Mkra Mjuăt Ară Anei, Tŭ Dưn Hlŏng Lar – 7/3/2024

1596

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 9:24-27

Êlan kliăng: “Jih jang phung hlăp hriăm ngă djŏ hnơ̆ng hlăm djăp mta klei; diñu ngă snăn čiăng mâo đuôn mtao thâo rai luč. Ƀiădah drei ngă klei anăn čiăng mâo đuôn mtao amâo thâo rai luč ôh.” (I Kôrantô 9:25)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei msĕ leh anăn mdê phung hlăp bi lông êran hŏng klei phung đăo tui hlue Khua Yang? Si phung hlăp bi hriăm mjuăt asei mlei diñu? Mơ̆ng rup anei mñă kơ drei ya mta klei hlăm bruă mkra mjuăt klei hdĭp mngăt?

Êngao kơ knăm prŏng anôk hlăp mjuăt ktang asei mlei Olympic hing ang snăk mơ̆ng ênuk phung Grek đưm, ti ƀuôn Kôrantô ăt lŏ mâo knăm prŏng anôk hlăp mjuăt ktang asei mlei Isthmian mơh, ƀiădah kdrêč phŭn jing klei bi lông êran. Kyuanăn, khua ƀĭng kna Y-Pôl hlăk čih hră mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô, ñu yua rup klei bi lông êran čiăng bi hmô leh anăn bi mđĭ ai phung đăo djă pioh klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt hlăm knhuang êlan klei đăo. Tơdah phung hlăp tŭ klei hriăm ngă djŏ hnơ̆ng hlăm djăp mta klei čiăng dưi bi lông jăk hĭn kñăm čiăng dưi mâo mă klei mưn, snăn phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei găn gao jih klei lông dlăng čiăng mkra mjuăt klei hdĭp mngăt kyua klei tŭ dưn kơ ênuk hlŏng lar.

Phung hlăp tŭ klei kpĭ mjuăt asei mlei diñu ktang tĭt, “hriăm ngă djŏ hnơ̆ng hlăm djăp mta klei” (êlan 25), dơ̆ng mơ̆ng hdră ƀơ̆ng huă mnăm, pĭt mdei, hriăm mjuăt, leh anăn jih jang bruă ngă mkăn. Diñu gĭr ktưn msĕ snăn hmăng hmưi dưi mâo klei dưi hĭn, čiăng mâo đuôn mtao, wăt tơdah knŏng sa boh đuôn mtao ngă mkra hŏng sa mta hla kyâo, srăng dliu rai djăl mang. Knhuang êlan drei tui hlue Khua Yang ăt msĕ si sa kdrăn êran mơh, ƀiădah klei mdê jing drei găn gao klei lông dlăng čiăng djă pioh klei mkra mjuăt drei pô, amâo djŏ ôh čiăng bi lông hdơ̆ng drei, ƀiădah čiăng dưi hĭn hŏng klei êdu awăt hlăm kđeh leh anăn dưi hĭn hŏng klei mplư mơ̆ng yang jhat leh anăn lăn ala. Klei mưn pioh kơ drei amâo djŏ ôh sa boh đuôn mtao djăl ram rai ƀiădah jing “đuôn mtao amâo thâo rai luč ôh” mâo ênoh yuôm dôk nanao hlŏng lar mơ̆ng Khua Yang Pô brei kơ drei.

Drei mâo klei bi mtlaih “kyuadah hŏng klei pap kyua klei đăo” (Êphêsô 2:8), ƀiădah hŏng klei djă pioh klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt hlăm knhuah hdĭp phung đăo kơ Krist, đru drei dưi mă tŭ klei dưi hĭn leh anăn klei mưn. Klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt mâo dŭm mta bruă ngă mâo klei kñăm čiăng leh anăn gĭr hriăm mjuăt, msĕ si klei wah lač kăm ƀơ̆ng huă, hriăm Klei Aê Diê Blŭ, hưn klei đăo kơ arăng, mă bruă kơ arăng… drei pia klei anăn jing klei mkra mjuăt kyua tơdah amâo čuăn ai tiê, amâo gĭr ktưn leh anăn amâo knang ôh kơ Khua Yang, snăn tui si klei jing anak mnuih drei amâo srăng ngă ôh.

Klei mưn guh kơang mơ̆ng Khua Yang dôk guôn kăp drông drei ti anăp. Klei bi lông êran hlăm mngăt čoh čuăn brei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt. Klei mưn kơ klei bi lông êran anei mâo ênoh yuôm dôk hlŏng lar. Khua Yang Yêsu, Pô Bi Tui leh anăn jing Khua drei dôk guôn drei ksŭng nao truh kơ anôk bi kčah leh anăn mni snei: “Khua ñu lač kơ ñu, ‘Jăk leh, Ơ dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr. Ih dôk sĭt suôr hlăm bruă điêt, kâo srăng brei ih kiă kriê lu. Mŭt bĕ leh anăn mâo klei hơ̆k mơak mbĭt hŏng Khua ih.’” (Y-Mathiơ 25:23).

Si ngă drei ƀuh mơ̆ klei tŭ dưn dôk nanao hlŏng lar, čiăng čuăn ai tiê mkra mjuăt klei hdĭp mngăt?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo mđing uêñ tui duah klei mưn dôk nanao hlŏng lar hlăm Khua Yang pô. Brei kâo knang nanao kơ Khua Yang čiăng dưi găn gao klei lông dlăng, čuăn ai tiê djă pioh klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt, čiăng kơ hlăm hruê knhal tuč Khua Yang srăng mni kâo jing “dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr”. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNtuas Nimno, Muaj Nqis Ibtxhis – 7/3/2024
Bài tiếp theoKỷ Luật Hiện Thời, Ích Lợi Đời Đời – 7/3/2024