Knhuang Êbat Lĕ Buh – 9/7/2024

1726

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 7:8-21

Êlan kliăng: “Jăk mơak yơh mnuih amâo êbat ôh tui si klei phung ƀai kčĕ, kăn dôk rei hlăm êlan phung soh, kăn dôk gŭ rei mbĭt hŏng phung mưč.” (Klei Mmuñ Hđăp 1:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Yap răk grăp knhuang êkei hlăk ai lĕ buh? Hbĭl drei ênưih dluh lĕ ti anăp klei mplư? Ya klei brei drei ngă čiăng dôk hdĭp hŏng klei dưi hĭn?

Klei dluh lĕ hlăm klei hdĭp mngăt amâo khăng truh bhiâo riâo rit ôh, ƀiădah mâo sa knhuang nanao, leh anăn êkei hlăk ai anei ăt grăp knhuang nao kơ anôk djiê msĕ mơh. Êlâo hĭn, ñu dưm ñu pô hlăm klei boh huĭ hyưt “Ñu êbat ti kiêng êlan giăm sang mniê knhông anăn dôk, leh anăn ñu êbat êlan nao phă sang mniê anăn.” (êlan 8). Boh blŭ “êbat” čiăng lač êbat hiu hngŭk hngui, amâo mâo anôk kñăm ôh. Năng ai êkei hlăk ai amâo čŏng ngă soh ôh ƀiădah pŏk ƀăng bhă kơ klei soh mŭt. Êkei hlăk ai anei jing dŏ “phung mluk” (êlan 7), jing phung amâo mâo klei ƀuăn rơ̆ng ôh, knŏng čhĭn kơ klei čiăng duah dlăng leh anăn lông čiăng thâo. Kdlưn hĭn, ñu lŏ êbat nao hlăm anôk huĭ hyưt “êjai mmăt wai băk” leh anăn “êjai mmăt mlam” (êlan 9). Boh blŭ “mmăt” jing boh blŭ hlăm Klei Bi Hriêng 7:2 mblang “asăr ală”. Tơdah asăr ală jing sa anôk djăl săng, ênưih ruă êka, snăn mlam mmăt ăt msĕ snăn mơh. Kyuadah knang đei kơ ñu pô, amâo čiăng mđing hmư̆ klei mtô lač, leh anăn dlăng hơăi mang kơ klei myang klei mmăt lăn ala anei, jing knhuang tal êlâo kơ êkei hlăk ai dluh lĕ.

Knhuah tui tluôn kơ klei dluh lĕ, jing hlăk ñu brei ală ñu ktŭng hrĭp kơ kdrăp ti êngao mniê knhông kčŭt mčhur ai tiê (êlan 10). Klei mplư ăt sô hđăp msĕ nik hŏng ênuk đưm ala jhat mplư H’Êwơ mơh, lŏ čuê leh kơ mniê knhông anei mnêč mplư êkei hlăk ai hŏng klei tluh kơ ală. Y-Yôp 31:1 čih snei: “Kâo ngă klei bi mguôp leh hŏng ală kâo; snăn kâo amâo dưi dlăng hŏng klei ƀô kơ sa čô mniê êra?” snăn, klei bi kpĭ mjuăt ală dlăng jing yuôm snăk, boh nik nak hlăm ênuk internet dôk lar msĕ si ară anei.

Êdei tinăn, jing knhuang bi sô̆ hŏng asei mlei (êlan 13). Klei mjĕ giăm asei mlei srăng bi mđĭ hĭn klei ngă soh, boh nik tơdah klei bi sô̆ anăn ngă hlăm anôk mmăt êhiô̆ êyăng. Y-Yôsep hngah kơ klei mplư kyuanăn tŭ klei luč liê, bi êkei hlăk ai anei tŭ ư klei mplư čiăng bi hrăp klei kđeh tluh čiăng, ƀiădah ti knhal tuč, êlan Y- Yôsep jing guh kơang, bi êlan êkei hlăk ai anei atăt kơ klei ƀuôn phung djiê.

Knhuang lŏ čuê jing mđing hmư̆ klei blŭ myâo, mmih jăk mơ̆ng mniê knhông (êlan 21). Klei blŭ jing sa mnơ̆ng bi blah huĭ hyưt êdi, anei yơh jing mnêč knhal tuč bi êbuh êkei hlăk ai kluôm dhuôm.

Tơdah sa čô yap kơ ñu pô jing phŭn, hưn ktưn, mgao, khăp hmư̆ klei mđĭ mni, ênưih snăk lĕ ti anăp klei mplư. Brei drei čuăn ai tiê “amâo êbat ôh tui si klei phung ƀai kčĕ, kăn dôk rei hlăm êlan phung soh, kăn dôk gŭ rei mbĭt hŏng phung mưč” čiăng dưi dôk kjăp nanao hlăm klei hdĭp.

Si ngă drei mâo mơ̆ klei bi knal kơ knhuang dluh lĕ ti anăp klei mplư?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei kâo hmăr thâo kral klei mñă leh anăn klei ƀuah mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, leh anăn akâo Ih brei kâo đuĕ kbưi mơ̆ng klei ênưih brei kâo ngă. Akâo Khua Yang kiă kriê ai tiê klei mĭn kâo hlăm Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKauj Ruam Mus Ua Txhaum – 9/7/2024
Bài tiếp theoNhững Bước Sa Ngã – 9/7/2024