Sang Aê Diê. Jih jang phung arăng mưn mă bruă hŏng klei sĭt suôr kyuanăn Sang Aê Diê lŏ mkra wĭt msĕ si êlâo leh anăn kjăp hĭn. Prăk ăt dôk, diñu bi wĭt kơ Mtao leh anăn Khua ngă yang Y-Jêhôida, brei ƀuh jih jang mnuih mă bruă bŏ hŏng klei kpă, leh anăn mâo hră čih ênoh prăk hrui mă leh anăn bi liê klă snăk. Prăk êbeh anăn, diñu mkra mnơ̆ng yua hlăm Sang Aê Diê. Tơdah Sang Aê Diê lŏ mkra leh, snăn klei kkuh mpŭ grăp hruê wăt klei myơr mnơ̆ng čuh hlăm Sang Aê Diê arăng ngă nanao jih ênuk Khua ngă yang Y-Jêhôida dôk hdĭp.

Hŏng klei jih jang mnuih hlăm tar ƀar čar Yuđa, hlăm Sang Aê Diê, hlăm sang mtao gĭr leh anăn bi đru ai wăt prăk kăk kyuanăn dưi bi leh bruă lŏ mkra Sang Aê Diê. Jih jang mnuih ba myơr kơ Aê Diê (êlan 9a), jih jang mnuih bi êdah klei sĭt suôr sơăi hlăm klei mă bruă kơ Aê Diê, anăn yơh jing klei hdruôm hră Klei Yăl Dliê čiăng kñăm. Bruă lŏ mkra Sang Aê Diê amâo djŏ bruă knŏng hjăn kơ sa čô mnuih ôh, ƀiădah jing bruă ngă mơ̆ng jih jang mnuih, mơ̆ng mtao, Khua ngă yang prŏng, phung Lêwi, phung khua kiă kriê, phung ƀuôn sang leh anăn phung mnuih mbruă, amâo bi kah ƀun ƀin hŏng mdrŏng sah ôh. Mnơ̆ng digơ̆ myơr jing mnơ̆ng myơr hŏng klei čŏng čiăng kbiă mơ̆ng ai tiê hdơr knga kơ Aê Diê, amâo mâo bi kčah ênoh ôh.

Y-Samuel mtă brei drei hdơr nanao kơ bruă prŏng, bruă yuôm bhăn Aê Diê ngă leh kơ drei čiăng drei mă bruă kơ Aê Diê hŏng klei sĭt suôr hŏng jih ai tiê (I Y-Samuel 12:24). Hruê anei, Phung Sang Aê Diê čiăng mâo prăk amâo djŏ knŏng pioh rŭ mdơ̆ng, lŏ mkra Sang Aê Diê ôh, ƀiădah mâo lu hdră, hdră mă bruă čiăng mâo prăk leh anăn mâo lu mnuih ngă mơh. Bi mguôp mă bruă kơ Aê Diê amâo djŏ bruă klam knŏng kơ sa čô pô hlei ôh, ƀiădah jing bruă kơ khua pô mtô, phung khua sang yang leh anăn bruă kơ jih jang phung đăo. Brei grăp čô drei mơ̆ng phung gai gĭt hlŏng kơ phung bi đru đăo thâo myơr prăk kăk, ai tiê kơ bruă Khua Yang hŏng jih ai tiê hŏng klei hdơr knga kơ Ñu.

Si ngă hŏng klei mơak drei myơr hruê mmông, ai tiê, prăk kăk kơ bruă Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah Ih ngă leh bruă prŏng leh anăn yuôm bhăn kơ kâo, leh anăn brei kơ kâo klei brei mdê pioh mă bruă kơ Ih. Đru kâo mă bruă kơ Ih sĭt suôr, hur har nanao hlăm djăp mta bruă, bruă prŏng amâodah bruă điêt. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê: Klei Mphŭn Dơ̆ng 46

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhua Tus Puavleej Ua Tus Tswv Haujlwm – 15/2/2024
Bài tiếp theoAi Nấy Đều Hầu Việc Đức Giê-hô-va – 15/2/2024