Thân Chúa

960

Một thân trong Chúa Giê-xu,
Nhiều chi thể khác đền bù cho nhau.
Hỗ tương nhìn trước ngó sau,
Mắt không tự mãn, phải mau khiêm nhường.

Nhận ra mọi việc tỏ tường,
Đôi chân vững mạnh lên đường đi ra,
Truyền rao ân phước Chúa Cha,
Mỗi người một việc nhà Cha đời đời.

Biển trần gian lắm chơi vơi!
Nguời đi tìm thiện tâm rời lánh xa,
Được Chúa sử dụng trong nhà,
Ngài ban ân tứ nói lời tiên tri.

Người phục vụ Chúa hãy đi,
Siêng năng làm trọn việc gì Chúa giao.
Nhưng ai dạy dỗ lời rao,
Ngỏ hầu đem đến, dồi dào khôn ngoan.

Gây dựng thân Chúa vững vàng,
Người nào việc ấy, Thiên đàng mừng vui,
Từ ngôi cao Chúa miĩm cười…
Con yêu “được lắm” làm người của ta!

                                                     PTK (Theo ý Rô-ma 12:4-8)