Pawg Ntseeg Yuav Kovyeej Txhua Yam – 23/5/2024

756

 

 

Mathais 16:15-20

Nqe cim:

“…kuv yuav tsa kuv pawg ntseeg rau saum lub pobzeb no, txawm yog kev tuag los yuav kov tsis yeej pawg ntseeg ntawd” (Mathais 16:18b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thaum Timthawj Petus lees hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv tus uas muaj  sia zees nyob tus Tub, tus Tswv tau qhia tshwm dabtsi txog Pawg Ntseeg?

–       Tswv Yexus yuav muab tus yuamsij qhib Ntuj Ceebtsheej rau leejtwg? Siv los ua dabtsi?

–       Peb koom tes nrog Pawg Ntseeg licas tomqab uas kawm zaj no?

Tomqab uas Timthawj Petus, yog tus timthawj uas cus tshajplaws, sawvcev ntawm cov timthawj lees tias Tswv Yexus yog Vajtswv tus uas muaj sia zees nyob tus Tub, Tswv Yexus tau qhia tshwm rau Petus thiab cov thwjtim paub txog qhov tsimtxiaj ntawm Pawg Ntseeg, tomntej ntawm Pawg Ntseeg thiab hwjchim ntawm cov neeg uas nyob hauv Pawg Ntseeg.

Hais txog qhov tsimtxiaj, Pawg Ntseeg tau txhim tsa saum lub Pob Zeb uas yog Tswv Yexus Khetos ntag, Timthawj Petus lees txog qhov no nyob hauv tsab ntawv I Petus 2:4-6, Tswv Yexus yog lub Pob Zeb uas muaj sia nyob thiab yog lub Pob Zeb uas muaj nqis heev. Nyob hauv Efexus 2:20-22, Timthawj Paulus kuj hais tias Tswv Yexus yog lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev thiab tagnrho lub tsev muab txawb rau saud. Hais txog yav tomntej ntawm Pawg Ntseeg, Tswv Yexus hais khov kho txog Pawg Ntseeg lub zog thiab Nws hais ua ntej hais tias, “tub tuag teb lub zog yuav kov tsis yeej pawg ntseeg no” (nqe 18b). Tus Tswv qhia paub Pawg Ntseeg yuav raug tawmtsam loj, yuav ntsib tej kev txomnyem, kev tsimtxom, tiamsis txojkev muaj yeej yuav yog Vajtswv Pawg Ntseeg tug. Hais txog lub hwjchim ntawm cov ntseeg nyob hauv Pawg Ntseeg, tus Tswv tau muab tus yuamsij Ntuj Ceebtsheej rau Timthawj Petus, yog tus sawvcev ntawm cov timthawj, thiab lawv yuav siv tus yuamsij no los qhib kev rau ntau tus tso kev txhaum tseg, mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej ci ntsa iab. Lub ntsiab ntawm lo lus “txwv… tso ncauj …” yog lub hwjchim tus Tswv muab pub kom tshajtawm rau sawvdaws paub tias tus neeg muaj txim tsis tso kev txhaum tseg yuav tsis tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej, tsuas yog cov uas txais yuav Cawmseej Yexus txojkev theej txhoj thiaj tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej.

Tus Tswv cov menyuam niaj hnub nimno yuav tsum paub qhov tsimtxiaj ntawm Pawg Ntseeg thaum paub hais tias tus Tswv tau siv tus nqi kim heev uas yog Nws cov ntshav los txhiv Pawg Ntseeg (Tes Haujlwm 20:28). Tau txoj koobhmoov ua ib tug nyob hauv Pawg Ntseeg lawm, peb yuav tsum paub ua tus Tswv tsaug, hlub Pawg Ntseeg thiab ua yam zoo tshajplaws rau tus Tswv Pawg Ntseeg. Peb kuj yuav tsum paub txog yav tomntej Pawg Ntseeg yuav kovyeej txhua yam kom peb tsis poob siab, txhawj ntshai thaum ntsib tej kev sim siab, txomnyem, tsimtxom uas nimno tabtom tshwm muaj. Tiamsis, thaum ntsib teebmeem, kev khwv peb yim sawv ruaj, vamkhom tus Tswv heev dua qub. Peb cheemtsum paub txog lub hwjchim tus Tswv muab pub rau peb, peb tsis muaj cai txiav txim hais tias leejtwg tau cawmdim, leej twg tsis tau; tiamsis peb yuav tsum tas siab tshajtawm Txojmoo Zoo kom coob leej tau hnov thiab thaum tau Vaj Ntsujplig qhib siab, lawv yuav tig los thiab ntseeg txais yuav Cawmseej Yexus txojkev cawmdim.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv uas hlub nyuam yaus, thov ua tsaug vim Koj pub nyuam yaus tau los ua ib tug nyob hauv Koj Pawg Ntseeg. Thov pab nyuam yaus paub hlub Koj thiab Pawg Ntseeg, fij dag zog los txhim kho thiab ua rau Pawg Ntseeg loj hlob. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas ua haujlwm tas siab los txhim kho thiab ua rau Pawg Ntseeg loj hlob lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Trị Năm 2024
Bài tiếp theoPhung Sang Aê Diê Srăng Dưi Hĭn Kluôm Ênŭm – 23/5/2024