Ngày 21/7/2015: Cuộc Đời Đi Xuống

673

II Các Vua 12:17-21

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Cuối đời Vua Giô-ách, ông đã phạm những sai lầm nghiêm trọng nào? Hậu quả ra sao? Làm thế nào để chúng ta ngày nay không đi vào vết xe cũ của Vua Giô-ách?

 

Thật đáng buồn vì cuối đời Vua Giô-ách, do Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã qua đời, nên vua sa ngã, thờ tà thần làm cho đất nước suy yếu. Sách II Sử Ký cho chúng ta biết chi tiết hơn. Khi con trai của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa là ông Xa-cha-ri được Chúa cảm động để cảnh cáo tội lỗi của vua và dân chúng thì vua lại cứng lòng, vô ơn, không nhớ lại sự nhân từ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã làm cho mình mà sai người ném đá ông Xa-cha-ri đến chết (II Sử Ký 24:17-25).

 

Nhân cơ hội đó, Vua Ha-xa-ên của Sy-ri đem quân tấn công Giu-đa, khiến thủ đô Giê-ru-sa-lem bị đe dọa. Vua Giô-ách lại tiếp tục phạm sai lầm bằng cách lấy hết thảy các vật thánh và vàng trong kho tàng của Đền Thờ cũng như trong cung vua mà cống nộp cho vua Sy-ri để đổi lấy sự an toàn. Vua Ha-xa-ên nhận lễ vật và rút quân ra khỏi Giê-ru-sa-lem. Cuối cùng, Vua Giô-ách bị giết trên đường đi xuống Mi-lô bởi những người dấy loạn.

 

Vua Giô-ách là người được Chúa cứu sống khỏi tay bà A-tha-li và đưa lên ngôi vua tiếp nối sự nghiệp của dòng dõi Vua Đa-vít như Lời Chúa đã hứa. Khi vua đi theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, làm điều thiện trước mắt Đức Giê-hô-va thì Chúa ban phước cho ông và cho đất nước. Nhưng khi ông lìa bỏ Đức Chúa Trời, thờ thần tượng thì cuộc đời ông bắt đầu đi xuống và đất nước cũng suy vong. Sống theo xác thịt thì sẽ gặt sự hư nát (Ga-la-ti 6:8). Mỗi chúng ta đều được Chúa cứu khỏi sự chết do tội lỗi, nhận được địa vị làm con Đức Chúa Trời, hưởng những phước hạnh Chúa ban cho. Nhưng nếu chúng ta vô ơn, sống theo ý riêng mình, đi ngược lại với sự dạy dỗ của Lời Chúa thì chắc chắc sẽ gặt lấy hậu quả của sự vô ơn và không vâng lời đó. Cuộc đời của Vua Giô-ách là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Do đó đọc, học Kinh Thánh và tương giao với Chúa mỗi ngày là điều không thể lơ là trong cuộc đời người theo Chúa.

 

Có thần tượng nào đang kéo bạn ra khỏi Chúa không? Bạn được nhắc nhở điều gì qua bài học hôm nay?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì con thường sống vô ơn, không nhớ lại sự nhân từ của Chúa và của người đã làm ơn cho con. Xin dùng bài học này nhắc nhở con luôn sống biết ơn theo Lời Chúa dạy.

 


Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 6.

Bài trướcChương Trình Thi Kinh Thánh Thanh Niên Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng
Bài tiếp theoTruyền Giảng Cho Người Dân Tại HT Kà Long – Tỉnh Quảng Ngãi