Tiv Txomnyem Vim Txoj Moo Zoo – 9/1/2024

470

 

 

2 Timautes 1:6-10

Nqe cim:

“Koj tsis txhob txajmuag ua timkhawv txog peb tus Tswv zaj thiab tsis txhob txajmuag rau qhov uas kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj. Kuv raug kaw li no twb yog vim kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm. Koj yuav tsum ua siab ntev qhia Txojmoo Zoo, txawm yog koj raug kev txomnyem npaum li cas los Vajtswv yeej yuav txhawb koj lub zog kom koj ua tau” (2 Timautes 1:8)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo txhais li cas?

–       Timthawj Paulus txhawb Timautes zog tiv kev txomnyem li cas?

–       Koj kawm tau dab tsi ntawm Paulus tus qauv uas tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo?

Hauv txojkev nrog tus Tswv mus thiab ua neej vim txoj Moo Zoo, peb cov uas ntseeg Tswv Yexus yeej yuav ntsib ntau yam kev khwv thiab kev tawm tsam, tiamsis Vajtswv Txojlus qhia rau peb paub hais tias, tiv kev txomnyem yog yam uas muaj nqis vim; “Vajtswv zam txim rau peb, thiab nws xaiv peb los ua nws haivneeg” (nqe 9). Thaum uas Paulus sau ntawv rau nws tus tub sab ntsujplig uas yog Timautes, Paulus txhawb Timautes zog kom yuavtsum tiv kev txomnyem qhia txoj Moo Zoo (nqe 8).

Tiv txomnyem vim txoj Moo Zoo yog qhia txog tes haujlwm uas yuav tsum ua los ntawm nyiaj tej kev iab kev daw, kev khwv thaum mus qhia txoj Moo Zoo thiab qhia Vajtswv Txojlus tseeb. Tibneeg ntiajteb uas feem ntau sawvdaws xav ua raws li nyias lub siab ntshaw thiab nyob hauv lub hwjchim tsaus ntuj kav. Txhua tus ntseeg ua ncaj ncees qhia txoj Moo Zoo thiab qhia Vajtswv Txojlus tseeb yeej yuav ntsib ntau yam kev tawm tsam sib txawv. Tej zaum raug tsis txais yuav, raug hais xyav moo phem, raug cais nyob ib leeg, raug kaw tsev lojcuj thiab raug tua tuag…

Timthawj Paulus txhawb Timautes zog kom yuavtsum tiv kev txomnyem vim txoj moo Zoo los ntawm “siv lub tswvyim uas Vajtswv pub” kom muaj  “lub siab tawv” (nqe 6-7). Thaum muaj lub siab tawv peb yuav tsis ntshai tiv kev txomnyem thiab yuav sawv khov kho hauv qhov tseeb, ua Vajtswv tes haujlwm uas Nws tau muab cob rau peb lawm mus ntxiv. Thiab peb yuav tsum vamkhom Vajtswv txhawb zog ua neej vim txoj Moo Zoo (nqe 8). Vajtswv yog tus uas yuav pub dag zog rau peb kom peb hla tej kev sim siab uas tuaj sim peb kev ntseeg.

Thaum Paulus sau tej lus txhawb zog mus rau nws tus tub ntawm sab ntsujplig uas yog Timautes kom yuavtsum tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo, ces hauv Paulus tus kheej yeej tseem tabtom raug kaw hauv tsev lojcuj vim txoj Moo Zoo ntag (nqe 8). Paulus tus qauv tiv txomnyem vim txoj Moo Zoo qhia rau peb ntau zaj kawm muaj nqis heev. Paulus ua rau peb pom hais tias, tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo tsis yog kev txajmuag tiamsis yog koob hmoov tshwjxeeb thiab qhov koob hmoov uas zoo kawg nkaus ntawm txoj Moo Zoo los. Txawm yog Paulus raug ntau yam kev tsim txom tiamsis nws yeej ncaj ncees thiab ua siab ntev qhia txoj Moo Zoo raws li tus Tswv tej lus samhwm mus txog thaum nws lub neej yuav xaus, nws thiaj hais khov kho tias; “Kuv twb siv zog khiav kawg kuv lub zog lawm, kuv twb khiav mus txog qhov kawg lawm. Kuv muab siab npuab Vajtswv” (2 Timautes 4:7). Xav kom peb txhua tus uas ntseeg yuav tsum saib pom muaj kev zoo siab thaum tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo, thiab muaj lub siab ncaj ncees qhia txoj Moo Zoo rau txhua lub sijhawm pub rau tibneeg sawvdaws.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug rau txoj koob hmoov uas nyuam yaus tau ua koj tes haujlwm thiab koom tes qhia txoj Moo Zoo. Thov pab nyuam yaus muaj lub siab tawv qhia txoj Moo Zoo, txawm yuav ntsib kev txomnyem los kom nyuam yaus ncaj ncees ua raws Koj tej lus samhwm mus txog hnub kawg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb tabtom muaj tus cwjpwm li cas thaum uas tiv kev txomnyem vim txoj Moo Zoo?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà THỊ YẾ
Bài tiếp theoTŭ Klei Knap Mñai Kyua Klei Mrâo Mrang Jăk – 9/1/2024