Thơ: Hướng Tới Tương Lai

1040

Đã là người, nào ai biết trước,
Lúc chào đời, liệu sống được bao?
Đói no sung túc nhiều điều,
Trần gian cõi tạm, bao nhiêu cho vừa.
Nếu biết được là thừa sức sống
Hy vọng ai, được giống như mình!
Thánh Kinh Lời Chúa phán truyền:
Đằng sau quên lững, vươn mình theo Cha,
Nhìn đằng trước bôn ba tiến tới,
Gần Giê-xu, ích lợi vô cùng.
Mai kia trần thế tận chung.
Về miền Thiên Quốc, ta cùng hoan ca./.

PTK – Quảng Nam