Lạy Chúa Tôi và Đức Chúa Trời Tôi – 12/1/2019

1196

 

Giăng 20:24-29

24 Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. 25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. 26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! 28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! 29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! 

Câu gốc: “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Sứ đồ Thô-ma ra sao khi gặp Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn đồ trong nhà? Lời tuyên xưng khẳng định niềm tin của ông về Chúa Giê-xu như thế nào? Bạn áp dụng bài học này cách nào trong đời sống đức tin?

Phúc Âm Giăng 20:24-29 ghi lại câu chuyện Sứ đồ Thô-ma không tin lời chứng của các môn đồ khác về việc Chúa đã sống lại, khi Ngài hiện ra lần thứ nhất với họ. Tám ngày sau, Chúa hiện ra với các môn đồ, lần này có Sứ đồ Thô-ma. Ngài đến với ông và chỉ cho ông thấy bằng chứng Ngài thật đã sống lại. Lúc đó, Sứ đồ Thô-ma đã mạnh mẽ công bố đức tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (câu 28).

Là một sứ đồ đa nghi, LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA SỨ ĐỒ THÔ-MA là lời tuyên xưng quan trọng đáng chú ý. Ông không chỉ xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa của ông; mà ông còn xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của ông. Lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi tin nhận Đức Chúa Trời chỉ có một nhưng có ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời. Ông Thô-ma là vị sứ đồ duy nhất đã tuyên xưng đức tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời.

Sau lời xác nhận niềm tin của Sứ đồ Thô-ma, Chúa phán với ông: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 20:29 BTTHĐ). Chúa Giê-xu phán lời này không chỉ với Sứ đồ Thô-ma, nhưng Ngài cũng phán lời này với chúng ta, những người không hề nhìn thấy Chúa nhưng tin Ngài là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta không bao giờ có cơ hội đặt tay vào những vết sẹo trên bàn tay và bàn chân Chúa, không có cơ hội sờ vào vết sẹo ở hông Chúa, không bao giờ nhìn thấy bằng chứng Chúa sống lại như Sứ đồ Thô-ma. Chúng ta khó tin Ngài hơn Sứ đồ Thô-ma, nên Chúa nói vì lý do đó, chúng ta là những người được phước khi chúng ta tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và chính là Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16), còn Sứ đồ Thô-ma cương quyết và chắc chắn thưa: “Lạy Chúa tôi, và là Đức Chúa Trời tôi!” Đối với chúng ta ngày nay, đời sống có những điều bí mật thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài có thể đến với chúng ta trong một kinh nghiệm nào đó để giúp chúng ta nhìn thấy sự thật, tuy nhiên “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (II Cô-rinh-tô 5:7), và Chúa phán, “Phước cho những người không thấy mà tin!” Người sống bởi đức tin là người được Đức Chúa Trời ban phước.

Bạn có hoài nghi điều gì về Chúa Giê-xu? Bạn có tin Ngài là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của bạn không?

Lạy Chúa, xin giúp cho sự không tin của con. Xin ban ơn cho con để từ lòng hoài nghi, con có thể xác quyết Ngài là Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org