Fij Khoom Yog Pehawm – 1/12/2022

334

 

 

Pajlug 3:9

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov lus ntuas kom tus “metub” yuav tsum muaj tus cwjpwm li cas rau tej khoom txhua yam? Vim li cas?
  • Peb kawm tau yam dabtsi rau kev saib xyuas tej khoom txhua yam uas tus Tswv pub?

Nyablaj muaj ib lo lus hais tias: “Daim nyiaj mus raws ntu hnyuv” lub ntsiab yog thaum twg hais txog nyiaj ces ua rau luag nyuaj siab, vim cov nyiaj pheej tas zuj zus. Vajtswv Txojlus tsis yog hais tias nyiaj txiag, tej khoom txhua yam nws phem tiamsis ceebtoom kom tsis txhob muaj tus cwjpwm ntshaw, qia dub thiab ua qhev rau nyiaj txiag, khoom txhua yam. Nqe Vajluskub hauv zaj kawm no, Vajntxwv Xalumoos ntuas nws tus “tub” yuav tsum muaj tus cwjpwm yog rau tej khoom, uas yog siv tej khoom ntawd “hwm tus Tswv”. Qhov uas muab “tej qoobloo” fij rau tus Tswv qhia tawm lub siab zeem paub txhua yam yog Vajtswv pub thiab yog Nws tug, yog li yam uas yuav tsum xav ua ntej hlo thaum muaj nyiaj thiab muaj txhua yam yog hwm tus Tswv. Thaum xav hais tias tej nyiaj txiag, khoom txhua yam yog yus khwv tau ces yus yuav nyuaj siab thaum fij khoom rau tus Tswv.

Fij khoom li cas thiaj yog qhuas tus Tswv? Cia li muab “tej qoobloo uas zoo kawg nkaus” fij rau tus Tswv, txhais tau hais tias tsis yog fij tej uas seem cia, tiamsis fij yam uas zoo tshaj plaws qhia tawm lub siab ua Vajtswv tsaug, vim txhua yam yog Nws pub tagnrho. Kx. Tim Keller tham ib zaj lus hais txog ib tug neeg ua liaj teb tuaj ntsib xibhwb thiab hais tias: “Kuv xav tsis thoob thaum pom kuv tus nyuj yug tau ob tug menyuam. Kuv yuav muab ib tug fij rau Pawg Ntseeg”. Tau ob peb thiv tom qab tus neeg ntawd rov tuaj ntsib xibhwb thiab hais tias: “Xibhwb thov zam txim, tu siab ntau, rau qhov Vajtswv tus nyuj tuag lawm!”

Fij “tej qoobloo” kuj txhais tau hais tias fij thaum tsis tau paub phaum qoobloo ntawd zoo li cas. Fij yam zoo kawg nkaus rau peb tus Tswv yog qhia tawm peb txojkev ntseeg rau Nws, peb ntseeg hais tias tus Tswv yuav pub txhua yam rau peb raws li Nws pom zoo. Hais ua lwm seem lus, fij khoom yuav tsum yog thawj lub homphiaj uas peb npaj tsis yog tom qab uas peb twb tau txais lawm. Peb yuav tsum fij khoom rau tus Tswv los ntawm qhov kev coglus thiab twb npaj siab ua ntej lawm.

Los ntawm Vajtswv lo lus samhwm no, peb zeem paub peb txojkev ntseeg Vajtswv yuav tsum qhia tawm los ntawm kev ua haujlwm tshwm, ntawm no yog kev fij nyiaj rau tus Tswv (I-Yauhas 3:17; Yakaunpaus 2:14-26). Kuj hais tau hais tias yog peb tsis ncaj ncees fij khoom ces kuj yog peb tsis ntseeg siab rau tus Tswv. Txojkev fij khoom nyiaj txiag tsis yog cov nyiaj yuav tsum muab kom tau txais tus Tswv txoj koob hmoov xwb, tiamsis qhov ntawd yog kev qhia tawm txojkev ntseeg thiab mloog lus. Hais ua lwm seem lus, fij khoom nws yog kev pehawm Vajtswv.

 

Thov Vajtswv,

Nyuam yaus ua Vajtswv tsaug, vim Koj pub txhua yam rau nyuam yaus thiab tsevneeg. Nyuam yaus yuav fij txhua yam uas zoo kawg nkaus uas Koj pub rov qab rau Koj. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub siv tej nyiaj txiag ua rau Vajtswv Koj tau ntsejmuag. Amees.

Peb puas tau fij thawj yam thiab yam zoo kawg nkaus rau tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 20:7-21:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bình Long
Bài tiếp theoKlei Myơr Jing Klei Kkuh Mpŭ – 1/12/2022