Klei Phat Kđi Kơ Phung Ƀuôn Sang Mgao – 28/10/2023

2631

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 49:28-33

Êlan kliăng: “Kgŭ bĕ, ksŭng ngă kơ sa găp djuê mnuih dôk êđăp ênang, phung dôk hơĭt,” Yêhôwa lač, “sa phung găp djuê amâo mâo ƀăng jang, kăn mâo giê kal rei, sa phung dôk hjăn” (Y‑Yêrêmi 49:31)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei jing găp djuê Kêdar? Si klei hdĭp dua djuê ana Kêdar leh anăn Hasor? Ya ngă Aê Diê bi kmhal diñu? Ya klei hriăm diih mâo mơ̆ng klei hriăm anei?

Kêdar jing anăn anak êkei Ismaêl (Klei Mphŭn Dơ̆ng 25:13), bi Hasor jing sa krĭng lăn mnuih Arap, mdê hŏng Hasor ti nah Dưr Palestin (Y‑Yôsuê 11:1-23). Dua djuê ana mnuih Arap anei hdĭp đuĕ hiu hruê anei tinei hruê mgi tinăn, hdĭp hŏng klei rông biăp leh anăn aseh samô msĕ si klei Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lač “sang čhiăm leh anăn biăp diñu”, “pưk sang”, “dŏ dô”, leh anăn “aseh samô”, “amâo mâo ƀăng jang, kăn mâo giê kal rei” (êlan 29, 31). Diñu hdĭp amâo rŭng răng, hơ̆k mơak leh anăn bi ktlah hŏng dŭm găp djuê mkăn. Kyua mdrŏng anăn diñu dôk hơĭt leh anăn mgao snăk (êlan 31), amâo čiăng kơ Aê Diê ôh leh anăn kơ phung mkăn đru rei. Mĭndah hŏng klei mdrŏng diñu srăng dưi êđăp ênang leh anăn hơĭt, khădah snăn Yêhôwa hưn brei răng: “…Y‑Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn mkra hdră leh čiăng bi kdơ̆ng hŏng diih; ñu čuăn leh hdră ngă kơ diih ”(êlan 30), kyua anăn “32Aseh samô diñu srăng jing mnơ̆ng arăng plah mă, arăng srăng plah mă mơh êmô biăp diñu lu. Kâo srăng prah prŭng tar ƀar lăn ala phung diñu kuêh ƀŭk dua nah mhơ̆k, leh anăn kâo srăng bi truh kơ diñu klei bi rai mơ̆ng jŭm dar diñu,”Yêhôwa lač” (êlan 32). Hasor srăng jing anôk êhŏng, amâo mâo mnuih dôk ôh (êlan 33). Diñu tŭ “Mâo klei huĭ hyưt tar ƀar” (êlan 29) leh anăn luč jih jang. Hlô mnơ̆ng srăng jing mnơ̆ng ƀơ̆ng rông kahan mblah dưi, djăp ngăn drăp jing mnơ̆ng kơ phung roh.

Hlue si hră Galati, găp djuê Ismael jing rup mơ̆ng phung “kkiêng mơ̆ng kđeh”, kơ klei bhiăn snăn djuê ana anei dưi sa kdrêč klei jăk mơak ƀiădah “kyuadah anak êkei mniê hlŭn amâo srăng dưn ngăn mbĭt hŏng anak êkei mniê êngiê ôh” (Galati 4:29-30). Hŏng klei mdrŏng, êđăp ênang ti ală mta, dŭm djuê ana anei mgao leh anăn amâo čiăng kơ Aê Diê ôh, mĭndah mnơ̆ng dhơ̆ng jing mta rơ̆ng kơ diñu dưi êđăp ênang, hơĭt kjăp. Ƀiădah hơăi, Yêhôwa ƀuh jih, thâo jih leh anăn Ñu bi mklă klei bi kmhal kơ diñu tơdah diñu knang kơ ngăn drăp amâo čiăng ôh kơ Aê Diê.

Lu mnuih hruê anei ăt bi mĭn knŏng čiăng mâo sang dlông prŏng siam, ngăn drăp êbeh dlai jing rơ̆ng kơ klei hdĭp kđeh leh anăn wăt mngăt ai tiê diñu. Khădah snăn diñu wơr hĕ si ngă čiăng mâo klei êđăp ênang kluôm dhuôm tơdah knang kơ klei amâo kjăp, ară anôk dôk mgi luč hlăm klei hdĭp anei. Đăm wơr ôh Klei Aê Diê Blŭ lač, “Ơ mnuih mluk! Mlam anei Aê Diê srăng sua mă mngăt ih. Leh anăn mnơ̆ng ih mkra leh, hlei pô srăng dưn lĕ?” (Y‑Luk 12:16-21). Akâo kơ Aê Diê đru drei mñă nanao hlăm ai tiê pô msĕ si Mtao Y‑Đawit: “Mngăt kâo dôk ñăt čang guôn knŏng kơ Aê Diê, mơ̆ng Ñu kbiă hriê klei kâo čang hmăng” (Klei Mmuñ Hđăp 62:5).

Ya klei drei dôk knang hlăm klei hdĭp anei?

Wah lač: Ơ Aê Diê, akâo kơ Ih pap brei kyua lu blư̆ hlăm klei hdĭp êđăp ênang ngă kâo wơr knang kơ Aê Diê. Akâo kơ Ih đru kâo knang kơ Aê Diê jing Boh Tâo Kjăp nanao hlăm klei hdĭp kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Êphêsô 1:1-2:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRau Txim Rau Haivneeg Khavtheeb – 28/10/2023
Bài tiếp theoLời Đoán Phạt Dân Tự Mãn – 28/10/2023