Tsau Sab Nqaij Tawv Lossis Sab Ntsujplig? – 20/6/2023

1582

 

 

Yelemis 44:15-19 

Nqe cim:

Cov uas xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, cov ntawd tau koob hmoov; Vajtswv yuav muab rau lawv kom txaus nkaus li lawv lub siab xav(Mathais 5:6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov neeg Yudas tuaj ua ke ntawm tebchaws Iziv sab qabteb ua dabtsi?

–       Tej lus uas lawv qhia tawm tus yamntxwv twg?

–       Yuav ua li cas kom peb tau txais tej koob hmoov uas los saum ntuj los?

Cov Yudas uas ntxeev siab tuaj teb tus Tswv cov lus (Yelemis 44:11-14), ces “cov txivneej uas paub hais tias lawv cov pojniam tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv, cov pojniam uas sawv ntawd thiab cov pojniam Yudas uas nyob hauv tebchaws Iziv sab qabteb ua ib pab coob heev” (nqe 15). Lawv tuaj sablaj ntawm sab qabteb hauv tebchaws Iziv tawmtsam tus cevlus Yelemis thiab qhia tawm lawv lub siab tawvncauj, lawv tsis lees paub tej uas Yelemis tuav tus Tswv lub npe qhia lawv (nqe 16). Txuas ntxiv lawv hais tias lawv yuav ua raws li lawv cov yawg koob, cov vajntxwv thiab cov thawjcoj ua hauv cov Yudas tej nroog thiab ntawm tej kev hauv nroog Yeluxalees, uas yog tua tsiaj hlawv fij rau tus vajtswv Niam Vajntxwv Ntuj. Lawv tseem hais tias twb yog vim lawv tua tsiaj fij li ntawd lawv thiaj “muaj zaub muaj mov noj nplua mias, peb yuav vammeej thiab tsis txomnyem li” (nqe 17). Lawv txhob txwm ua tus tsis paub tej uas lawv tabtom ntsib li no: “txij thaum peb tseg tsis tua tsiaj hlawv fij rau tus Niam Vajntxwv Ntuj thiab tsis hliv cawv txiv hmab fij rau nws lawm, ces peb tsis muaj dabtsi thiab peb cov neeg tuag tas rau hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib kev nqhis lawm”(nqe 18). Thiab thaum kawg, cov pojniam lees hais tias lawv cov txiv yeej paub thiab pom zoo cia lawv ua li ntawd (nqe 19). Tus Tswv haivneeg txojkev ntseeg qaug zog txaus ntshai kawg nkaus. Lawv yog haivneeg muaj teb muaj chaw, nimno mus nyob txhua qhov thoob plaws hauv lub tebchaws Iziv tiamsis lawv tseem tsis zeem paub lawv qhov kev txhaum thiab tsis lees txim.

Thaum cov Yudas txiav txim siab ua raws li lub qhovmuag ntsia, rov mus nyob hauv tebchaws Iziv ces lawv txojkev ntseeg twb hloov, lawv pehawm tej vajtswv tsis tseeb xwb tsis pehawm Vajtswv tus uas ciaj sia lawm. Tus yamntxwv tsis tseeb, tsis nco thiab tawmtsam ntawm tus Tswv haivneeg pib tawm tuaj. Lawv tau txais kev noj haus txaus sab nqaij tawv hauv lub tebchaws ua qhev ces lawv xav hais tias qhov ntawd yog koob hmoov saum ntuj los. Lawv ua neej raws li qhovmuag pom xwb tsis yog ua li kev ntseeg Vajtswv qhia, lawv tseem hais daws lawv zaj.

Timthawj Paulus hais rau cov ntseeg nyob hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus hais tias Thaum peb tseem ua neej nyob no txawm yog peb tsis pom Nws los peb cia siab rau Nws(II Kauleethaus 5:7). Nimno, dab Ntxwgnyoog kuj pub rau cov uas raws nws qab muaj txhua yam, npluanuj nyob hauv ntiajteb no. Thaum muaj noj haus txaus, tibneeg nyiam pemlom heev dua thiab xav kom yim hnub yim npluanuj ntxiv. Lawv tsis totaub hais tias khoom tsuas yog yug sab nqaij tawv nyob ib puas xyoo xwb, tiamsis sab ntsujplig tshaib nqhis ces yuav raug txomnyem mus ibtxhis hauv ntuj tawg. Cia li ntseeg kom tau txais tej koob hmoov sab ntsujplig uas los saum ntuj los.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub kom nyuam yaus ua raws nraim li Koj tej lus tseeb kom tsis mus yuam kev raws li lub siab xav. Thov Koj qhia nyuam yaus nrhiav tej koob hmoov saum ntuj heev dua tej khoom ntiajteb. Amees.

Peb yuav nrhiav kom tsau sab nqaij tawv lossis yog sab ntsujplig?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Công Các Ban Thiếu Nhi Tại HTTL Củ Chi
Bài tiếp theoTrei Hŏng Mnơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Amâodah Trei Mngăt – 20/6/2023