Ntuas Nimno, Muaj Nqis Ibtxhis – 7/3/2024

2388

 

 

I Kauleethaus 9:24-27

Nqe cim

Txhua tus uas sib tw khiav, nws niaj hnub xyaum khiav raws li txojkevcai, nws ua li ntawd los nws tsuas tau lub kausmom uas nyob tsis ntev xwb; tiamsis peb sib tw khiav kom peb tau lub kausmom uas nyob mus ibtxhis.” (I Kauleethaus 9:25).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txojkev sib tw khiav zoo thooj thiab txawv cov ntseeg Yexus txojkev nrog tus Tswv mus li cas?

–       Cov tub sib tw yuav tsum tswj tus kheej zoo li cas?

–       Tus duab no qhia rau peb yam dabtsi hais txog kev ntuas sab ntsujplig?

Dua li qhov kev sib tw Olympic uas muaj koob nto npe nyob rau tiam cov neeg Kilis kav, nyob rau hauv lub nroog Kauleethaus kuj muaj qhov kev sib tw Isthmian uas feem tseemceeb yog sib twb khiav. Yog li ntawd, thaum Timthawj Paulus sau tsab ntawv no xa mus rau Pawg Ntseeg nyob hauv nroog Kauleethaus, nws siv tus duab sib tw khiav los piv thiab txhawb cov ntseeg tswj ntuas txojkev ntseeg. Yog cov tub sib tw muaj kev tswj tus kheej zoo ces yuav pab kom lawv mus sib tw tau zoo thiab tau txais nqi zog, cov ntseeg tus Tswv los kuj yuav tsum tswj sab ntsujplig kom dhau tej kev sim, rau qhov muaj nqis mus ibtxhis.

Cov tub sib tw khiav yuav tsum tswj tus kheej nruj, “raws li txojkevcai” (nqe 25), los ntawm tej kev noj haus, pw so, xyaum, thiab ua neej. Lawv siv zog tswj li ntawd yog xav kom lawv yog tus yeej, tau txais lub kausmom yeeb koob, txawm yog lub kausmom yeeb koob uas muab tej khoom nyob ib vuag los ua xwb los luag twb siv zog. Peb txojkev nrog tus Tswv mus kuj zoo ib yam nkaus li txojkev sib tw khiav, tiamsis nws txawv qhov uas peb tswj tus kheej tiv taus dhau tej kev sim tsis yog sib tw kom muaj yeej, nws yog ua kom kovyeej txojkev qaug zog ntawm sab nqaij tawv, tej kev dag ntxias ntawm dab ntxwgnyoog thiab lub ntiajteb. Qhov nqi zog uas peb tau txais tsis yog lub kausmom kub uas nyob ib ntus, tiamsis yog “lub kausmom uas nyob mus ibtxhis” uas tus Tswv pub.

Peb tau cawm dim yog “Vajtswv pub dawb xwb” (Efexus 2:8), tiamsis vim qhov uas peb tswj sab ntsujplig hauv kev ua neej, qhov ntawd pab tau peb muaj yeej thiab tau txais nqi zog. Tswj ntuas sab ntsujplig yog ua tej haujlwm muaj hauvpaus hauvntsis thiab ua siab ntev xyaum kev yoo mov thov Vajtswv, kawm Vajtswv Txojlus, ua timkhawv, ua haujlwm… Peb muab qhov no hu ua tswj ntuas, yog tsis siv zog, tsis txiav txim siab thiab tsis vamkhom tus Tswv, ces tibneeg tus yamntxwv yeej ua tsis tau li.

Qhov nqi zog ci ntsa iab uas tus Tswv tabtom npaj tseg rau peb nyob tom hauv ntej. Txojkev sib tw khiav sab ntsujplig yuav tsum tau tswj tus kheej. Qhov nqi zog rau txojkev sib tw no muaj nqis nyob mus ibtxhis. Tswv Yexus, yog tus Cawmseej thiab yog tus Tswv kav peb tabtom tos kom peb dhia mus txog tus ciam tom kawg, Nws yuav qhuas peb hais tias: Zoo heev, koj yog tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees!Koj cia li los nrog kuv nyob kaj siab lug! (Mathais 25:23).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus saib ntsoov qhov nqi zog uas Koj pub nyob mus ibtxhis. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub vamkhom Koj, kom nyuam yaus tiv taus dhau tej kev sim, muaj kev txiav txim siab tswj lub neej sab ntsujplig mus txog thaum kawg, nyuam yaus yog tus tau Koj qhuas tias “zoo heev, koj yog tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees”. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ntsia pom yam uas muaj nqis nyob mus ibtxhis kom peb muaj kev txiav txim siab tswj sab ntsujplig?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhông Gợi Ý Lễ Thương Khó – Phục Sinh 2024
Bài tiếp theoMkra Mjuăt Ară Anei, Tŭ Dưn Hlŏng Lar – 7/3/2024