Nujnqis Ntawm Ua Tsis Ncaj – 27/8/2023

1132

 

 

Pajlug 20:17

“Tej uas koj tau los ntawm kev tsis ncaj ncees yuav txaus koj siab ib yam li tej zaub mov uas qab heev, tiamsis tsis ntev yuav zoo ib yam li suabzeb nyob hauv koj qhovncauj”.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Lub ntsiab ntawm lo lus “tej zaub mov tau los ntawm kev tsis ncaj ncees” yog dabtsi?

–  Nujnqis ntawm tes haujlwm tsi ncaj yog li cas?

–  Muaj tes haujlwm, kev xav twg uas koj xav thov Vajtswv hloov kom koj muaj lub neej ua ncaj ncees, dawbhuv?

Pajlug 20:17 hais txog ob lo lus sib tawm tsam nyob hauv ib nqe lus,qhia tshwm yam yuav txais tau thiab yam yuav raug poob ntawm txoj kev tsis ncaj ncees. Cov lus qhia no ua rau pom txog txoj kev ua neej, tus uas tau txais pajlim los ntawm txoj kev tsis ncaj, kev dag thiab txhav lwm tus tug, ces tej ntawd yuav nyob tsis taus ntev. Tej zaub mov yog hais txog txhua yam uas yog kev noj thiab haus (Pajlug 20:13). Tsis tas li ntawd, zaub mov ntawm nqe no kuj yog hais txog tej pajlim thiab tej qhov txhia chaw uas peb sau tau. Lo lus “tej zaub mov tau los ntawm kev tsis ncaj ncees” txhais hais tias; tej nyiaj uas tau los ntawm lub siab phem lossis tes haujlwm dag ntxias tau los. Chiv thawj tus uas tau tej pajlim los ntawm txoj kev ua tsis ncaj ncees, nws pom hais tias “qab heev” thiab muaj kev zoo siab kawg nkaus, tiamsis tsis ntev tom qab ntawd, yam “qab heev” hloov mus ua “suabzeb” tawv thiab chob ncauj heev noj tsis taus, nqos tsis tau lawm. Thaum kawg, nws pom cov “zaub mov” tsis muaj dabtsi qab uas yuav yug tau nws lub cev lawm, tiamsis tsuas pom chob ncauj mob thiab zoo li tej tshuaj lom neeg tuag lawm xwb (Yauj 20:14).

Vajntxwv Xalumoos tus neeg txawjntse tau qhia hais tias, yog thaum peb ua txhaum rau tibneeg, ua txhaum rau Vajtswv, cia li lees txim kom tsis raug ris qhov nujnqis uas txaus txhawj ntshai ntawd mus txog hnub uas yus tuag. Tus neeg siab phem nyob tsis muaj kev tso siab mus ibtxhis rau tej uas nws tau los ntawm tes haujlwm tsis ncaj ncees (Yauj 20:12-29).

Tebchaws vammeej tuaj, tibneeg nrhiav ntau lub tswvyim phem los sib dag noj dag haus. Muaj ntau tus tibneeg npluanuj, vammeej, muaj meejmom, koob npe zoo puavleej yog los ntawm lub tswvyim dag noj, dag haus no. Tiamsis tsis ntev tom qab ntawd lawv tej cuabtam, nyiaj txiag, meejmom, koob npe zoo poob tas, lawv tseem ua neeg raug txim thiab raug kaw rau tsev lojcuj. Txawm yog sawvdaws paub hais tias, muaj qhov txhia chaw ntau txog thaum tuag nqa tsis tau mus thiab paub qhov nujnqis ntawm txoj kev dag noj dag haus yuav xaus rau qhov tsis zoo, los coobleej raug kev ntshaw nyiaj txiag rub, ua rau lawv ntog thiab mus ua ntau yam kev phem kev qias. Peb cov ntseeg yuav ua li cas? Tsimnyog peb yuav siv lub tswvyim thiab tej qhov txhia chaw ua tes haujlwm uas nyob mus ibtxhis. Yog li ntawd, thaum tseem ua neej nyob no peb yuavtsum ua lub neej rau Vajtswv tau ntsej muag, txawj khiav deb txoj kev ntshaw nyiaj txiag tsis ncaj, kev dag noj dag haus thiab kev ua phem ua qias. Timthawj Paulus qhia hais tias, “Cov kwvtij, kuv thov xaus lus li no hais tias, nej yuav tsum cim ntsoov tej uas zoo thiab tsimnyog qhuas rau hauv nej lub siab; tsis hais tej uas tseeb, tej uas tsimnyog hwm, tej uas ncaj ncees, tej uas dawbhuv, tej uas ntxim nyiam thiab tej uas yuav tau koob meej, nej yuav tsum khaws tej ntawd cia rau hauv nej lub siab huv tibsi. Nej yuav tsum ua raws li tej uas nej kawm thiab nej tau txais los lawm, tsis hais tej uas nej hnov kuv qhia thiab tej uas nej pom kuv ua. Nej yuav tsum ua raws li tej ntawd, Vajtswv tus uas ua rau peb muaj kev kaj siab, nws thiaj yuav nrog nraim nej nyob” (Filipis 4:8-9). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ua tau lub neej raws li Vajtswv Txojlus qhia kom muaj kev zoo siab nyob hauv tus Tswv mus ibtxhis.

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov zam txim rau nyuam yaus, vim muaj tej zaus nyuam yaus ntshaw qhov txhia chaw hauv ntiajteb no, tau ua tsis ncaj rau tibneeg thiab ua tsis ncaj rau Koj lawm. Thov pab kom nyuam yaus ua tau lub neej ncaj ncees li Koj Txojlus qhia kom Koj Lub Npe raug qhuas. Amees.

Peb txoj kev ua neej, kev nrhiav nyiaj txiag puas ncaj ncees, thiab dawbhuv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 10:44-11:30

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNinh Thuận: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2023
Bài tiếp theoBoh Jhat Mơ̆ng Klei Mplư – 27/8/2023