Mloog Lus Qhuab Ntuas – 27/2/2022  

868

 Plug 15:5-12

Nqe cim:

“Tus neeg ruam yeej tsis quavntsej leej txiv tej lus qhia, tus neeg ntse yeej khaws leej txiv tej lus ntuas” (Pajlug 15:5).

 Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Lus qhuab ntuas muaj qab hau li cas?
  • Cov mloog lus qhuab ntuas tau dab tsis thiab cov tsis mloog ni ho tau dab tsi?
  • Muaj yam twg tsimnyog peb hloov thaum kawm txog mloog lus qhuab ntuas?

Txawm sawvdaws yeej paub hais tias: “Tshuaj iab raws mob, hais tseeb tu siab” tiamsis tsis yog txhua tus xav siv tshuaj iab lossis xav hnov tej lus pab ntuas txog yus yam tsis zoo. Tiamsis, kom pab tau tej me nyuam ua neeg txawj ntse, vajntxwv Xalumoos qhia hais tias lawv yuav tsum mloog lus qhuab ntuas (nqe 5). Mloog lus qhuab ntuas rau qhov yog yuav pab tau me nyuam txawj ntse. Kev txawj ntse yuav ua rau npluanuj muaj nyiaj txiag thiab tswvyim (nqe 6-7). Qhov tseemceeb tshaj yog txawj ntse yuav pab tau me nyuam ua neeg ncaj ncees, ua txhua yam haum Vajtswv siab. Txhob xav hais tias ua phem tas mam muab khoom fij ntau ntau ces yuav npog tau kev txhaum, vim tus Tswv“ntxub tej khoom fij uas cov neeg siab phem coj tuaj fij.”. Tus Tswv txaus siab rau cov neeg ncaj ncees” thiab rau txim rau cov uas tsis yuav lus qhuab ntuas kom puastsuaj mus. Vajtswv yog tus paub txhua yam, Nws paub meej tub tuag teb, yuav ua cas tsis pub Nws paub tibneeg lub siab (nqe 8-11). Vajntxwv Xalumoos xaus lus kom nws tub cia li mus cuag tus neeg txawj ntse, mloog lawv lus qhuab ntuas kom paub ua lub neej ntse ntawm tus Tswv xub ntiag.

Cov laus hnub thaud pheej hais tias:“Me nyuam tsis zoo tim niam, xeebntxwv tsis zoo tim pog”, tiamsis tsis yog tsuas muaj niam, muaj pog xwb kuj muaj txiv thiab sawvdaws puavleej muaj feem ntsigtxog. Niam txiv pheej hlub me nyuam lossis xeebntxwv dhau, tsis coj nruj ntawm qhuab ntuas, lossis tseem nrog npog thaum me nyuam ua txhaum, thiaj ua rau me nyuam ua txhaum ntau ntxiv thiab dhau mus ua neeg phem. Hauv lub cuab yig, ntau nkawm niam txiv vim tsis muaj sijhawm nyob nrog me nyuam, lossis vim sib nrauj lawm, ntshai tsam ua rau me nyuam tu siab thiaj tsis kam qhuab ntuas me nyuam. Nyob hauv kev ua neej nrog sawvdaws, ntau leej ntshai tsam tu kev phoojywg, lossis ntshai phoojywg tu siab, ib leeg thiaj tsis kam pab tswvyim rau ib leeg thiab tsis kam sib ntuas thaum pom ua yam tsis yog. Nyob hauv tuamtsev, Vajtswv tej me nyuam ntau leej xav mloog hais txog Vajtswv kev hlub, tsis tshua nyiam mloog hais txog kev txhaum thiab tso kev txhaum tseg. Ib txhia tseem chim rau Xibfwb lossis Txwjlaus tej lus ntuas uas hais raug lawv kev txhaum.

Thov Vajtswv pab kom peb nco ntsoov txuas nrog Vajtswv thiab Nws Txojlus kom muaj kev txawj ntse ntawm tus Tswv, los qhuab ntuas tej me nyuam, tej xeebntxwv thiab kev pab tswvyim zoo rau lwm tus. Kuj vam khom Vaj Ntsujplig pab kom peb muaj lub siab mos muag, txo fwjchim, ua siab ntev tos mloog tej lus qhuab ntuas uas yog cai thiab siv zog kho yus lub neej kom pheej zoo ntxiv. Tus uas mloog Vajtswv qhuab ntuas, ua neej txawj ntse, yuav tau txais kev kaj siab, npluanuj hauv lub ntiajteb thiab hauv lub tebchaws ibtxhis.

Peb puas tu siab thaum lwm tus qhuab ntuas peb?

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug los ntawm zaj kawm hnub no. Thov tus Tswv Koj pab nyuam yaus txo fwjchim txais tos lwm tus tej lus qhuab ntuas thiab kam hloov tej yam uas tsis yog. Thov Koj pub nyuam yaus muaj kev txawj ntse pab tswvyim lossis ntuas lwm tus kom sawvdaws tau txais koob hmoov Koj pub. Amees. 

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II.Xwmtxheej Vajntxwv  36:9-23

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLễ Tấn Phong Thầy Tế Lễ (Phần 2) – 26/2/2022
Bài tiếp theoNghe Lời Khuyên Dạy – 27/2/2022