Timthawj Paulus Dej Siab – 22/9/2023 

5664

 

 

Loos 1:8-15

Nqe cim:

“Rau qhov kuv xav pom nej thiab coj Vajtswv txojlus tuaj qhia nej, txhawb kom nej muab siab rau ntseeg ntxiv.” (Loos 1:11).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus tus dej siab rau cov ntseeg nyob hauv lub nroog Loos qhia tawm li cas?

–       Paulus xav hais dabtsi thaum nws siv lo lus “tshuav nqi” hauv nqe 14?

–       Peb kawm tau yam dabtsi los ntawm Timthawj Paulus tus dej siab?

Loos yog ib lub nroog loj thiab yog tebchaws Loos lub tuam ceeb nroog muaj ntau txojkev mus rau txhua lub tebchaws. Txawm yog tsis tau mus txog tebchaws Loos los Timthawj Paulus hnov xov thiab paub hais tias cov ntseeg tid txojkev ntseeg nrov mus rau txhua qhov (nqe 8). Los ntawm tus Tswv Yexus lub npe, Timthawj Paulus ua Vajtswv tsaug vim lawv muab siab rau ntseeg. Paulus xav hais rau lawv hais tias: Vim yog muaj Vajtswv txojkev hlub, txojkev cawmdim muab pub rau cov neeg ntseeg Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv tus Tub uas yog Tswv Yexus, tus uas los tuag theej neeg ntiajteb lub txhoj, tus uas nyob nruab nrab ntawm Paulus thiab cov ntseeg hauv lub nroog Loos kom muaj txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Txhua zaus thov Vajtswv, Timthawj Paulus nco ntsoov txog lawv thiab thov Vajtswv qhib txoj hau kev kom nws tau mus saib lawv (nqe 9-11).

Timthawj Paulus kub siab lug xav mus saib cov ntseeg tim nroog Loos, qhia Vajtswv Txojlus rau lawv, kawm lawv lub neej ntseeg Tswv Yexus, thiab mus qhia Txojmoo Zoo rau lwm lub tebchaws thiab ib cheebtsam nyob rau sab hnubpoob hiavtxwv Meditelanes, tiamsis pheej muaj kev tabkaum (nqe 12-13). Kev ua timkhawv, ncig saib tsis yog pab kom neeg paub Tswv Yexus, ntseeg Nws xwb tiamsis yog pab kom lawv muab siab rau ntseeg thiab loj hlob rau kev ua Vajtswv tes haujlwm.

Hauv nqe 14, Timthawj Paulus lees paub tias nws tshuav cov neeg Kilis thiab cov neeg nyob hauv havzoov, cov neeg txawj ntse thiab cov neeg tsis muaj kev kawm nqi. Yog Paulus hais tias nws tshuav tagnrho txhua tus neeg, txhua hom neeg, txhua pab neeg tsis tau qhia Tswv Yexus Txojmoo Zoo. Yog tshuav nqi ces yuav tsum tau them kom tas. Yog li ntawd, Timthawj Paulus kub siab lug ua tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo rau lwm haivneeg uas tus Tswv kom nws ua (Tes Haujlwm 9:15; I Kauleethaus 9:16-17).

Txhua tus ntseeg Tswv Yexus puavleej tshuav Vajtswv txojkev hlub nqi. Yog peb tsis ua tiav feem xyuam sawvcev ntawm Vajtswv lub Tebchaws ces peb zoo li tus uas tshuav nqi. Thaum peb ua noj ua haus, yuav tsum nco ntsoov saib tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo rau tej neeg nyob ibncig peb tseemceeb thiab pab kom lawv muaj kev ntseeg. Tes haujlwm no pib hauv tsevneeg, phoojywg, txheebze ntawm lub chaw ua haujlwm lossis txhua haivneeg uas tus Tswv txib kom peb mus (Mathais 28:19-20, Tes Haujlwm 1:8).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, hauv Tswv Yexus lub npe, nyuam yaus ua Koj tsaug rau qhov nyuam yaus, tsevneeg, tej phoojywg tau los ntseeg Koj. Thov Koj ua kom nyuam yaus lub teeb cig, paub ua tus ntseeg thiab rau siab ntso qhia Koj lub npe rau cov neeg uas Koj txib nyuam yaus qhia. Amees.

Peb tau txhawb zog thov Vajtswv pab, saib xyuas thiab ua timkhawv rau leejtwg hauv lub athiv no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 5:1-6:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLời Chào Thăm – 21/9/2023
Bài tiếp theoAi Tiê Khua Ƀĭng Kna Y-Pôl – 22/9/2023