Mi-chê – Vị Tiên Tri Can Đảm – 3/10/2020

2223

 

I Các Vua 22:13-28

 “Nhưng Mi-chê đáp rằng: Ta chỉ Ðức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Ðức Giê-hô-va phán dặn ta” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Mi-chê được dặn dò phải nói tiên tri theo ý Vua A-háp nhưng ông cho biết ông sẽ làm gì? Tiên tri Mi-chê đã cho chúng ta những khuôn mẫu nào về cách sống sáng Danh Chúa?

Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên muốn liên minh với Vua Giô-sa-phát của Giu-đa để tấn công Ra-mốt trong Ga-la-át. Hai vua đã mời 400 tiên tri đến để hỏi ý Đức Chúa Trời về cuộc chiến này và nhận được câu trả lời là Chúa sẽ phó Ra-mốt trong Ga-la-át vào tay các vua. Nhưng Vua Giô-sa-phát không cảm thấy yên tâm nên muốn hỏi thêm một tiên tri nào khác của Đức Chúa Trời. Và Vua A-háp đã đồng ý mời Tiên tri Mi-chê đến cho dù vua ghét vị tiên tri này.

Trước khi ra mắt hai vua, Tiên tri Mi-chê đã được dặn dò phải nói tiên tri theo ý muốn Vua A-háp, giống như 400 tiên tri kia đã nói, nhưng Tiên tri Mi-chê khẳng định vì ông là tiên tri của Đức Chúa Trời nên ông chỉ nói điều Đức Chúa Trời muốn ông nói. Khi diện kiến hai vua, Tiên tri Mi-chê nhận biết sự giả hình của Vua A-háp nên đã mỉa mai vua và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho Vua A-háp chiến thắng. Tuy nhiên, sau đó ông đã nói lời tiên tri kinh khủng về trận chiến này và tố cáo sự dối trá của 400 tiên tri kia. Kết quả Tiên tri Mi-chê nhận được khi trung tín với Lời Chúa và chức vụ Chúa ban chính là sự sỉ nhục và bị giam vào ngục. Tuy vậy, Tiên tri Mi-chê vẫn tiếp tục lên tiếng cảnh báo Vua A-háp và kêu gọi mọi người lắng nghe ông (câu 28).

Tiên tri Mi-chê đã cho chúng ta khuôn mẫu về đời sống sáng Danh Chúa. Thứ nhất, phải kính sợ Chúa. Tiên tri Mi-chê xem ý muốn Chúa là tối thượng, vâng lời Chúa tuyệt đối, sợ Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác. Khi Sứ đồ Phi-e-rơ bị Tòa Công Luận cấm rao giảng về Chúa Giê-xu, ông đã trả lời rằng: “Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29). Ngày nay chúng ta đang “sợ” điều gì? Điều gì đang chi phối trên những quyết định của chúng ta? Đám đông, người thân, quyền lợi cá nhân hay Đức Chúa Trời?

Thứ hai, phải trung tín trong chức vụ. Tiên tri Mi-chê đã trung tín thi hành chức vụ Chúa giao ngay cả khi bị chống đối, vu oan, bắt bớ, tù đày. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “…nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Giê-xu Christ…” (I Phi-e-rơ 4:11b).

Thứ ba, phải sẵn sàng chịu khổ. Người trung tín với Chúa chắc chắn sẽ chịu khổ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ” (II Ti-mô-thê 3:12). Một người không muốn chịu khổ sẽ không thể sống cuộc đời làm sáng Danh Chúa.

Bạn có can đảm sống sáng Danh Chúa như Tiên tri Mi-chê không?

Lạy Chúa, xin cho con sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa qua sự trung tín với Chúa, ngay thẳng chia sẻ Lời Ngài, và can đảm đối diện với sự chống đối.

 

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 136-137