Txhob Qaug Zog – 18/5/2024

1409

 

 

Henplais 12:12-13

Nqe cim:

“Kuv tus tub, koj yuav tsum cia siab rau Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb cov uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo” (II Timautes 2:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tej duab hais txog “muab txhais tes uas tsaug lawm tsa ua haujlwm”, “muab lub hauvcaug uas tsis muaj zog qoj kom mus taus kev” thiab “taug kev ncaj nraim mus kom txog qhov kawg” muaj lub ntsiab licas?

–       Vim licas tus sau phau Henplais ho qhuab ntuas li ntawd?

–       Peb siv tej lus qhuab ntuas no licas nyob hauv tus kheej kev nrog tus Tswv mus?

Nyob hauv ob nqe Vajluskub no, tus sau phau Henplais hais txog cov neeg sibtw khiav uas tabtom qaug zog. “Txhais tes uas tsaug lawm” yog txhais tes tso taug nqis, siav tsis taus thaum tabtom khiav. “Lub hauvcaug uas tsis muaj zog” yog lub hauvcaug uas tsaug leeg, tshee, tsis muaj zog lawm. Thaum zoo li ntawd, ob txhais kotaw kuj khiav tsis tus, tsis ncaj raws txoj kab kev uas tau kos tseg. Ntawd yog daim duab ntsigtxog ib tug neeg sibtw khiav uas tabtom yuav tsaus muag.

Yog cov uas tau hnov thiab txais yuav qhov tseeb, cov ntseeg uas yog neeg Henplais tau txhawb zog kom tuav ruaj qhov tseeb, ua siab ntev hauv txojkev sibtw sab ntsujplig raws li cov neeg muaj kev ntseeg loj tus qauv, tshwjxeeb yog Tswv Yexus. Txojkev sibtw sab ntsujplig tsis yog yoojyim, yeej yuav muaj tej kev sim siab loj ua rau hauvcaug tsaug leeg. Paub meej qhov ntawd, tus sau phau Henplais thiaj ua li tus xibhwb cob qhia tsa suab qhia cov neeg uas tabtom khiav:  “Tsa tes siab, siv zog siav tes! Tsa hauvcaug kom siab! Saib hauv kotaw, ntsia ntsoov haukev, ceevfaj nyob tsam ntog!” Homphiaj ntawm tej lus qhuab ntuas, txhawb zog yog pab kom cov uas khiav txhob qaug zog tiamsis muaj dag zog sibtw. Peb kuj nco ntsoov hais tias, peb tsis yog sibtw khiav tib leeg, thaum tseem khov kho, peb yuav tsum pab cov uas qaug zog sab kev ntseeg sawv ruaj, muaj zog sibtw khiav ntxiv.

Peb txhua tus tabtom nyob hauv ib txojkev sibtw sab ntsujplig thiab puavleej ntshaw mus txog tom kawg thaum ncajncees tuav txojkev ntseeg mus txog hnub kawg. Peb tau txhawb zog “cia siab rau Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb cov uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo” (II Timautes 2:1). Zaj kawm hnub no qhia rau peb ob peb yam los siv hauv lubneej ntseeg. Thib ib, yuav tsum niaj hnub kho lub zog sab ntsujplig kom txaus dag zog hauv kev sibtw los ntawm kev thov Vajtswv, kawm Vajluskub, pehawm tus Tswv thiab sib raug zoo nrog lwm tus. Thib ob, cia li kho txojkev kom ncaj los ntawm qhov uas tshem tej yam tav kev uas yog tej kev txhaum tawm hauv lubneej mus. Siv sijhawm los ntsuamxyuas tus kheej txhua hnub, tas siab lees thiab tso kev txhaum tseg, paub tuaj nrhiav kev pab ntawm cov neeg pab tau yus sab ntsujplig. Thib peb, nyob hauv txojkev ntseeg, peb tsis yog tsuas khiav kom yus yeej xwb tiamsis kuj yuav tsum paub hmov tshua lwm tus, nrhiav kev pab cov neeg qaug zog kom txhua tus sawv ruaj thiab mus txog tom kawg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj paub nyuam yaus tej kev qaug zog thiab Koj coglus yuav ntxiv zog, pab cov uas cia siab rau Koj. Thov pab nyuam yaus ncaj ncees hauv txojkev sibtw sab ntsujplig, tsis qaug zog kom mus txog tom kawg. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas txhawb cov neeg qaug zog nyob ibncig peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2024
Bài tiếp theoĐăm Lĕ Buh Ôh – 18/5/2024