Qhov Muaj Nqis Ntawm Txojkev Ntuas – 6/3/2024

693

 

 

Henplais 12:11

Nqe cim

Thaum luag qhuab ntuas peb, thaum ntawd peb tsis kaj siab, peb nyuaj siab xwb; tiamsis tom qab ntawd cov neeg uas khaws luag tej lus qhuab ntuas rau nruab siab, cov neeg ntawd yuav tsimtxiaj thiab yuav tau zoo nyob kaj siab lug.” (Henplais 12:11).

Peb saib txuas ntxiv hauv phau txhais tshiab.

“Txhua yam kev nplawm qhuab qhia saib mas tsis yog qhov zoo siab tiamsis yog qhov nyuaj siab rau lub sijhawm ntawd. Tiamsis muaj txiaj ntsig rau yav tom ntej, yog ua rau cov uas xyaum raws li tau nyob kaj siab lug thiab tau txojkev ncaj ncees.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Qhuab ntuas yog li cas?

–       Kev qhuab ntuas muaj nqis dabtsi?

–       Peb cheemtsum muaj tus cwjpwm zoo li cas kom tiv taus thaum muaj kev ntuas sab ntsujplig?

Thaum qhia txog feem xyuam qhuab ntuas, tus uas sau tsab ntawv Henplais siv lo lus paideia, muaj lub ntsiab hais tias qhia, ntuas lossis nplawm, lub homphiaj yog pab kom tus neeg raug qhuab ntuas ua tau neeg zoo dua. Ntuas yog kho tus neeg ua txhaum kom hloov dua tshiab. Lossis ntuas yog hais txog ib tug neeg tswj nws tus kheej raws li ib txoj cai, tus lw thiab rau siab ntso xyaum kom ua tau neeg zoo dua.

Cov uas ua siab ntev cia luag ntuas, txawm yog thaum chivthawj nyuaj siab, tu siab los thaum kawg muaj nqis rau lawv. Ib tug neeg ua neej paub tswj sab ntsujplig, thaum dhau tej kev sim ntawd lawm nws yuav tau txais txojkev kaj siab, ncaj ncees, sab ntsujplig loj hlob. Ntuas lossis tswj pab kom peb tiv taus tej kev sim, thaiv haukev thiab ua tau tiav lub homphiaj kos tseg. Yog li hais tau hais tias, qhuab ntuas yog tus yaumsij ua kom peb loj hlob sab ntsujplig, lub siab thiab txojkev ua tau raws li tus Tswv lub siab nyiam. Qhov uas niaj hnub thov Vajtswv, kawm Vajtswv Txojlus, nquag pehawm Vajtswv, tawm mus ua timkhawv, nrog cov ntseeg sib raug zoo… puavleej yog tej kev tswj ntuas sab ntsujplig kom peb nyob ze tus Tswv txhua hnub. Dua li ntawd, txojkev tswj ntuas kuj yeb, kho tau peb tus yamntxwv paub tswj siab, ua siab ntev, ua zoo, kom peb ua neej muaj kev ntseeg thiab ncaj ncees raws li Vajtswv Txojlus.

Tswj ntuas sab ntsujplig yog ib kob tsovrog nyuaj heev, cheemtsum peb yuav tsum muaj tus cwjpwm txo hwjchim, zeem paub yus ua tsis tau zoo thiab nyob hauv qhov kev tswj kom peb ua tau zoo dua. Tus cwjpwm txo hwjchim yuav pab tau kom peb txawj mloog lus, txaus siab cia ntuas, thiab ua siab ntev kawm xyaum tsis tso tseg. Tus cwjpwm tseemceeb heev, pab kom ua taus siab ntev mus li. Ib hmos xwb tsis muaj leejtwg hloov kiag tau. Loj hlob cheemtsum yuav sijhawm. Qhov zoo rau cov neeg uas tswj ntuas sab ntsujplig yog peb tsis vamkhom yus lub zog. Tus Tswv coglus pub koob hmoov npluamias rau txhua tus. Tus Tswv txoj koob hmoov yuav pab kom peb tiv taus dhau tej kev sim ntawm txojkev tswj ntuas sab ntsujplig kom muaj kev loj hlob zuj zus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj twb pab nyuam yaus yoog tau txojkev tswj tuav sab ntsujplig, hloov tau tshiab thiab loj hlob ua tau zoo li Koj ua. Thov Koj pab kom nyuam yaus txo hwjchim txais yuav, ua siab ntev tiv mus txog thaum kawg, kom nyuam yaus loj hlob txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas zoo siab hlo txais yuav tus Tswv txojkev qhuab ntuas peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBan Đại Diện TL.TP.HCM Thông Báo V/v Huấn Luyện Dành Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên K.V Tp.HCM
Bài tiếp theoBoh Tŭ Dưn Klei Mkra Mjuăt – 6/3/2024