Klei Myơr Jing Klei Kkuh Mpŭ – 1/12/2022

533

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 3:9

Êlan kliăng: “Mpŭ kơ Yêhôwa hŏng mnơ̆ng mơ̆ng klei mdrŏng ih, leh anăn hŏng boh hlâo hlang mơ̆ng bruă ih.” (Klei Bi Hriêng 3:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mtă mtăn knhuah brei mâo hŏng ngăn drăp kơ “anak”? Ya ngă? Ya klei mñă kơ drei hlăm klei kiă kriê ngăn drăp Aê Diê brei?

Phung Yuăn khăng lač: “Prăk kăk nao mbĭt hŏng prôč tiê”, čiăng lač tơdah ruêh djŏ kơ prăk kăk jing msĕ si ruêh djŏ kơ prôč tiê, bi ruă ai arăng tơdah prăk kăk hrŏ liê hĕ. Klei Aê Diê Blŭ amâo tuôm lač ôh kơ prăk kăk, ngăn drăp jing jhat ƀiădah mtă brei răng nanao kơ klei tluh hưp, klei čuôt klih, leh anăn klei ngă hlŭn kơ prăk kăk ngăn drăp. Tinei, mtao Salômôn mtă mtăn kơ “anak” brei mâo knhuah hdĭp bi djŏ hŏng ngăn drăp, anăn jing klei “Mpŭ kơ Yêhôwa hŏng mnơ̆ng mơ̆ng klei mdrŏng ih”. “Hŏng boh hlâo hlang mơ̆ng bruă ih” myơr kơ Khua Yang bi êdah klei thâo săng jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê leh anăn jing dŏ Ñu, kyuanăn brei hdơr mĭn êlâo hĭn hlăk mâo prăk kăk ngăn drăp jing klei mpŭ mni kơ Khua Yang hŏng klei myơr. Tơdah lač, prăk kăk ngăn drăp jing boh tŭ jing mơ̆ng bruă kngan drei pô snăn srăng mâo klei mĭn tĭng yap tơdah myơr.

Si drei myơr, jing klei mpŭ mni kơ Khua Yang? Brei drei myơr kơ Khua Yang “boh hlâo hlang”, jing amâo djŏ myơr mnơ̆ng adôk êbeh ôh ƀiădah myơr mnơ̆ng jăk hĭn čiăng bi êdah klei thâo hdơr knga kơ Khua Yang, kyua thâo săng kơ jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Khua Yang. Khua pô mtô Tim Keller yăl dliê, mâo sa čô ngă bruă pưk hma lač hŏng khua pô mtô snei: “Bi kngăr êdi êmô kâo mđai dua drei đai. Kâo srăng čhĭ leh anăn myơr sa drei kơ Phung Sang Aê Diê.” Êdei kơnăn ƀiă hruê kăm pô ngă hma bi tuôm hŏng khua pô mtô leh anăn lač: “Akâo klei pap kơ khua pô mtô, hơưi êdi yơh, êmô kơ Khua Yang djiê hĕ leh!”

Myơr “boh hlâo hlang” jing klei myơr wăt tơdah ka thâo ôh si yan boh mnga srăng jing, kyuadah hlăk anăn knŏng mrâo mâo boh hlâo hlang đuč. Tơdah myơr klei jăk hĭn kơ Khua Yang drei bi êdah hŏng Khua Yang drei đăo knang kơ Ñu thiê brei nanao ya mnơ̆ng drei kƀah. Blŭ mdê, klei myơr jing klei ngă êlâo hĭn hlăm hdră bruă drei, amâo djŏ ôh jing klei ngă êdei hĭn hlăk bi leh, bi djăp jih jang mta klei mkăn, kyua klei anăn amâo djŏ jing “boh hlâo hlang” ôh. Brei drei myơr kơ Khua Yang hŏng klei ƀuăn rơ̆ng leh anăn hŏng klei čuăn ngă mơ̆ng êlâo.

Mơ̆ng klei mtă anei, drei thâo săng klei đăo kơ Aê Diê brei mâo bruă bi êdah sĭt êmĭt, tinei jing klei myơr kơ Khua Yang (I Y‑Yôhan 3:17; Y‑Yakơ 2:14-26). Drei dưi lač, tơdah amâo sĭt suôr ôh hlăm klei myơr, jing amâo đăo knang sĭt kơ Aê Diê ôh. Klei myơr amâo djŏ ôh jing ênoh prăk drei tla čiăng mă tŭ klei jăk jĭn mơ̆ng Khua Yang, ƀiădah čiăng bi êdah klei đăo leh anăn klei gưt asăp. Blŭ mdê, klei myơr jing klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê.

Si ngă drei myơr kơ Khua Yang mta mnơ̆ng êlâo hĭn leh anăn jăk hĭn leh amâodah ka?

Wah lač: Bi mni kơ Khua Yang kyua klei Ih thiê rei, kiă kriê leh anăn răng mgang kâo mbĭt hŏng gŏ sang găp djuê kâo. Kâo čiăng myơr kơ Khua Yang jih jang klei Ih brei leh kơ kâo. Akâo Khua Yang bi hriăm kâo thâo yua prăk kăk ngăn drăp pioh bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 20:7–21:14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFij Khoom Yog Pehawm – 1/12/2022
Bài tiếp theoDâng Hiến Là Thờ Phượng – 1/12/2022