Npaum Twg Thiaj Txaus? – 6/8/2022

664

 

Tej Lus Qhia 5:10-11 

Nqe cim:

“Yog koj ntshaw nyiaj txiag, ces koj yuav tsis muaj kev txaus siab tas koj simneej, yog koj ntshaw kom koj npluanuj, koj yuav tsis tau tej uas koj ntshaw ntawd. Tej ntawd yeej tsis muaj qabhau li” (Tej Lus Qhia 5:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus neeg ntshaw nyiaj thiab tej khoom qhov txhia chaw muaj npaum twg thiaj txaus?
  • Vajntxwv Xalumoos xav hais txog dab tsi thaum hais tias “tej ntawd yeej tsis muaj qab hau”?
  • Tus muaj qhov txhia chaw ntau yuav ntsib teebmeem li cas?
  • Yuav ua cas thiaj ua tau raws li Vajtswv Txojlus qhia tsis ntshaw nyiaj txiag?

Tibneeg tiam nimno tsis yog siv zog nrhiav kom tau yam uas lawv ntshaw xwb, tseem xav yam uas lawv tsis muaj thiab. Muaj ib tug neeg rov hais rau tus kheej hais tias, “Kheev lam kuv muaj tsev, muaj lub neej zoo ntshai yuav tau zoo heev”! Thaum muaj tsev lawm, ib ntu xwb nws pom yam ntawd tsis zoo dab tsi lawm, nws ho xav kom tau lub tsev zoo heev dua lub ntawd, muaj nyiaj ntau dua thiab lub neej zoo dua… Tej no yog tibneeg tiam no ntau tus tej kev ntshaw. Vajntxwv Xalumoos tau Vajtswv pub tswvyim thiab saj lub neej npluanuj dhau los lawm, thiaj xaus lus hauv phau Tej Lus Qhia 5:10 hais tias: Tus uas nyiam nyiaj muaj npaum twg yeej tsis txaus nws lub siab, tus uas nyiam nyiaj txiag kuj tsis txaus siab rau tej uas tau lawm. No kuj yog qhuav qhawv xwb(Phau txhais tshiab). Vim yog noob txhaum, tibneeg thaum twg los yeej pom hais tias muaj tsis tau txaus. Tiamsis xav kom “kom muaj ntau ntxiv” tsis yog yuav pab tau lub neej zoo tuaj. Yog li ntawd, tus neeg txawj ntse thiab npluanuj tshajplaws uas yog vajntxwv Xalumoos thiaj hais tias: “No kuj qhuav qhawv xwb”. Yuav yuam kev loj heev thaum xav hais tias, lub neej muaj nqis yog nyob ntawm kev muaj nyiaj txiag thiab npluanuj.

Vajntxwv Xalumoos kuj hais txog ib yam muaj tseeb ntawm tus neeg muaj khoom nyiaj txiag ntau hais tias: “Yog koj yimhuab npluanuj, ces yimhuab muaj ntau leej uas koj yuav tau pub rau noj” (nqe 11). Peb yuav tsis khwv xav rau tej yim neeg uas npluanuj sai, thaum muaj neeg txomnyem tuaj zeem lawv ua kwvtij thiab thov noj thov haus ntawm lawv. Lossis pom lawv npaj rooj noj rooj haus quaj ntws, yuav tej yam khoom siv uas kim txiaj, siv nyiaj txiag tsis paub khuv xim… tib pliag ntshis xwb lawv tej nyiaj txiag kuj ploj mus sai ib yam li thaum lawv tau ntag.

Peb paub tseeb hais tias, nyiaj txiag yeej tsis yog yam phem. Tiamsis nyiaj txiag tsuas ua rau muaj teebmeem thaum peb xav hais tias yam ntawd yuav pab tau kom muaj lub neej zoo, lossis lub neej muaj nqis. Peb cov uas yog Vajtswv menyuam, peb yuav tsum paub meej hais tias peb tej qhov txhia chaw yog kev muaj tus Tswv nyob nrog. Hauv phau Ntawv Nkauj 119:57-58 hais tias: “​Tus Tswv, koj yog ib puas tsav yam uas kuv xav yuav; kuv coglus tseg hais tias yuav ua raws li koj txoj kevcai. Kuv thov koj kawg siab kawg ntsws kom koj hlub kuv raws li koj tau coglus tseg lawm”. Kev muaj nyiaj txiag yuav tsis paub txaus ib zaug li, tiamsis yog “muaj Tswv Yexus ces txaus nkaus lawm”.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj yog txhua yam rau nyuam yaus, nyuam yaus lub neej tsuas muaj kev zoo siab thaum tau saj Koj txojkev hlub thiab ua raws li koj tej lus qhia. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub txaus siab rau txhua yam uas Koj pub muaj hauv lub neej, nyuam yaus thiaj tsis ua qhev rau nyiaj txiag. Amees.

Peb puas pom hais tias yus twb muaj txhua yam txaus lawm? Muaj yam dab tsi yuav tau hloov thaum kawm dhau zaj no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL Sài Gòn
Bài tiếp theoDŭm Mâo Kơh Dưi Djăp? – 6/8/2022