Dŭm Mâo Kơh Dưi Djăp? – 6/8/2022

809

 

Klei Aê Diê Blŭ: Khua Pô Mtô 5:10-11

Êlan kliăng: “Hlei pô khăp kơ prăk amâo srăng hrăp hŏng prăk ôh, kăn pô khăp kơ klei mdrŏng srăng hrăp hŏng klei čăt đĭ rei; klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang” (Khua Pô Mtô 5:10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hŏng mnuih khăp kơ prăk, ngăn drăp dŭm mâo dưi djăp? Si klei mĭn mtao Salômôn tơdah ñu lač “klei anăn msĕ mơh jing hơăi mang”? Ya mta klei dưi truh kơ phung mâo lu mnơ̆ng mnuă? Si drei ngă čiăng dưi hlue gưt ngă nanao Klei Aê Diê Blŭ hrô kơ klei mđing mĭn kơ prăk kăk?

Anak mnuih hruê anei amâo djŏ knŏng gĭr čiăng dưi mâo mta klei pô čiăng, ƀiădah êpa mhao nanao kơ mta klei pô amâo mâo. Sa čô blŭ kơ ñu pô, “Čiăng đei mâo sang, klei hdĭp srăng jăk mơak snăk”? Leh anăn tơdah mâo leh sang, êdei tinăn pô anăn amâo lŏ mơak ôh kyua lŏ čiăng mâo sang siam hĭn, mâo prăk lu hĭn, klei hdĭp mâo lu klei găl hĭn… Anăn jing klei jing sĭt hŏng lu mnuih, leh anăn mtao Salômôn mbĭt hŏng klei thâo mĭn Aê Diê brei leh anăn klei bi knal hlăm klei hdĭp ñu pô, ñu klah čŭn leh hlăm hdruôm hră Khua Pô Mtô 5:10 snei, “Hlei pô khăp kơ prăk amâo srăng hrăp hŏng prăk ôh, kăn pô khăp kơ klei mdrŏng srăng hrăp hŏng klei čăt đĭ rei; klei anăn msĕ mơh jing hơăi mang”. Mbĭt hŏng klei jing soh jhat, anak mnuih ƀuh diñu dôk kƀah nanao. Ƀiădah “mâo lu hĭn” amâo jing klei msir čiăng dưi mâo klei hdĭp jăk mơak hĭn ôh. Snăn, mtao thâo mĭn leh anăn mdrŏng hĭn kơ jih jang mnuih ti lăn ala msĕ si mtao Salômôn lač klă “klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang” , čiăng lač jing klei čhuai êdi yơh tơdah lač ênoh yuôm klei hdĭp jing klei mâo lu prăk kăk, ngăn drăp.

Mtao Salômôn ăt hưn mdah sa mta klei boh sĭt mkăn mơ̆ng phung mâo lu ngăn drăp: “Tơdah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă đĭ lu, phung ƀơ̆ng dŏ anăn jing lu mơh; Leh anăn ya jing boh tŭ dưn kơ pô mâo mnơ̆ng, knŏng dôk dlăng hŏng ală ñu dŭm anăn yơh?” . Drei amâo bi kngăr ôh kơ klei yăl dliê pap ênguôt kơ mnuih đĭ mdrŏng bhiâo rit, lu yơh pô hriê yap jing găp djuê, ƀĭng găp. Leh anăn mkra klei huă ƀơ̆ng mnăm mđruê̆ mđrông, mnơ̆ng mnuă kdrưh kơang, bi liê amâo lŏ tĭng yap phŭn knhal…, snăn ngăn drăp đuê̆ nao ram rai pral msĕ si hlăk hriê truh mơh. Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, Việt Nam mâo klei duê mưč čhưč snei, “mdrŏng sah mlih găp, đĭ kyar mlih mô̆” čiăng lač kơ klei hdĭp knhŭk knhŭl đa đa mnuih hlăk diñu mâo lu prăk kăk hĭn.

Drei thâo leh prăk kăk, ngăn drăp amâo jhat ôh. Ñu blư̆ jing klei jhat tơdah mĭn prăk yơh ba klei jăk mơak leh anăn ba ênoh yuôm kơ klei hdĭp. Jing phung anak Aê Diê, drei thâo săng ngăn drăp drei amâo êngao hĭn kơ Khua Yang pô ôh, msĕ si pô čih Klei Mmuñ Hđăp 119 bi êdah leh: “Yêhôwa jing kdrêč pioh kơ kâo; kâo ƀuăn kâo srăng gưt klei Ih blŭ. Kâo kwưh klei pap Ih hŏng jih ai tiê: pap mñai kơ kâo tui si klei Ih ƀuăn. ” (Klei Mmuñ Hđăp 119:57-58). Prăk kăk amâo thâo dŭm mâo ôh dưi djăp, ƀiădah “mâo Yêsu kdrêč pioh kơ kâo djăp leh”.

Si ngă drei ƀuh djăp leh mơ̆ hŏng mnơ̆ng drei mâo? Mâo klei čiăng bi mlih mơ̆ leh klei hriăm anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Ih jing kdrêč pioh kơ kâo, leh anăn klei hdĭp kâo knŏng hdĭp mơak kluôm dhuôm tơdah bi knal klei Khua Yang pap leh anăn gưt djă pioh Klei Aê Diê Blŭ. Akâo Khua Yang brei kâo dôk mơak hŏng klei Khua Yang brei leh anăn amâo brei klei hdĭp kâo jing hlŭn kơ prăk ngăn ôh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 11:1‑31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNpaum Twg Thiaj Txaus? – 6/8/2022
Bài tiếp theoBao Nhiêu Cho Đủ? – 6/8/2022