Sa Čô Mô̆ Kreh Bi Mneh Msao – 17/3/2024

2542

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:9

Êlan kliăng: “Jăk hĭn dôk ti dlông kiêng čuôr găp, kơ dôk hlăm sang mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao” (Klei Bi Hriêng 21:9).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Pruê̆ blŭ “dlông kiêng čuôr găp” si ngă mblang? Ya boh jhat srăng truh kơ sa čô mô̆ kreh bi mneh msao? Si ih srăng dôk dơ̆ng hŏng mô̆, ung ih čiăng kơ gŏ sang dưi mâo klei jăk?

Êlan klei bi hriêng anei kñăm kơ knuih sa čô mô̆ hlăm klei mkŏ mjing gŏ huă mâo klei mơak mñai. Čuôr găp sang phung Israel ngă dap leh anăn arăng dưi pĭt tinăn hlăm yan bhang msĕ si Khua pô hưn êlâo Y-Samuel bi blŭ hŏng Y-Sôl ti dlông čuôr sang (I Y-Samuel 9:25-26), ƀiădah pruê̆ blŭ “ti dlông kiêng čuôr găp” tinei čiăng lač kơ sa bĭt kiêng điêt dhiêt ti dlông čuôr găp, lač kơ anôk hdĭp kƀah mnơ̆ng yua, kniă kniêt. Wăt snăn dưn, pô jing ung ăt ruah klei hdĭp – hdĭp hŏng klei knap kyuadah čiăng duah klei êđăp ênang leh anăn hơĭt.

Klei bi msĕ “jăk hĭn…kơ” bi êdah kơ klei ai tiê čiăng jing yuôm hĭn kơ mnơ̆ng dhơ̆ng. Pruê̆ blŭ “sa čô mô̆” hlăm êlan anei amâo čiăng lač kơ phung mniê mkăn msĕ si aduôn, amĭ amâodah anak mniê hlăm gŏ sang ôh, ƀiădah čiăng lač kơ sa čô mô̆ hlăm gŏ sang msĕ si čih leh hlăm Klei Bi Hriêng 19:13b snei, “leh anăn klei mô̆ bi mneh msao jing msĕ si êa hjan rôč nanao.”

Mô̆ kreh bi mneh msao, duah klei ngă kơ ung ñu mâo klei rŭng nanao, amâo dưi dôk hơĭt ôh. Sa čô ung, jing khua kơ gŏ sang tui si djŏ dôk hlăm anôk jăk kăp kiă kriê, răng mgang gŏ sang, ƀiădah lĕ, gơ̆ ruah klei dôk hjăn, huĭ hyưt, đuĕ kbưi mơ̆ng mô̆ anak. Tui si djŏ duah mô̆ ciăng mâo klei jăk leh anăn mă tŭ klei pap mơ̆ng Yêhôwa (Klei Bi Hriêng 18:22), ƀiădah lĕ mâo hĕ sa čô mô̆ bi iêng ƀơ̆ng klang (Klei Bi Hriêng 12:4). Kyuanăn klei ruah mô̆ kơ pô dê, ruah amĭ kơ phung anak pô jing sa bruă ngă yuôm bhăn snăk.

Aê Diê lač, “Amâo jăk ôh êkei anăn dôk hjăn̆; Kâo srăng mjing brei kơ ñu sa čô pô đru năng kơ ñu” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:18), leh anăn Ñu mjing leh klei bi dôk ung mô̆, êkei srăng lui amĭ ama ñu, leh anăn srăng dôk mbĭt hŏng mô̆ ñu, leh anăn diñu srăng jing sa kđeh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:24). Klei bi dôk ung mô̆ jing mnơ̆ng Aê Diê brei čiăng kơ anak mnuih mâo klei mơak mñai kyuanăn bruă klam kơ mô̆, kơ ung hlăm gŏ sang yuôm bhăn êdimima. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă brei mô̆ gưt kơ ung msĕ si Phung Sang Aê Diê gưt kơ Krist, ung srăng khăp kơ mô̆ msĕ si Krist khăp kơ Phung Sang Aê Diê, săn mlei kyua Phung Sang Aê Diê (Êphêsô 5:21-33). Aê Diê hrih mjing anak mnuih mtăp mđơr, ƀiădah jao kơ pô jing ung bruă klam phŭn kăp kiă kriê leh anăn ba klei mơak mñai kơ gŏ sang. Akâo Khua Yang đru grăp čô êkei kyua huĭ mpŭ kơ Khua Yang, khăp kơ mô̆ jih ai tiê leh anăn grăp čô pô jing mô̆ ñĕ đuĕ kơ klei bi mneh msao, bi tăng mgăl, hŏng jih ai tiê huĭ mpŭ kơ Khua Yang gưt kơ ung čiăng mbĭt mđrăm mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê brei hlăm klei bi dôk ung mô̆.

Jing phung anak êkei, anak mniê Khua Yang, ya klei brei drei bi mlih hĕ hlăm klei dôk dơ̆ng hŏng mô̆, hŏng ung hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru gŏ sang kâo bi êdah klei huĭ mpŭ kơ Ih hŏng klei bi mpŭ hdơ̆ng ung mô̆. Brei kâo bi êdah nanao klei Ih khăp hlăm klei bi dôk ung mô̆ leh anăn gŏ sang Ih brei leh kơ kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 23

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Pojniam Yws Taus – 17/3/2024
Bài tiếp theoNgười Vợ Hay Cãi Cọ – 17/3/2024