Tus Tswv Yuav Tsoo Tej Mlom Tawg – 28/11/2023

1719

 

 

Yelemis 50:1-2

Nqe cim:

“Koj cia li qhia rau txhua haivneeg! Tshaj tawm rau sawvdaws! Cia li tsa chij thiab tshaj tawm kom sawvdaws paub! Tsis txhob zais ib yam dabtsi li! Npanpiloos swb lawm! Luag twb muab nws tus vajtswv Madus tsoo tawg tas lawm! Npanpiloos tej mlom raug rhuav poob ntsejmuag; nws tej mlom uas phem qias raug tsoo tawg tas!” (Yelemis 50:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv thawj lo lus hais rau cov Npanpliloos yog dabtsi?

–       Tej lo lus “poob ntsejmuag”, “raug rhuav”, “raug tsoo tawg”… qhia yam dabtsi txog cov Npanpiloos?

–       Zaj kawm no qhuab ntuas peb licas txog qhov uas ntseeg yuamkev?

Npanpiloos lossis Kheedias yog ob lub npe hu ntawm ib lub tebchaws. Thaum xubthawj Npanpiloos feem av nyob rau sab hnub poob yav qab teb Axias, nimno yog yav qab teb tebchaws I-rắc, lub npe ntawm lub tebchaws no tis raws li lub tuamceeb nroog Npanpiloos. Tomqab ntawd cov Npanpiloos tsis muaj zog lawm, cov Kheedias uas nyob yav qab teb sab hnub tuaj tau tuaj txeeb tau tebchaws Npanpiloos, txij li ntawd los luag thiaj hu lub tebchaws ntawd hu ua Npanpiloos lossis Kheedias. Nyob rau tus Cevlus Yelemis tiam, Npanpiloos yog ib lub tebchaws uas muaj zog thiab vammeej heev. Tiamsis tej ntawd tsis ua tabpov tau hais tias lawv yuav dim tau tus Tswv txojkev txiav txim. Thaum ub, thaum tus Tswv haivneeg ua txhaum, Vajtswv tau xaiv thiab siv tus vajntxwv kav Npanpiloos uas yog Nenpukajnexales los ua Nws tus nplawm rau txim rau Nws haivneeg. Tiamsis thaum Npanpiloos khav txiv thiab ua txhaum tawmtsam tus Tswv, tshwjxeeb yog kev txhaum pe mlom, Vajtswv thiaj rau txim rau cov Npanpiloos txog qib uas lawv vammeej tsis taus ntxiv lawm.

Nyob hauv nqe 1-2, tej lus txiav txim rau cov Npanpiloos xubthawj tsis yog kev txhaum khav txiv lossis tsimtxom cov Yudais, tiamsis yog kev txhaum pe dab pe mlom. “Npees” yog lwm lub npe siv los hu tus vajtswv “Medus”. Lub npe “Npees” zoo ib yam li cov Kana-as tus vajtswv “Npa-as” lub npe, txhais hais tias “tus Tswv”. Tshuav lub npe “Madus” ces yog tus vajtswv muaj hwjchim tshajplaws ntawm cov neeg Npanpiloos (nqe 2). Tus Tswv hais tias Nws yuav tsoo cov Npanpiloos tej mlom kom puastsuaj tas. Tej lo lus xws li raug “poob ntsejmuag”, “raug rhuav”, “raug tsoo tawg”… nyob hauv nqe 2 tsis yog muaj lub ntsiab hais tias tej vajtswv ntawd muaj tseeb thiab txawj xav, tiamsis tsuas muaj lub ntsiab hais tias tus Tswv yuav rau txim rau cov neeg uas pehawm tej mlom no. Cov Npanpiloos thiab lwm haivneeg ntseeg hais tias lub tebchaws tau vammeej, thajyeeb twb yog vim muaj tus vajtswv Npees lossis Madus foom hmoov. Tus Tswv yuav tsoo lawv tus vajtswv tej mlom, ua qhia rau lawv paub hais tias lawv txojkev ntseeg rau tej mlom yuav raug txajmuag, txhawj ntshai, thiab raug puastsuaj.

Txojkev ntseeg yuamkev ntxov lig kuj yuav raug txajmuag vim plam kev ntseeg. Ntau zaug peb tabtom cia siab rau peb tes haujlwm uas zoo, lub meejmom uas peb tau, cuab txhiaj cuabtam uas peb muaj,… thiab tej ntawd ua rau peb hnov qab siab. Thaum ntawd yoojyim ua rau peb xav hais tias peb tsis cheemtsum Vajtswv. Peb yuav tsum ceevfaj hauv lubneej, Vajtswv tsis faib nws lub koobmeej rau tej mlom. Yuav tsum tas siab tas ntsws pehawm Vajtswv thiab tsuas pehawm Nws tibleeg xwb.

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj tshajplaws! Nyuam yaus thov qhuas txog Koj lub hwjchim tswjhwm txhua haivneeg, txhua tebchaws. Nyuam yaus yuav pehawm Koj tibleeg xwb, tsis cia siab rau tej mlom, tej vajtswv uas tsis muaj qabhau. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb sim xav saib puas muaj tej mlom twg tabtom kav peb lubneej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐÊM THÁNH
Bài tiếp theoYêhôwa Srăng Bi Rai Rup Yang – 28/11/2023