Lub Hwjchim Ntawm Ntuj CeebTsheej – 17/6/2023 

6779

 

 

Mathais 13:33 

33 Yexus hais dua ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li cov keeb uas ib tug pojniam muab xyaw rau peb siab hmoov nplej, thiab ua rau cov hmoov nplej su tas huv tibsi.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexusmuab lub hwjchim ntuj Ceebtsheej piv rau yam dabtsi?

–       Qhov kev sib piv ntawd muaj nqis li cas?

–       Peb cheemtsum ua neej zoo li cas kom lub hwjchim ntawm Txojmoo Zoo hloov tau tej neeg nyob ibncig?

Tswv Yexus siv keeb los qhia txog lub hwjchim ntawm lub Ntuj Ceebtsheej. Hauv tus Tswv tej lus qhia, “keeb” muaj lub ntsiab hais rau seem tsis zoo, xws li thaum tus Tswv ceebtoom cov thwjtim yuav tsum ceevfaj cov Falixais, cov Xadukais thiab Helauj cov keeb (Mathais 16:11; Malakaus 8:15). Txawm li ntawd los, hauv zaj lus piv txwv no peb yuav kawm ua ke hais txog Ntuj Ceebtsheej zoo ib yam li cov keeb uas poob rau cov hmoov nplej.

Tswv Yexus hais txog qhov uas cov keeb ua haujlwm ntsiag to hauv cov hmoov nplej uas muaj kwvlam li plaub caug liv, ntawm no yog cov hmoov nplej txaus cov pojniam siv los ua ncuav rau tsevneeg noj. Thaum ua ncuav, tsuas tso mentsis keeb rau ces cov hmoov nplej su tuaj. Nqe lus “Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li” qhia paub Tswv Yexus siv tus duab keeb ua su cov hmoov nplej los hais txog lub zog ntawm Ntuj Ceebtsheej ua rau hauv lub ntiajteb no, tsis muaj ib yam dabtsi cheem tau li. Thaum nphoo cov keeb rau saum cov hmoov nplej cheemtsum tos ib lub sijhawm kom cov keeb nkag thoob cov hmoov nplej thiab ua rau cov hmoov su; kuj ib yam nkaus li, thaum Tswv Yexus pib qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws, cov neeg uas ntseeg tus Tswv muaj tsawg, tiamsis Nws paub hais tias tom ntej Vajtswv lub Tebchaws lub zog yuav ua haujlwm rau lub ntiajteb, yuav muaj ntau leej, ntau haiv neeg lub neej hloov tshiab, thiab lub Ntuj Ceebtsheej yuav qhia tshwm txaus nkaus rau hnub Tswv Yexus rov qab los.

Nimno, ntau zaus peb qaug zog thaum pom hais tias nyob hauv cov Pawg Ntseeg muaj cov ntseeg tsawg, lossis ib pab pawg cov neeg tuaj kawm tsawg tus, peb pheej xav tias Pawg Ntseeg lossis pab pawg ntawd yuav loj hlob tsis taus; txawm yog li ntawd los, cia li nco ntsoov hais tias ib qhov keeb xwb kuj ua su taus ib thoob hmoov nplej. Qhov tseemceeb yog peb kev ua neej puas qhia tshwm lub Ntuj Ceebtsheej hauv tsev kawm ntawv, chaw ua haujlwm lossis tej neeg ibncig? Cia li nco ntsoov peb tus kheej thiab Pawg Ntseeg zoo li cov keeb ua rau thoob hmoov nplej su. Peb kev ua neej yuav tsum ua rau losssis hloov tau lub ntiajteb no tig los cuag tus Tswv. Yog li ntawd, thaum peb lossis Pawg Ntseeg tabtom “tsis nco ua”, tsis hlub tshua ces yog peb tsis tau totaub lub ntsiab yog ntawm “cov keeb” zoo li qhov uas tus Tswv qhia. Yog li, qhov tseemceeb tsis yog peb coob lossis tsawg, tiamsis yog kev ua neej coj tau tej neeg nyob ibncig yus los ntseeg lossis tsis tau xwb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus tsis txajmuag, tsis qaug zog thaum pom Pawg Ntseeg tsis muaj tibneeg coob, tiamsis thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej zoo coj tau tej neeg ibncig los paub thiab ntseeg Koj. Amees.

Peb sawvdaws txojkev ua neej puas qhia tshwm Vajtswv lub Tebchaws rau tej neeg uas tus Tswv cia nrog peb nyob?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 2:41-3:20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiền Giang: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2023
Bài tiếp theoHmăi Mơ̆ng Ƀuôn Ala Mtao Adiê – 17/6/2023