Mnuih Jăk – 18/7/2021

612

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Hriê Hriêng 12:1-3

 

Êlan kliăng: Mnuih jăk mă tŭ klei pap mơ̆ng Yêhôwa, ƀiădah Yêhôwa bi kmhal pô ngă ƀai.” (Klei Bi Hriêng 12:3)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knuih mnuih jăk leh anăn mnuih jhat tơdah mâo klei ƀuah mkra ? Ya klei mdê boh knhal tuč kơ mnuih jăk leh anăn mnuih jhat ? Mơ̆ng anôk drei dưi jing mnuih jăk ? Sa čô mnuih jăk, Si drei hdĭp čiăng jing năng djŏ mnuih jăk ?

 Lŏ dơ̆ng hriăm kơ klei mtô kơ klei thâo mĭn, Mtao Y-Salômôn mphŭn pŏk akŏ kdrêč 12 hŏng klei mdê plah wah “mnuih jăk ” leh anăn “mnuih mĭn kơ klei jhat,”  wăt klei jăk mơak mnuih jăk dưi mâo leh anăn klei bi kmhal kơ mnuih jhat mă tŭ.

Mphŭn pŏk akŏ Hdruôm hră Klei Bi Hriêng, Mtao Y-Salomôn bi hriăm: Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo săng; phung mluk bi êmut kơ klei thâo mĭn leh anăn klei bi hriăm. (Klei Bi Hriêng 1:7).  Ară anei, ñu bi hriăm phung anak si jing mnuih jăk, anăn jing mnuih khăp kơ klei ƀuah mkra jing khăp klei mtô mjuăt, leh anăn klei anăn bi êdah mnuih jăk jing mnuih khăp kơ klei thâo săng (êlan 1). Êngao kơnăn, mnuih jăk jing mnuih mâo klei Aê Diê pap (êlan 2). Bruă mnuih jăk ngă dưi kjăp msĕ si agha čăt êlam hlăm lăn, dưi hdĭp sui leh anăn kjăp (êlan 3). Mklăk hŏng anăn, phung mĭn klei ƀai bi êmut kơ klei mkra, diñu hdĭp mluk mgu leh anăn mđĭ kơ pô kyua diñu hngah klei ƀuah mkra. Diñu yua klei ƀai mkŏ mjing bruă knuă pô, ƀiădah dŭm bruă ngă anăn amâo msĕ ôh mnga aguah blang tlam dliu. Boh jhat kơ phung hdĭp măk ƀai jing kjham snăk, anăn jing lač kơ klei soh leh anăn tŭ klei bi kmhal mơ̆ng Aê Diê, jing Pô Doh Jăk leh anăn kpă ênô. Klă sĭt, “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa bi sui hruê arăng dôk hdĭp, ƀiădah thŭn phung soh dôk hdĭp jing ƀiă. (Klei Bi Hriêng 10:27). Klei Aê Diê Blŭ čih, amâo mâo ôh hlăm phung drei jing phung jăk kluôm ênŭm. Khua Yang Yêsu lač hŏng sa čô êkei mdrŏng snei: Si ngă ih pia kơ kâo jăk lĕ? Amâo mâo pô jăk ôh, knŏng hjăn Aê Diê yơh. (Y-Markôs 10:18).  Kyuanăn amâo mâo ôh hlăm phung drei mơ̆ng bruă jăk pô ngă anăn dưi mâo klei bi mtlaih. Ƀiădah hlăm Khua Yang Yêsu jing Pô mgăt biăp jăk, Pô săn leh asei kơ drei ti kyâo bi kal čiăng hrô kơ klei soh drei ms si Klei Aê Diê Blŭ čih: Kâo jing mgăt biăp jăk. Mgăt biăp jăk jao klei hdĭp ñu pô kyua phung biăp” (Y-Yôhan 10:11) snăn drei dưi jing mnuih jăk kyua êrah Khua Yang lăm brei jih klei soh drei. Akâo kơ Khua Yang brei kơ drei thâo hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kriê pioh knhuah hdĭp kpă ênuah, doh jăk tui hluê si klei Aê Diê čiăng. Klei jăk mơak Aê Diê brei kơ drei jing phung dôk hlăm Khua Yang Yêsu amâo djŏ knŏng ênoh yuôm hlăm klei hdĭp ti lăn ala anei ôh, ƀiădah lŏ čăt agha kjăp lă lar hlăm klei hdĭp lă lar. Brei drei thâo khăp kơ klei Aê Diê ƀuah mkra čiăng kơ grăp hruê klei hdĭp mngăt drei hriê kơ prŏng, čăt agha mjing tur hlăm Aê Diê kjăp hĭn.

Ya klei Aê Diê dôk ƀuah mkra phung drei? Ya klei diih čiăng bi mlih?

 Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Ih ƀuah mkra, mjuăt bi hriăm kâo čiăng kâo hdĭp jăk hĭn grăp hruê. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô, leh anăn mâo klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê čiăng ktrâo lač kơ anak čô pô hdĭp huĭ mpŭ, bi mơak kơ Khua Yang.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 31:30-32:25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcQuyền Lựa Chọn – 17/7/2021
Bài tiếp theoNgười Lành – 18/7/2021