Knuih Jăk Siam Kluôm Ênŭm – 20/6/2021   

363

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 11: 20-22

 

Êlan kliăng: “Kyuadah Yêhôwa amâo dlăng msĕ si mnuih dlăng ôh; mnuih dlăng asei mlei ti êngao, ƀiădah Yêhôwa dlăng kơ ai tiê.” (I Y-Samuel 16: 7b).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă mtao Y-Salômôn bi hriăm anak kơ klei jăk siam hlăm ai tiê klei mĭn? Ya klei ñu bi hriăm kơ klei siam ti êngao leh anăn klei siam hlăm lam ai tiê klei mĭn? Si klei drei bi hriăm anak čô čiăng mâo knuih jăk siam kluôm ênŭm?

Phung mda asei khăng bi mĭn êkoh, snăn knŏng ƀuh klei jăk siam ti êngao, ᵬiă snăk thâo ᵬuh klei kᵬăt siam hlăm lam ai tiê. Mtao Y-Salômôn bi hriăm anak brei duah leh anăn mbŏ klei jăk siam hlăm lam ai tiê. Yêhôwa bi êmut kơ phung mâo klei mĭn wê ; ƀiădah Ñu khăp kơ phung amâo mâo klei soh ôh. Boh blŭ Knuih lač kơ bruă ngă amâodah hdră êlan hdĭp grăp čô mnuih. Ai tiê jing phŭn mơ̆ng bruă ngă. Ai tiê doh jăk snăn hdĭp kpă ênô. Boh mơ̆ng phung măk ƀai klă sĭt srăng tŭ klei bi kmhal leh anăn phung kpă ênô srăng mâo klei bi mtlaih. Mtao Y-Salômôn yua boh blŭ phung kpă ênô mtô kơ anak brei thâo răng hlăm klei mĭn, bruă pô ngă kyua knhuah anak hdĭp amâo djŏ knŏng hmaĭ kơ anak pô ôh ƀiădah lŏ hmaĭ kơ anak čô êdei anăp.

Hlăm êlan 22, Mtao Y-Salômôn yua sa klei bi hmô lač kơ sa čô mniê siam ƀiădah amâo mâo klei thâo mĭn, siam ti êngao ƀiădah knuih amâo jăk, msĕ si sa boh kông mah ti adŭng ŭn. Wăt tơdah mah siam leh anăn yuôm snăk, ƀiădah dưm ti adŭng ŭn êlâo êdei ăt amra čhŏ mrŏ ᵬâo brŭ mơh. Aduôn aê drei khăng lač : Knuih jăk srăng bi rai klei siam ti êngao kñăm bi hriăm anak čô bi msiam hlăm ai tiê klei mĭn. Hruê anei, kdrăp hưn thâo đĭ kyar, lu mnuih khăp, tui tiŏ klei siam ti êngao, kdrưh siam ti êngao. Đa đa phung hlăk ai amâo uêñ kơ knuih hdĭp jăk, jhŏng lač klei siam bi rai knuih jăk , leh anăn duah djăp hdră bi mlih klei siam ti êngao, tui tiŏ klei siam êngao čiăng duah klei hing ang, tơl lĕ hlăm klei mplư, klei hdĭp lĕ hlăm klei soh jhat, luč knuih jăk anak mnuih. Diñu amâo mdê ôh hŏng mah dưm ti adŭng ŭn čhŏ mrŏ.

 Klei hriăm mñă kơ phung drei lŏ dlăng wĭt klei hdĭp gŏ sang pô. Phung amĭ ama brei tui hluê Mtao Y-Salômôn bi hriăm anak pô bi msiam ai tiê klei mĭn leh anăn mđing truh kơ klei yuôm bhăn lă lar. Jing phung anak, brei drei bi msiam ai tiê klei mĭn, knuih hdĭp, leh anăn thâo răng hluê ngă Klei Aê Diê Blŭ. Phung anak amâo djŏ hdĭp knŏng čiăng ba klei hưn tưn kơ amĭ ama, gŏ sang, klei jăk mơak kơ ala ƀuôn đuč ôh, ƀiădah brei hdĭp si bĕ ngă čiăng bi mơak kơ Aê Diê. Klei Aê Diê Blŭ čih “Kyuadah Yêhôwa amâo dlăng msĕ si mnuih dlăng ôh; mnuih dlăng asei mlei ti êngao, ƀiădah Yêhôwa dlăng kơ ai tiê.” (I Y-Samuel 16:7b). Akâo kơ Aê Diê brei kơ jih gŏ sang drei kriê pioh nanao ai tiê doh jăk, bruă ngă kpă ênô, čiăng dưi mâo klei bi mtlaih hlăm klei hdĭp anei leh anăn hlăm klei hdĭp lă lar.

 

Drei dôk bi msiam ti êngao mơ̆ amâodah bi msiam hlăm ai tiê, klei mĭn, klei hdĭp năng mpŭ hĭn?

 

Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih brei leh klei Ih blŭ kơ kâo. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp tui si knuih hdĭp hlăm Klei Aê Diê Blŭ čuăn leh, leh anăn thâo mĭn bi hriăm anak čô thâo hriăm hdĭp huĭ mpŭ, bi mơak Aê Diê.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 2:1-23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcChớ Bớt Một Lời Nào – 19/6/2021     
Bài tiếp theoTánh Hạnh Trọn Vẹn – 20/6/2021