Qauv Ntawm Tus Xibhwb Muaj Hwjchim – 19/9/2022

458

 

 

Mathais 11:1 

Nqe cim:

 Kuv ua qauv li no qhia rau nej kom nej xyaum ua raws li Kuv ua rau nej lawm”(Yauhas 13:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Tswv Yexus ua dabtsi rau cov thwjtim? Nws xav kom cov thwjtim ua dabtsi? Tom qab uas txib cov thwjtim tawm mus qhia, Tswv Yexus ua dabtsi? Peb kawm tau yam dabtsi ntawm tus Tswv Yexus tus qauv?

 

Mathais 11:1 yog feem txuas ntxiv ntawm tshooj 10, tom qab uas qhia cov thwjtim tas, Tswv Yexus cob haujlwm rau cov thwjtim thiab txib lawv tawm mus qhia. Nqe lus Thaum Yexus qhia Nws kaum ob tug thwjtim tas lawm qhia tau hais tias Nws twb qhia txhua yam cheemtsum rau cov thwjtim, Yexus ua tiav tes haujlwm cob qhia cov thwjtim, Nws paub hais tias thaum lawv tawm mus qhia yuav ntsib yam twg thiab cheemtsum kawm dabtsi ua ntej kom paub.

Tom qab uas txib cov thwjtim tawm mus qhia Tswv ua dabtsi? Vajtswv Txojlus qhia paub Tswv Yexus kuj tawm mus qhia thiab. Lo lus “txawm tawm qhov ntawd musqhia paub tus Tswv txib cov thwjtim mus lawm, ces Nws kuj sawv tsees tamsim ntawd mus ua Nws tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo thiab. Lo lus qhuab qhiaqhia paub Tswv Yexus paub meej Nws lub homphiaj los hauv ntiajteb no thiab Nws tsis muab lub homphiaj ntawd tso tseg, zoo li Yexus hais rau Timthawj Petus hauv Malakaus 1:38 Peb yuav tsum mus txhua nrho tej zos uas nyob ibncig no, thiab Kuv yuav tsum mus qhia hauv tej zos ntawd, rau qhov Kuv yeej los ua tes haujlwm no. Tswv Yexus tseem tawm mus qhia Txojmoo Zoo thiab qhuab qhia txawm yog Nws twb cob qhia tau cov thwjtim thiab txib lawv tawm mus qhia, Nws tsis nyob tos cov thwjtim mus qhia tau li cas mam coj los qhia Nws, tiamsis Nws kuj mus rau hauv tej zos uas nyob cheebtsam Kalilais qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws.

Tswv Yexus yog tus qauv zoo rau peb xyaum ua Vajtswv tes haujlwm. Nimno muaj ntau zaus peb ua ntau yam haujlwm dua li uas ua tes haujlwm mus qhia Txojmoo Zoo, lossis peb ua tus Tswv tes haujlwm ib ntus xwb peb cia li qaug zog thiab muab tso tseg. Lossis yog thaum peb tau ua tus thawj lawm ces peb cia li nkees ua haujlwm. Cia li ntsia Yexus tus qauv thiab kawm ua li Nws ua, Nws yog ib tug xibhwb uas ua haujlwm tas siab, ib tug thawjcoj muaj homphiaj thiab nquag ua tes haujlwm uas Vajtswv muab rau Nws ua. Yog li ntawd, thaum ua tiav tes haujlwm, Tswv Yexus hais hauv Yauhas 17:4 li no:Kuv ua rau Koj tau koobmeej hauv ntiajteb no; tes haujlwm uas Koj kom Kuv ua, Kuv twb ua tiav lawm. Peb puas tabtom ua rau tus Tswv tau koobmeej thiab ua tiav tes haujlwm Nws muab tso rau peb ua? Peb muaj haujlwm ua txhua hnub thiab dhau los ntawm tej haujlwm ntawd peb muaj feem yuav ua tau timkhawv qhia Txojmoo Zoo, tham Vajtswv lub Tebchaws rau cov neeg nyob ibncig peb mloog. Thaum tus Tswv muab ib pab yaj me rau peb saib, cia li ua tus qhia tas siab thiab ua tus thawjcoj ua qauv zoo li Tswv Yexus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub kom nyuam yaus pom tej uas Koj ua thiab xyaum tau Koj tus qauv ua haujlwm pub rau Koj. Amees.

Peb puas tau kawm xyaum Yexus tus qauv qhia thiab ua Vajtswv tes haujlwm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 10:5-26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLời Gian Trá – 18/9/2022
Bài tiếp theoKlei Bi Hmô Mơ̆ng Nai Prŏng – 19/9/2022