Krist Jing Boh Hlâo Hlang – 21/10/2021

1017

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 15:20-23.

Êlan kliăng: “Kyuadah msĕ si hlăm Y‑Ađam jih jang djiê, msĕ snăn mơh jih jang srăng kbiă lŏ hdĭp hlăm Krist. Ƀiădah grăp čô djŏ wir ñu: Krist jing boh hlâo hlang, êdei kơ anăn phung jing dŏ Krist srăng kbiă lŏ hdĭp ti hruê Ñu srăng lŏ hriê” (I Kôrantô 15:22‑23).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn Krist jing boh hlâo hlang kơ phung djiê leh? Ya klei mdê plah wah klei phung djiê lŏ hdĭp êlâo kơ Aê Diê hŏng klei Krist kbiă lŏ hdĭp? Si mblang “hlăm Krist” leh anăn “hlăm Y‑Ađam”? Ya klei tŭ mdê mdê? Ya klei bi mklă brei đuh brei dôk hlăm Krist?

Boh hlâo hlang jing boh mnga tal êlâo hlăm yan puôt wiă leh anăn phung Yuđa sĭt suôr ba boh mnga anei hlăm Sang Yang čiăng myơr kơ Aê Diê hluê si klei bhiăn leh mŭt hlăm Lăn Aê Diê ƀuăn (Bruă Lêwi 23:9‑14). Hlăm klei anăn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn kơ Krist Ñu jing “boh hlâo hlang kơ phung djiê leh” (êlan 20), leh anăn hlei pô dôk hlăm Krist snăn tơdah “hruê Ñu srăng lŏ hriê” grăp čô mnuih srăng dưi lŏ hdĭp tui si hdră, hlăm anăn snăn êlâo hĭn jing Krist. Hbuê ênuk anak mnuih brei drei thâo kyua Y‑Ađam ngă soh bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, leh anăn sa hlăm dŭm klei bi kmhal kơ klei soh snăn jing klei djiê hlăm asei mlei. Ênuk êdei Y‑Ađam kyua klei djŏ tuôm sa êrah hŏng ñu anăn ăt tŭ klei bi kmhal anăn mơh, “hlăm Y‑Ađam jih jang djiê” (êlan 21a, 22a). Krist amâo djŏ ôh jing pô tal êlâo lŏ kbiă lŏ hdĭp hlăm hƀuê ênuk anak mnuih, klă klơ̆ng hlăm Klei Aê Diê Blŭ drei thâo Y‑Lasar (Y‑Yôhan 11:1‑44), anak mniê Khua sang bi kƀĭn Y‑Jairus (Y‑Luk 8:40‑42, 49‑56)… ăt dưi lŏ hdĭp leh êlâo anăn, ƀiădah leh sa wưng diñu srăng djiê. Klei yuôm bhăn leh Krist lŏ hdĭp snăn Ñu amâo lŏ djiê ôh kyua Ñu jing Pô Dôk Hdĭp, leh anăn yuôm bhăn hĭn jing klei Ñu hdĭp ba klei hdĭp leh anăn klei hdĭp lă lar kơ hlei pô dôk hlăm Ñu, jing phung mâo klei bi mguôp hŏng Krist hlăm êrah Ñu bi mtlaih klei soh (I‑Kôrantô 6:17).

Ruah phung čiăng jing hlei dŏ brei kơ drei klei tŭ mdê mdê. Drei bi mni lač jăk kơ Aê Diê kyua klei pap yuôm bhăn Ñu brei kơ klei pô đaŏ kơ Khua Yang Yêsu Krist dưi jing anak Aê Diê (Y‑Yôhan 3:16), leh anăn hlăm êrah myang anăn drei dưi bi mguôp hŏng Krist čiăng srăng lŏ hdĭp hlăm hruê Krist lŏ hriê. Khădah snăn, grăp čô drei brei hdơr drei jing dŏ Krist amâodah jing dŏ hlei pô mkăn đuč. Amâo dưi ruah ôh jing dŏ Krist êjai, lŏ yua asei mlei mguôp hŏng klei hdĭp čhŏ mrŏ, soh jhat. Sĭt drei jing dŏ Krist, brei hdĭp doh jăk grăp hruê čiăng mâo nanao klei tŭ dưn kơ Aê Diê.

Drei hlăk dôk hlăm Krist mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu Krist pô khăp! Ai tiê kâo mơak bi mni kơ Khua Yang kyua klei Ih kbiă lŏ hdĭp ba kơ kâo klei lŏ hdĭp mơak mñai, guh kơang kơ phung jing dŏ Ih, akâo kơ Ih đru kâo dôk hlăm Ih čiăng dưn klei jăk mơak anei, leh anăn lŏ dơ̆ng mâo klei ktang hdĭp tŭ dưn kơ Ih nanao.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 13:28-14:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Lin (Gia Lai)
Bài tiếp theoĐấng Christ Là Trái Đầu Mùa – 21/10/2021