Thờ Phượng Chúa Thăng Thiên

1108

Trong các ký thuật của Kinh Thánh thì sự thăng thiên là câu chuyện rất quan trọng đến nỗi Lu-ca không chỉ kể một, mà đến tận hai lần (Lu-ca 24:50-53; Công Vụ 1:6-11). Khi một người nào đó được cất lên trời, dường như đó là một sự kiện thật kỳ lạ đối với chúng ta, nhưng đó không phải là một khái niệm xa lạ với các tôn giáo khác trên thế giới. Truyền thống Do Thái cho rằng Môi-se đã được cất lên trời, và Hồi giáo dạy rằng vị tiên tri Mô-ha-mét của họ cũng được đem lên thiên đàng trong một thời gian.

Nhưng sự thăng thiên của Chúa Giê-xu rất khác với những câu chuyện này. Trong khi những câu chuyện thăng thiên khác đánh dấu những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của những người đó, thì sự thăng thiên của Chúa Giê-xu bắt đầu một kỷ nguyên hoàn toàn mới của lịch sử loài người.

Thế nhưng, nhiều Cơ Đốc nhân sống trong thời đại mới này lại không suy ngẫm sự thăng thiên của Chúa Giê-xu đem đến sự gây dựng đức tin và khuôn đúc đời sống của họ ra sao. Khi chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngày lễ Thăng thiên này, hãy xem xét ba phương cách sau để chúng ta có thể tôn vinh Chúa Giê-xu là Đấng thăng thiên.

  1. Lắng nghe tiếng Chúa thăng thiên, là tiên tri của chúng ta

Trong vai trò Tiên tri, Chúa Giê-xu công bố luật pháp và Phúc Âm của Ngài qua chức vụ rao giảng Lời Chúa. Chúng ta biết “Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách” (Hê-bơ-rơ 1:1) và Đức Chúa Giê-xu là vị Tiên tri lớn hơn cả Môi-se (Phục Truyền 18:15-19). Hãy suy ngẫm cách Sứ đồ Phao-lô liên kết với Đấng Christ thăng thiên:

Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói như vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trên trời? Ấy là để đem Đấng Christ xuống; hay là: Ai sẽ xuống vực sâu? Ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu“(Rô-ma 10: 6-9)

Trong những ngày cuối cùng này, tác giả Hê-bơ-rơ nói với chúng ta, Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta trong Con của Ngài. Chúa Giê-xu đã thăng thiên, vì vậy chúng ta không nên đi tìm những lời tiên tri mới nào trong các buổi nhóm hiệp đặc biệt hay trong một phương pháp thuộc linh mới mẽ nào. Thay vào đó, hãy để sự thăng thiên nhắc nhở chúng ta lắng nghe Đấng Cứu Rỗi đã sống lại của mình trong lời Chúa, trong những trang Kinh Thánh.

  1. Kêu cầu cùng Chúa thăng thiên, là thầy tế lễ của chúng ta.

Là thầy tế lễ của chúng ta, Chúa thăng thiên nắm giữ một vai trò quan trọng để giúp đỡ chúng ta khi Ngài đồng hành cùng chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, với tư cách là thầy tế lễ của chúng ta, Đấng Christ gánh thay tội lỗi của chúng ta (1 Giăng 2:1; Rô-ma 8:23) và ban ân điển cho con dân của Ngài (Ê-phê-sô 4:8).

Chúa Giê-xu không giống như các thầy tế lễ trần gian là những người chắc chắn sẽ chết. Chúa Giê-xu “hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời: không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ” (Hê-bơ-rơ 7: 24-27).

Chúa Giê-xu đã thăng thiên, vì vậy chúng ta đừng tìm kiếm sự khôn ngoan trần thế hay sự khéo léo của con người để được giúp đỡ. Hãy để sự thăng thiên nhắc nhở bạn kêu cầu cùng Đấng Cứu Rỗi và thầy tế lễ thăng thiên để nhận và sống với sự cứu rỗi của bạn.

  1. Tin cậy Chúa thăng thiên, là Vua sẽ trở lại của chúng ta

Là vua thăng thiên của chúng ta, Chúa Giê-xu sở hữu mọi thẩm quyền để thi hành công lý và phán xét ngay thẳng, loại bỏ những điều sai trật.

Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu đang ngồi trên thiên đàng. Nhưng chúng ta không nên nhầm vị trí ngồi này ở đây là không làm gì. Không phải Ngài ngồi đó để hưởng thụ, nhưng Ngài là vua đắc thắng, là Đấng hành động. Chúng ta thấy trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, tức là sau khi Chúa Giê-xu đã thăng thiên, Ngài vẫn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ con dân yêu dấu của Ngài và chiến đấu chống lại kẻ thù. Trong khi bị ném đá, Ê-tiên “mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời” (Công Vụ 7:55). Và Sau-lơ thành Tạt-sơ đã được Chúa thăng thiên bắt phục (Công Vụ 9:3-6).

Nhưng vị vua này không chỉ đã sống lại và đang trị vì, Ngài cũng sắp trở lại. Phi-e-rơ rao giảng Chúa Giê-xu như sau: “hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa.” (Công Vụ 3:20-21 TTHĐ). Vị vua đã chịu đóng đinh trong đau yếu nhưng đã sống lại trong năng quyền. Tương tự như vậy, giờ đây Ngài cai trị trong ân điển, nhưng Ngài sẽ trở lại trong sự phán xét và bào chữa để hoàn thành vương quốc của Ngài trong vinh quang.

Chúa Giê-xu đã thăng thiên, vì vậy chúng ta đừng tìm đến các hệ thống chính trị hay xã hội trần gian như là phương thức giải quyết sự đổ vỡ của thế giới này. Hãy ngước mắt lên vị vua thăng thiên của chúng ta mỗi khi bạn đối diện với khó khăn, thử thách. Và hãy vững lòng, vì vua thăng thiên của bạn sắp trở lại.

Mục sư Matthew Westerholm
Hồng Nhung dịch
Nguồn: DesiringGod.org