Paub Ntshai Thiab Qaij Yam Phem – 16/1/2022   

541

 

Pajlug 14:16-18

Nqe cim: 

Cov neeg muaj tswvyim hwm tus Tswv thiab txav deb ntawm txojkev phem, tiamsis cov neeg ruam tsis paub ceevfaj, lawv lam tau lam ua” (Pajlug 14:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Kev ua neej ntawm tus neeg muaj tswvyim thiab tus neeg ruam sib txawv li cas?
  • Vim li cas cheemtsum ua tib zoo tswj yus lub siab?
  • Peb puas muaj tej lus hais, tes haujlwm, lossis tus cwjpwm twg cheemtsum thov Vajtswv hloov?

Hauv kev hais lus, muaj ntau tus neeg xav qhia tawm kom luag paub hais tias yus yog tus muaj peevxwm, tsis swb leejtwg, lawv thiaj pheej hais li no: “Kuv tsis ntshai leejtwg li”, lossis “Tej lus uas kuv hais tsis muaj ib lo yuam kev li”, lossis “Kuv tsis cheemtsum lwm tus pab”, lossis “Qhov kuv xav thiaj yog xwb” v.v… Tseeb tiag, tej nqe lus hais li saud tsuas qhia tawm tus neeg ntawd txojkev ruam, kev tsis txawj xav xwb. Ob peb nqe hauv tshooj Pajlug no, Vajntxwv Xalumoos qhia paub qhov sib txawv ntawm tus neeg muaj tswvyim thiab tus neeg ruam. Cov neeg muaj tswvyim (lossis neeg ntse) “hwm tus Tswv thiab txav deb ntawm txojkev phem” (nqe 16) thiab nqi zog rau lawv yog “tau txais lub koob meej zoo” (nqe 18), tej ntawd hais txog cov neeg muaj tswvyim lub koob npe thiab lub hwjchim. Tiamsis cov neeg ruam ces tsis paub ceevfaj, lam tau lam ua, chim sai, muaj lub siab phem, lawv tej nqi zog yog txojkev ruam, vim ua neej zoo li ntawd ua txhaum rau Vajtswv thiab tibneeg.

Tus neeg uas yim muaj meejmom siab, yim tau ntau leej qhuas ces yim yuav tsum xyuam xim ua neej, paub ntshai thiab txav deb kev phem. Tus neeg uas hais lus tsis ntshai siab leejtwg, khavtheeb, ces tsis muaj tibneeg hwm, tiamsis tsuas raug luag thuam xwb. Tej zaug sab nraud yuav muaj ntau tus neeg saib taus vim muaj meejmom siab tiamsis hauv lub siab lawv ntxub thiab saib tsis taus li. Tus neeg muaj tswvyim paub “hwm tus Tswv” (Pajlug 1:7) thiab txav deb txojkev phem.

Vajtswv Txojlus hais tias: “rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum (Loos 3:23). Tej laus ibtxwm hais tias “tibneeg ua tsis tau zoo tagnrho”, qhov no qhia paub hais tias tibneeg txhaum yeej ua tsis tau zoo, tibneeg tej kev txawj ntse paub tsis tau tus nrim ntawm qhov kaj thiab qhov tsaus, kev txhaum thiab kev dawbhuv, kev phem thiab ncaj ncees. Yog li ntawd, yuav kom txav tau deb txojkev phem, tibneeg yuav tsum paub ntshai qhov phem, thiab qhov tseemceeb tshaj yog paub hwm Vajtswv. Timthawj Petus qhia hais tias: Tus uas xav tau kev kaj siab thiab muaj lub neej zoo, tus ntawd yuav tsum tsis txhob hais lus phem thiab tsis txhob hais tej lus dag. Nws yuav tsum tso nws tej kev phem tseg thiab ua txoj zoo(I.Petus 3:10-11a). Thaum paub hwm Vajtswv, peb yuav txav deb txojkev phem thiab paub ceevfaj peb kev hais lus, kev ua haujlwm. Timthawj Paulus kuj ntuas peb txhua tus hais tias: Peb txhua tus nyias yuav tau qhia nyias zaj rau Vajtswv (Loos 14:12). Hnub uas Tswv Yexus rov qab los, txhua lo lus uas peb hais, txhua tes haujlwm uas peb ua puavleej yuav tau muab qhia rau Vajtswv. Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus paub qhov no, kom peb paub ntshai thiab qaij deb txojkev phem.

 

Peb puas tau ua neeg paub ntshai thiab txav deb txojkev phem lawm? Puas tseem tshuav txojkev xav, kev hais lus twg uas tsis haum Vajtswv siab nyob hauv peb?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj txojlus hnub no qhia kom nyuam yaus paub tswj lub siab. Thov Vaj Ntsujplig qhia kom nyuam yaus paub tej uas nyuam yaus tau ua yuam kev, paub ntshai, paub txav deb tej kev txhaum, kom nyuam yaus ua tau lub neej rau tus Tswv tau ntsejmuag. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 17

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An Tháng 01/2022
Bài tiếp theoThâo Răng Leh Anăn Weh Đuĕ Mơ̆ng Klei Soh – 16/1/2022