Rau Txim Vim Hlub – 19/1/2022 

533

 

Yelemis 30:11-24

Nqe cim: 

Kuv yuav rau txim rau nej, tiamsis kuv tsuas rau raws li nej tej kev txhaum xwb; Kuv yog tus Tswv uas hais li ntawd” (Yelemis 30:11c).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov neeg Yixalayees tabtom nyob rau lub tsamthawj zoo li cas?
  • Ncua sijhawm ntawd cov neeg uas hlub tus Tswv haivneeg muaj tus cwjpwm li cas?
  • Vajtswv yuav ua li cas rau Nws haivneeg tom qab uas Nws rau txim rau lawv txaus lawm?
  • Peb kawm tau dabtsi hais txog Vajtswv los ntawm zaj kawm hnub no?

Tus Tswv haivneeg tabtom nyob rau lub tsamthawj Yuav tsis muaj leejtwg kho tau nej tej qhov txhab; yuav tsis muaj leejtwg kho tau nej tej nqaij uas to kom zoo (nqe 12), txawm zoo li ntawd lawm los lawv twb tsis muaj “tus hlub” los thov Vajtswv pab, kho mob lossis tuaj saib lawv zoo li yav thaum ub. Cov neeg ntawd twb tso nej tseg lawm; lawv tsis quavntsej nej (nqe 14a). Tej qhov txhab uas tus Tswv haivneeg tabtom raug yog tus Tswv nplawm lawv, Nws hais tias:Kuv tawmtsam nej ib yam li Kuv yog nej tus yeebncuab, Kuv rau txim rau nej, rau qhov nej ua kev txhaum ntau thiab ua kev phem kev qias heev (nqe 14b) tiamsis tus Tswv kuj yog tus uas hlub lawv, cawm lawv dim kev nyuaj siab, kho lawv tej qhov txhab zoo, coj lawv rov los hauv lawv lub tebchaws, txhim kho dua tej nroog, pub lawv zoo siab, pub lawv huamvam coob, tsis muaj kev quaj ntsuag lawm thiab lawv yuav tau ntsejmuag (nqe 17-19). Tus Tswv hais tias, lawv cov xeebntxwv yuav tau rov los nyob hauv lawv lub tebchaws zoo ib yam li thaum lawv tseem tsis tau raug ntes coj mus ua qhev thiab lawv tseem yog Vajtswv haivneeg (nqe 20, 22).

Vajtswv txojkev chim yog qhov uas txaus ntshai heev rau Nws haivneeg, tsis yog Vajtswv tsis hlub lawv tiamsis yog vim lawv ua kev txhaum ntau thiab ua kev phem kev qias heev(nqe 14b), tus Tswv thiaj rau txim rau lawv. Vajtswv hais rau Nws haiv neeg hais tias, lawv yuav khiav tsis dim txojkev rau txim, tiamsis tus Tswv txojkev txiav txim ncajncees tsuas yog ua kom lawv paub lawv tej kev txhaum thiab los ua tau ib haivneeg zoo thaum uas lawv tso kev txhaum tseg (nqe 11b). Qhov no qhia paub txog Vajtswv tus pas nplawm yog nplawm kev hlub, qhia tawm Nws txojkev hlub uas loj kawg nkaus pub rau Nws haivneeg Yixalayees. Lub sijhawm uas raug txomnyem, nyuaj siab kuj yog lub sijhawm uas lawv paub tseeb hais tias leejtwg thiaj yog tus uas “hlub” lawv tiag.

Peb hnov zoo siab thiab xav hais tias yus tau luag hlub yog thaum hnov tej lus hais mos muag uas raug yus siab, txawm yog yus tabtom ua tsis yog, tiamsis peb kuj nyuaj siab thaum hnov tej lus ntuas hnyav txog yus qhov kev txhaum. Zaj kawm hnub no qhia rau peb paub hais tias, vim yog kev hlub tus Tswv thiaj rau txim lossis nplawm kom peb ua tau neeg zoo (Henplais 12:4-11). Ib yam li tus neeg raug mob cheemtsum phua kom tshem tau tej mob tawm, tus mob thiaj zoo thiab rov muaj zog tuaj, qhov uas tus Tswv rau txim ntawm kev hlub yog xav pab kom peb lees paub yus tej kev txhaum, tso kev txhaum tseg thiab ua tau neeg zoo. Qhov ntawd yog rau txim vim kev hlub.

 

Peb puas pom txog Vajtswv kev hlub thaum uas Nws nplawm peb thiab rov kho peb zoo?

Thov Vajtswv:

Vajtswv tus uas muaj kev hlub! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj txojkev hlub uas zoo kawg nkaus niaj hnub qhia kom nyuam yaus paub ua qhov zoo thiab thov siv Koj rab nplawm kev hlub qhia nyuam yaus ua tau neeg zoo. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 21:1-22:1

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Ninh Thuận Tháng 1/2022
Bài tiếp theoɃuah Mkra Kyua Klei Khăp – 19/1/2022