Tus Pojniam Yws Taus – 17/3/2024

1308

 

 

Pajlug 21:9

Nqe cim

Nyob saum rutsev zoo dua nrog tus pojniam uas yws taus nyob ua ke hauv tsev.” (Pajlug 21:9)

Phau txhais tshiab.

“Nyob saum ru tsev zoo dua li nrog tus pojniam tsawm taus nyob hauv tsev.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lo lus “saum rutsev” muaj lub ntsiab li cas?

–       Tus pojniam uas yws taus yuav tau nqi zog dabtsi?

–       Peb yuav ua li cas rau tus pojniam, tus txivneej kom tsevneeg muaj kev kaj siab?

Nqe Pajlug no hais txog tus cwjpwm ntawm tus pojniam nyob hauv tsevneeg. Cov neeg Palexatees lub rutsev ua tiaj tiaj thiab lawv kuj mus pw saud thaum lub caij ntuj so, xws li tus cevlus Xamuyees nrog Xa-ules sib tham saum rutsev (I Xamuyees 9:25-26), tiamsis lo lus “nyob saum rutsev” no hais txog ib qho me nyob saum rutsev, hais txog qhov uas muaj tsis txaus, chaw ti. Txawm yog li ntawd los, tus txivtsev yeej xaiv kev txomnyem vim nws xav kom muaj kev kaj siab thiab nyob ntsiag to. Qhov uas sib piv “zoo dua” qhia paub lub siab tseemceeb dua tej khoom. Lo lus “tus pojniam” hauv nqe Pajlug no tsis yog hais txog lwm tus pojniam nyob hauv tsevneeg xws li pog, niam lossis ntxhais, tiamsis yog hais txog tus pojniam hauv tsevneeg uas Pajlug 19:13b hais, “tus pojniam uas yws taus zoo ib yam li lub tsev uas xau nag.

Tus pojniam uas yws taus, zes plaub ua rau tus txiv qaug zog ua neej, tsis muaj kev kaj siab. Ib tug txivneej, tswvtsev twb tsimnyog muaj chaw zoo nyob, tivthaiv tsevneeg tiamsis tu siab dhau nws xaiv mus nyob ib leeg, nyob qhov chaw deb pojniam tubse. Twb tsimnyog nrhiav tau pojniam ces yog tau yam uas zoo thiab tau tus Tswv txoj koob hmoov (Pajlug 18:22), los tus pojniam ntawd tseem ua cov kua paug nyob hauv tus txiv cov pobtxha (Pajlug 12:4). Yog li xaiv pojniam rau yus, xaiv leejniam rau cov menyuam yog yam uas tseemceeb kawg nkaus.

Vajtswv hais tias: Tsis tsimnyog cia tus txivneej no nyob ib leeg. Kuv yuav tsim dua ib tug los nrog nws nyob ua txij ua nkawm pab nws.(Chivkeeb 2:18), thiab Nws tsim muaj kev txijnkawm, tus txivneej yuav tsum tso nws niam nws txiv tseg mus nrog tus pojniam nyob thiab ob leeg koom ua ib lub cev (Chivkeeb 2:24). Txijnkawm yog pob khoom uas tus pojniam thiab tus txivneej muaj kev sib hlub, yog li tsevneeg tseemceeb heev. Timthawj Paulus qhia kom tus pojniam yuav tsum mloog tus txiv lus ib yam li Pawg Ntseeg mloog Yexus Khetos lus. Tus txiv yuav tsum hlub tus pojniam ib yam li Yexus Khetos hlub Pawg Ntseeg, muab Nws txojsia los txhiv Pawg Ntseeg (Efexus 5:21-33). Tus Tswv tsim txhua tus tibneeg muaj vajhuam sib luag, tiamsis Nws muab lub meejmom tswj kav rau tus txivneej kom tswj tau lub tsevneeg nyob kaj siab. Thov tus Tswv pab rau txhua tus txivneej, vim hwm tus Tswv, hlub tus pojniam kom tas siab thiab txhua tus pojniam tsis ua neeg cav ncauj, yws taus, cia li hwm tus Tswv mloog tus txiv lus kom tau txais tej koob hmoov uas tus Tswv pub rau cov txijnkawm.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pub kom nyuam yaus tsevneeg qhia tawm kev hwm Koj los ntawm qhov sib hlub, ib leeg mloog ib leeg hauv kev ua txijnkawm. Thov Koj pab kom nyuam yaus qhia tawm Koj txojkev hlub dhau hauv kev txijnkawm thiab hauv tsevneeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Yog ib tug txivneej, ib tug pojniam ntseeg tus Tswv, peb yuav tau hloov yam dabtsi hauv kev ua neej nrog tus txiv thiab tus niam txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCần Thơ: Tập Huấn Thánh Kinh Mùa Hè Cho 8 Tỉnh, Thành Trong Khu Vực
Bài tiếp theoSa Čô Mô̆ Kreh Bi Mneh Msao – 17/3/2024