Răng Bĕ Đăm Kƀah Mă Tŭ Klei Aê Diê Pap Ôh – 17/6/2024

510

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 12:14-17

Êlan kliăng: “Răng bĕ, đăm brei ôh sa čô kƀah mă tŭ klei Aê Diê pap; čiăng đăm brei “agha phĭ” čăt leh anăn ngă klei bi rŭng leh anăn bi čhŏ lu phung mkăn” (Hêbrơ 12:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: “Kƀah klei pap Aê Diê” si ngă mblang? Ya klei bi djŏ klei yăl dliê kơ Y-Êsâo hŏng klei mtă “răng bĕ đăm brei sa čô kƀah mă tŭ klei Aê Diê pap”? Si ngă drei ngă čiăng dưi dôk kjăp hlăm klei pap leh anăn dưi mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê brei?

Dưi lač êlan phung đăo kơ Krist êbat jing êlan klei pap. Klei pap anăn jing jih jang klei jăk jĭn hlăm klei hdĭp phung đăo, mơ̆ng klei bi mtlaih drei mâo tơdah đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist hlŏng kơ djăp mta klei jăk jĭn myang leh anăn jăk jĭn hŏng mnơ̆ng hnuă. Kyuanăn yơh, pruê̆ blŭ “kƀah mă tŭ klei pap” čiăng lač kơ klei bi luč mmông myun mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê ƀuăn leh srăng brei kơ hlei pô đăo kơ Ñu.

Klei mtă brei răng kơ phŭn klei jhat srăng bi truh klei “kƀah mă tŭ klei pap Aê Diê”, pô čih hră Hêbrơ bi mă hŏng klei bi hmô jhat mơ̆ng Y-Êsâo, sa čô mnuih êđal blă, ngă klei amâo uêñ , knŏng mĭn mă kơ klei tŭ dưn ti anăp snăn amâo uêñ ôh kơ klei ñu jing ayŏng tui si klei bi mguôp hŏng Aê Diê, kyuanăn ñu jhŏng čhĭ hĕ klei ñu jing ayŏng khua knŏng bi mlih hŏng sa mbah mnơ̆ng ƀơ̆ng (Klei Mphŭn Dơ̆ng 25:29-34). Hŏng bruă ngă amâo mâo mĭn êlâo leh anăn dlăng hơăi mang kơ klei pap Aê Diê msĕ snăn, ti knhal tuč ñu bi luč jih klei jăk jĭn tui si djŏ jing dŏ ñu. Mơ̆ng klei anăn pô čih hră Hêbrơ mtă kơ phung anak čô Khua Yang djă pioh bi jăk klei đăo, klei bi mguôp hŏng Khua Yang, đăm bi mlih klei pap Aê Diê hŏng klei tŭ dưn hơăi mang ti lăn ala anei ôh.

Čiăng dưi dôk kjăp hlăm klei pap, brei drei mâo klei gĭr leh anăn ƀuăn hdĭp tui si klei Khua Yang čiăng hlăm klei bi mguôp hŏng Ñu, hŏng jih jang mnuih leh anăn hŏng drei pô. Hŏng Khua Yang, brei drei djă pioh klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Ñu hlăm klei wah lač, dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê, leh anăn tui hlue klei hdĭp doh jăk. Hŏng phung dôk hdĭp hlăm klei pap, čiăng lač hdơ̆ng phung đăo, brei mâo klei bi mguôp hdơ̆ng găp čiăng bi đru, bi mtrŭt leh anăn kăp bi mđĭ ai hdơ̆ng găp hlăm klei hdĭp tui hlue Khua Yang. Hŏng asei pô, brei ksiêm dlăng nanao kơ asei pô, răng mgang ai tiê pô kơ klei phĭ, klei ăl, leh anăn jih jang klei mĭn amâo doh ôh si tô hmô klei tluh, klei čhŏ mrŏ, klei knhông…

Êlan drei tui hlue Khua Yang amâo mâo ênưh ôh, čoh čuăn grăp čô drei mâo bruă klam leh anăn ktưn. Ƀiădah mâo sa klei mơak kơ drei phung jing leh anak čô Khua Yang jing – drei amâo ngă klei anăn hŏng ai ktang drei pô ôh, kyuadah tơdah ngă msĕ snăn, klei pap Aê Diê amâo lŏ djŏ mnơ̆ng Aê Diê brei ôh. Yang Mngăt Jăk dôk hlăm grăp čô drei leh anăn kăp đru drei nanao. Klei yuôm jing brei drei thâo luă gŭ, gưt asăp leh anăn tui duah klei đru mơ̆ng Khua Yang hlăm djăp klei hlăm klei hdĭp drei, boh nik nak tơdah tuôm hŏng klei lăn ala mplư. Hŏng klei anăn, drei srăng dưi bi knal kơ klei pap Aê Diê kluôm ênŭm hlăm klei hdĭp drei.

Hruê anei ya klei drei čuăn srăng ngă čiăng dôk kjăp hlăm klei pap Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, mmông anei kâo hriê ti anăp Ih hŏng klei luă gŭ, akâo Ih đru kâo dôk kjăp hlăm klei pap Ih. Brei klei pap Ih rông ba kâo, brei klei khăp Ih atăt ba kâo, leh anăn brei klei pap Ih pap brei kơ kâo tơdah kâo ngă soh čiăng kơ kâo dưi bi knal kluôm ênŭm klei pap leh anăn klei khăp Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCeevfaj Tsam Plam Vajtswv Kev Hlub – 17/6/2024
Bài tiếp theoCoi Chừng Trật Phần Ân Điển – 17/6/2024