Siab Dawb Siab Zoo Thiaj Vammeej – 6/12/2022

650

 

 

Pajlug 11:24-25

Nqe cim:

“Ua neeg siab dawb siab zoo, koj lub neej thiaj yuav vammeej.” (Pajlug 11:25a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Ob nqe Pajlug no hais txog seem twg hauv kev ua neej?
  • Vajtswv Txojlus hais khov kho txog tus neeg muaj lub siab dawb siab zoo li cas?
  • Peb twb tau txais lub neej vammeej thaum ua siab dawb siab zoo li cas?

Yog nyeem Vajtswv Txojlus Phau Qub mus txog Phau Tshiab, peb pom Vajtswv Txojlus txhawb Vajtswv cov menyuam yuav tsum ua neeg siab dawb siab zoo thiab pab lwm tus. Ob nqe Pajlug uas peb nyeem hnub no hais txog qhov kev ua neej zoo li tawmtsam ntau tus tibneeg. Nws hais txog leejtwg ua siab dawb siab zoo, siab dav ces yuav tau txais ntau npaug ntxiv, tiamsis yog leejtwg qia dub ces yuav pluag kawg li (nqe 24). Nyob rau lub ntiajteb tamsim no, ntau tus tibneeg xav muab txhua yam los ua yus li tagnrho thiab tsis xav pub rau lwm tus. Lawv ntshai muab pub tsam poob. Tiamsis Vajtswv Txojlus hnub no hais khov kho raws li qhov tseeb li no: yim muaj lub siab dav muab pub ces yim tau ntau npaug ntxiv. Timthawj Paulus hais txog Tswv Yexus cov lus qhia hais tias: Thaum yus pub rau luag yus zoo siab heev dua thaum yus tau luag li.(Tes Haujlwm 20:35). Tus neeg tau txais pom nws yog tus tau koob hmoov, tiamsis tus uas pub tseem pom nws yog tus tau koob hmoov ntau dua thiab. Tsis tas li ntawd xwb, tus neeg uas tau cawm dim yuav tsum ua tej haujlwm zoo rau lwm tus, rau qhov tus Tswv twb npaj tseg cia rau peb ua lawm (Efexus 2:10). Qhov no yog lub vimchiv Vajtswv Txojlus ntuas kom peb yuav tsum fij khoom nyiaj txiag thiab pub rau lwm tus ua siab dawb paug.

Vajtswv Txojlus hais khov kho: “Tus uas lub siab dav pub tau yeej yuav npluanuj, tus uas muab dej rau luag haus, luag kuj yuav pub dej rau nws.” (nqe 25-HMOWSV). Tus neeg uas muaj lub siab dawb paug pub rau luag Vajtswv yuav foom koob hmoov ntau npaug rau nws kom pab tau lwm tus ntau ntxiv. Peb pom Xalumoos hais txog tus neeg muaj nplooj siab dawb paug. Tswv Yexus kuj qhia txog tus lw ua neej no (Lukas 6:38) thiab Timthawj Paulus kuj qhia li ntawd (II-Kauleethaus 9:6-7). Vajtswv yuav zoo siab heev thaum peb ua neej sib hlub, ib leeg pab ib leeg los ntawm tej uas peb muaj thiab kev hmov tshua (Mathais 5:16; Yauhas 13:34-35; I-Yauhas 3:17-18).

Pub yog lub tswvyim peb qhia tawm Vajtswv txoj koob hmoov mus rau lwm tus thiab peb kuj tau koob hmoov thiab. Thaum peb txiav txim siab ua tus neeg pab lwm tus thiab hlub lwm tus, ces yog peb tabtom ua neej raws li Vajtswv lub homphiaj npaj tseg cia rau peb ua. Tus Tswv ua tab pov hais tias peb yuav tau koob hmoov thaum peb ua zoo rau txhua tus (Mathais 10:42). Hauv kev ua neej, peb kuj pom cov neeg ua siab dawb siab zoo lub neej yeej muaj txhua yam txaus thiab muaj kev sib raug zoo. Lawv tau txais tej kev pab ntawm lwm tus thaum raug kev txomnyem, tiamsis cov neeg uas ntshaw kom tau ntau, qia dub ces yuav tsis muaj leejtwg pab li. Cia ua neeg siab dawb siab zoo rau kev fij khoom nyiaj txiag thiab pab lwm tus kom peb txhua tus puavleej muaj kev zoo siab nyob hauv Vajtswv txoj koob hmoov.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug vim tagnrho txhua yam nyuam yaus muaj puavleej yog Koj pub. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau tus neeg muaj nplooj siab dawb paug txaus siab hlo fij txhua yam rau Koj thiab ua siab dawb siab zoo pub rau lwm tus. Amees.

Peb puas txaus siab hlo ua tus neeg muaj nplooj siab dawb paug fij khoom nyiaj txiag thiab pab lwm tus kom tau txais koob hmoov npluamias ntawm tus Tswv?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 25:32-26:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ TRẦN VĂN MINH
Bài tiếp theoPô Kmah Srăng Đĭ Mdrŏng Hĭn – 6/12/2022