Tsoov Cov Neeg Limhiam – 12/11/2023

429

 

 

Pajlug 20:26; Mathais 3:7-12

Nqe cim:

“Tus vajntxwv uas ntse yeej paub tus neeg uas ua txhaum, nws yuav rau txim rau tus ntawd thiab tsis zam li” (Pajlug 20:26).

Peb nyeem ntxiv nyob hauv Phau Txhais Tshiab:

“Tus vajntxwv uas muaj tswvyim tsoov cov neeg limhiam thiab tsuj pes ntiag lawv yam li tsheb tsuj qoob” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lo lus “tsoov” muaj lub ntsiab licas?

–       Cov pivtxwv nyob hauv nqe Pajlug no muaj lub ntsiab licas?

–       Koj tau qhuab ntuas licas dhau ntawm nqe Pajlug hnub no?

Lo lus tsoov nyob hauv lus Henplais yog lo lus “zarah”, txhais hais tias “nchos”. Lub homphiaj uas cov neeg ua liaj ua teb tsoov yog ua kom tej npluag nplej ya tawm, tsuas tseg nplej nyob xwb. Tsheb tsuj qoob yog lub tsheb luam nplej. Nyob rau tiam ntawd yam cuabyeej luam nplej yog luag siv ib daim txiag ntoo dhos los ua, nyob hauv qab daim txiag ntoo luag kuj dhos peb lossis plaub lub log hlau uas muaj hniav kaw rau. Luag kheev siv ob tug nyuj los cab thiab muaj ib tug neeg zaum rau saum daim txiag ntoo kom hnyav thiaj luam tau kom cov nplej nti. Luag siv cov hmuv peb ceg los dig cov quav nyab ya tawm, tsuas tseg tej nplej xwb (saib ntxiv Yaxayas 28:27-28).

Vajntxwv yog tus sawv cev ntawm Vajtswv rau txim rau cov neeg phem, “Vajntxwv uas nyob saum lub zwm txwv tu plaub nws yeej yuav tsoov txhua yam kev phem uas nws pom tawm mus” (Pajlug 20:8 HMOWSV). Lo lus tsoov hauv nqe Pajlug no kuj muaj lub ntsiab zoo li hauv nqe 26. Cov pivtxwv no muaj lub ntsiab qhia hais tias, tus vajntxwv uas muaj tswvyim yuav tsum paub leejtwg yog neeg phem thiab cais lawv tawm ntawm cov neeg ncajncees mus zoo ib yam li tus neeg ua liaj ua teb uas muaj tswvyim tsoov nchos tej npluag nplej tawm ntawm tej nplej mus. Tus neeg phem yeej yuav khiav tsis dhau txojkev txiav txim.

Thaum Yauhas Npatitaus muab neeg ua Kevcai Raus Dej hauv tus dej Yauladees, nws qhia rau cov Falixais thiab cov Xadukais txog Tswv Yexus hais tias: “Nws tuav rawv ib rab ntxuam, nws yuav ntxuaj nws pawg nplej kom cov npluag ya tawm huv tibsi! Nws yuav muab cov nplej zoo ntim rau hauv nws lub txhab, tiamsis nws yuav muab cov npluag pov rau hauv cub hluavtaws uas cig tsis paub tuag.” (Mathais 3:12). Dhau qhov ntawd, nws nqua hu cov Yixalayees lees kev txhaum kom tau Vajtswv zam txim. Vajtswv Txojlus hnub no qhuab ntuas cov thawjcoj sab ntsujplig yuav tsum vamkhom tus Tswv txoj koobhmoov kom muaj tswvyim zeem paub cov neeg phem thiab muab tej kev txhaum laij tshem povtseg mus, thiaj tsis poob mus rau qhov uas mus raws cov neeg phem thiab npog kev txhaum cia. Tus thawjcoj yuav tsum qhia tshwm nws tej kev zeem paub dhau los ntawm kev siv txojcai los txiav txim ncajncees.

Zaj kawm kuj qhuab ntuas peb yuav tsum taij thov Vaj Ntsujplig taw qhia kom zeem paub kev txhaum. Vim kev txhaum yuav raug txiav txim, yog li ntawd sawvdaws yuav tsum hwm tus Tswv, lees kev txhaum thiab muab tej kev txhaum tshem tawm hauv lubneej mus, thiab thov Vajtswv zamtxim rau yus. Peb yuav tsum nco hais tias tej quav nyab thiab npluag nplej raug kubhnyiab hauv cub hluav taws li cas, ces cov neeg tsis lees kev txhaum kuj yuav raug kubhnyiab ib yam nkaus li ntawd. Thov tus Tswv pab kom peb paub ntsuamxyuas nyias tus kheej lub siab, kom ntxov lees txim rau tus Tswv, thiab thov Nws pab peb paub sib qhia, sib nqua hu lwm tus los lees kev txhaum thaum sawvdaws tseem muaj sijhawm.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zamtxim rau nyuam yaus vim ntau zaug ua txhaum. Thov qhia nyuam yaus paub muab tej kev txhaum hauv lubneej tso povtseg kom tau Koj zamtxim. Thov pub nyuam yaus muaj tswvyim coj lub cuabyig, coj lwm tus los zeem paub kev txhaum thiab kev ua ncaj, kom muaj kev sib txhim kho. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Muaj tej kev txhaum twg uas peb yuav tsum tso povtseg thiab thov tus Tswv zamtxim rau peb lub sijhawm no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Timautes 1:1-2:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông K TỀNG
Bài tiếp theoHdei Phung Jhat Ƀai – 12/11/2023