Mauxes: Kev Ntseeg Xaiv Ua – 13/3/2024 

985

 

 

Henplais 11:23-28

Nqe cim  

Nws ntseeg hais tias Vajtswv yuav txib tus Mexiyas los pab Vajtswv haivneeg. Txawm yog tej uas nws ntseeg li ntawd ua rau luag thuam nws los nws pom hais tias qhov ntawd muaj nqis heev dua txhua tsav yam zoo uas nyob hauv tebchaws Iziv, rau qhov nws saib ntsoov tej uas yav tom ntej Vajtswv yuav muab rau nws.” (Henplais 11:26).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Mauxes muaj cov kev xaiv twg los ntawm nws txojkev ntseeg?

–       Qhov twg yog lub tswvyim uas pab Mauxes xaiv tau zoo li ntawd?

–       Peb cheemtsum muaj qhov kev txiav txim siab twg rau peb txojkev ntseeg hnub no?

Yog saib Anplahas zoo li ib tug neeg chiv ntawm haivneeg Yixalayees, ces Mauxes yog ib tug thawjcoj ua rau haivneeg no muaj qhov txawv lwm haivneeg, thiab nws lub npe muaj nrog nraim Vajtswv txojkevcai. Cov neeg Yixalayees saib taus Mauxes los ntawm tej haujlwm uas nws ua, tiamsis tus uas sau tsab ntawv Henplais hais tias Mauxes yog ib tug neeg muaj kev ntseeg.

Qhov ua ntej, Mauxes txojkev ntseeg pib ntawm nws niam uas yog ib tug muaj kev ntseeg thiab muab menyuam fij ua Vajtswv tug. Txog thaum loj hlob, Mauxes muaj kev ntseeg ntawm nws tus kheej qhia tawm qhov uas nws xaiv ua. Nws xaiv tso lub meejmom ua tub vajntxwv nyob tebchaws Iziv; nws xaiv tso kev txaus siab ntawm lub ntiajteb uas yuav ua rau nws muaj koob nto npe, vim Mauxes paub hais tias tej ntawd tsis haum tus Tswv siab; nws xaiv tuaj tus Tswv haivneeg tog, yeem ua qhev poob qis (nqe 24-25). Mauxes ua neej nyob ua ntej Tswv Yexus 1.500 xyoo, tiamsis thaum xaiv nrog tus Tswv haivneeg txomnyem, Mauxes raug suav hais tias nrog Tswv Yexus raug txomnyem, koom tib lub homphiaj uas yog los pab tus Tswv haivneeg kom dim txojkev txomnyem (nqe 26). Txuas ntxiv, Mauxes xaiv tsis ua raws li Falaus hais kom coj tau cov neeg Yixalayees tawm hauv tebchaws Iziv mus (nqe 27). Qhov kawg, Mauxes xaiv cia siab rau tus Tswv txojkev npaj thiab tiv thaiv tus Tswv haivneeg los ntawm lub kevcai hla dhau (nqe 28).

Tus uas sau tsab ntawv Henplais qhia txog lub tswvyim uas Mauxes xaiv dhau los ntawm qhov uas siv 2 zaug lo lus “rau qhov”: rau qhov nws saib ntsoov tej uas yav tom ntej Vajtswv yuav muab rau nws(nqe 26b), thiab “rau qhov nws ntseeg cuag li uas nws lub qhovmuag twb pom Vajtswv tus uas sawvdaws qhovmuag tsis pom ntag.(nqe 27b). Muab piv rau tej kev npluanuj nyob hauv tebchaws Iziv lossis tej kev txaus siab ntawm lub ntiajteb, qhov nqi zog uas tus Tswv pub loj dua txhua yam ntawd. Muab piv rau qhov kev ntshai cov Iziv tus vajntxwv lub hwjchim, Mauxes xaiv hwm thiab ua raws li Vajtswv tus uas kav ib puas tsav yam hais.

Thaum peb hwm Vajtswv heev dua neeg, tos nqi zog saum ntuj heev dua hauv ntiajteb no, peb yuav ua taus siab tuab thiab muaj zog xaiv ua tej uas haum tus Tswv siab nyiam. Nws yog xaiv qhia tawm kev ntseeg txawm yog yuav raug kev tsimtxom; xaiv ua yam zoo txawm yog raug hwjchim yuam; xaiv ua raws li tus Tswv Txojlus txawm yog tej neeg ib ncig tsis txhawb, raug thuam. Thaum peb xaiv ua li no ces yog peb tabtom qhia tawm peb txojkev ntseeg ntawm tus Tswv.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus paub hwm Koj thiab tos tej nqi zog Koj muab, kom nyuam yaus paub txiav txim siab xaiv ua qhov yog, ua haum Koj siab hauv kev ua neej txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb tabtom qhia tawm yus txojkev ntseeg zoo li cas dhau los ntawm tej kev xaiv txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Bồi Linh Đội Làm Việc Mục Vụ Thể Thao 34 Tỉnh Thành Năm 2024
Bài tiếp theoY-Môis: Klei Đăo Ruah – 13/3/2024