Tus Tswv Xav Kev Sib Yuav Ruaj Khov – 3/4/2024

1713

 

 

Mathais 19:6-9

Nqe cim:

“Nkawd tsis yog ob leeg lawm, tiamsis yog ib leeg xwb. Vajtswv twb muab nkawd los txis ua txij ua nkawm lawm, yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais!” (Mathais 19:6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv xav tau yam dab tsi thaum uas rhawv tsim muaj txoj kev sib yuav?

–       Vim li cas Mauxes txoj kevcai pub sib nrauj?

–       Thaum ntsib kev sim siab hauv txoj kev sib yuav, tus ntseeg yuavtsum ua yam dab tsi kom hla dhau?

Vajtswv xav kom txhua nkawm niam txiv uas Vajtswv txis ua txij nkawm lawm ua neej ruaj khov, Nws thiaj samhwm hais tias; yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais!” (nqe 6). Thaum cov Faliais nug Tswv Yexus txog daim ntawv sib nrauj uas Mauxes qhia hauv 2 Kevcai 24:1-4, Tswv Yexus teb hais tias, “Tiamsis thaum chivkeeb yeej tsis muaj li ntawd” (nqe 8) qhov no qhia pom hias tias thaum tus Tswv rhawv tsim kev sib yuav ua niam txiv yog los ua neej ua ke mus tas sim neej. Txoj kev sib yuav tsis yog kev coglus rau neeg xwb tiamsis yog kev coglus rau Vajtswv thiab, vim li ntawd Vajtswv yuav rau txim rau tus uas rhuav nws tej lus cogtseg. Vajtswv Txojlus hais tias: “Nej tseem muaj plhus nug hais tias, vim li cas nws thiaj tsis yuav tej khoom fij ntawd? Nws tsis yuav rau qhov nws paub hais tias koj tsis ua raws li tej lus cog tseg rau tus pojniam uas koj yuav thaum koj tseem hluas. Nws yog koj txij nkawm, tiamsis koj rhuav tej lus uas koj cog tseg rau nws lawm. Txawm yog koj tau coglus rau Vajtswv hais tias, koj yuav muab lub siab npuab nws los koj tsis ua raws li koj hais” (Malakis 2:14). Kev coglus sib yuav yog tas sim neej, tsuas yog thaum ib tus tuag lawm xwb thiaj tas.

Tus Tswv xav kom kev sib yuav ruaj khov, tiamsis Mauxes pub sib nrauj los  “twb yog vim nej tawv ncauj tsis muaj neeg hais tau” (nqe 8)! Muaj txoj kevcai sib nrauj hauv 2 Kevcai tsis yog lub cim uas qhia pom hais tias Vajtswv pom zoo sib nrauj tiamsis vim yog neeg muaj kev txhaum thiaj muaj li ntawd. Txhua nqe hauv Mauxes txoj kevcai uas hais txog kev sib nrauj yeej tsis yog Vajtswv txoj kev xav tseg ua ntej thaum chivkeeb, tiamsis yog los ntawm tom qab tibneeg poob kev txhaum thiaj tawv ncauj ua tawmtsam Vajtswv xwb. Vim li ntawd, txhua tus ntseeg tsis tau siv txoj kev tawv ncauj los ua lub vimchiv rau kev sib nrauj.

Peb nyob rau lub ntiajteb niaj hnub muaj kev sib yuav ywjpheej, sib nrauj ywjpheej los yeej muaj ntau tus pom zoo ua li ntawd, thiab qhov no kuj kis raug rau cov ntseeg ntau tsawg lawm. Kev sib nrauj tsis haum Vajtswv siab thiab yeej daws tsis tau tus cag teebmeem hauv kev ua txij nkawm thiab muaj tus qauv tsis zoo rau tej menyuam lossis rau tebchaws! Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus muaj lub siab paub ntshai Vajtswv thiab nco ntsoov hais tias, Vajtswv yog Tswv hauv txoj kev sib yuav, Vajtswv xav kom peb txoj kev sib yuav ruaj khov. Hauv txoj kev ua neej yeej zam tsis dhau tej kev sim siab thiab tej teebmeem hauv lub cuabyig, tiamsis peb yuavtsum thov tus Tswv pab peb txoj kev sib yuav kom peb zam dhau tej kev txhaum thiab txawj daws tej teebmeem mus raws li Vajtswv siab nyiam. Thov Vajtswv hloov peb lub siab tawv los ua lub siab muag puv npo kev hlub, kev zam txim kom peb txoj kev sib yuav ua txij nkawm ruaj khov, peb lub tsev neeg thiaj yuav tau txais Vajtswv koob hmoov thiab muaj sia muaj zog ua neej nyob pub rau Vajtswv (1 Petus 3:7).

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas yog Tswv hauv txoj kev sib yuav! Nyuam yaus ua Koj tsaug uas muaj Koj Txojlus qhia txog txoj kev sib yuav rau nyuam yaus kom khiav deb txoj kev txhaum thiab paub vamkhom Vajtswv Koj pab hla dhau tej kev sim siab hauv kev sib yuav, nyuam yaus lub tsev neeg thiaj nyob ruaj khov rau hauv tus Tswv. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb yuav tsum ua dab tsi kom ceev tau txoj kev sib yuav nyob ruaj khov?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 40

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư DONG GUR HA BÔNG
Bài tiếp theoKhua Yang Čiăng Klei Jing Ung Mô̆ Dôk Kjăp – 3/4/2024