Klei Mngač Klei Hdĭp Myang – 14/5/2021

492

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 6:22-23

Êlan kliăng:Ală jing pui kđen kơ asei mlei. Snăn tơdah ală ih mngač, jih asei mlei ih srăng bŏ hŏng klei mngač(Y-Ma-thi-ơ 6:22).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Klei mngač kơ asei mlei đuôm gam hŏng ya mta klei? Ya ngă Khua Yang lač ală jing pui kđen kơ asei mlei? Si klei yuôm klei mngač klei hdĭp myang kơ pô tui hluê Khua Yang? Ya mta klei đru drei dưi mâo klei čuăn djŏ klă kơ klei hdĭp drei?

Khua Yang Yêsu bi hmô kơ ală jing msĕ si pui kđen mtrang mngač kơ kluôm asei mlei. Jih bruă ngă mơ̆ng jih jang kdrêč mdê mdê hlăm asei mlei đuôm gam hŏng klei mngač mơ̆ng ală sơăi. Kyuanăn, dưi lač klei hdĭp sa čô mnuih jing mngač amâodah mmăt hluê tui si klei mngač phŭn mơ̆ng ală sơăi yơh. Klei mngač Khua Yang Yêsu lač tinei amâo djŏ jing klei mngač kơ ală hlăm kđeh ôh, ƀiădah jing klei mngač klei hdĭp myang. Kyuadah êlâo kơnăn Khua Yang mtă mtăn kơ phung tui hluê Ñu brei mkăm pioh ngăn drăp yuôm hlăm adiê (Y-Mathiơ 6:19-21). Sa čô mnuih tơdah amâo mâo klei mngač klei hdĭp myang mtrang ktrâo atăt, amâo srăng dưi ƀuh ênoh yuôm adôk nanao hlŏng lar kơ klei mkăm pioh ngăn drăp yuôm hlăm adiê ôh, ƀiădah knŏng ƀuh mă mnơ̆ng mnuă ti anăp ală ti lăn ala anei mplư, kyuanăn diñu hdĭp jih klei hdĭp knŏng kăp mkăm pioh ngăn drăp yuôm ti lăn ala đuč.

Amâo mjưh tăp mơ̆ng năn ôh, pruê̆ tui tluôn kơ trăn anei ăt lŏ lač mơh kơ sa čô mnuih amâo dưi mă bruă kơ Aê Diê êjai, wăt mă bruă kơ prăk êjai ôh (Y-Mathiơ 6:24). Aê Diê jing Pô drei amâo thâo ƀuh ôh ƀiădah ngăn drăp jing mnơ̆ng drei dưi ƀuh, dưi ruêh. Klei čuăn ruah mă bruă kơ Aê Diê amâodah kơ prăk hluê si klei mngač mơ̆ng ală klei hdĭp myang. Klei anei brei ƀuh, ênoh yuôm klei hdĭp myang jing mnơ̆ng amâo thâo ƀuh hŏng ală kđeh anei ôh, ƀiădah knŏng dưi ƀuh hŏng ală klei hdĭp myang. Anăn yơh jing phŭn knhal ya ngă Khua Yang Yêsu lač, klei mngač klei hdĭp myang kơ pô tui hluê Khua Yang jing yuôm bhăn msĕ snăn. Klei mngač anei bi kŭl jih jang klei ngă hlăm asei mlei, wăt tơl čuăn kơ dhut klei hdĭp pô anăn, amâodah mngač, amâodah mmăt.

Drei ênưih snăk lĕ hlăm klei mplư kyua mnơ̆ng dưi ƀuh hŏng ală mang anei, leh anăn dlăng êdu hdjul kơ mnơ̆ng amâo dưi ƀuh ôh hŏng ală. Msĕ si kơ sa mta klei snei, drei thâo nik kơ klei dlăng Klei Aê Diê Blŭ leh anăn wah lač jing bruă tŭ sĭt amâo dưi kƀah ôh, kơ hlei čô tui hluê Khua Yang hlăm êlan êbat wĭt kơ Ƀuôn Jăk. Ƀiădah klei sĭt, mâo lu mnuih amâo mâo pioh mmông êlâo hĭn kơ bruă anei ôh, djŏ mơ̆ kyuadah ală mang anei amâo ƀuh ôh klei tŭ dưn ba hriê mơ̆ng klei dlăng Klei Aê Diê Blŭ leh anăn wah lač. Ală mang amâodah “ală bum” knŏng thâo ƀuh mă ya klei pô čiăng msĕ si prăk kăk, anôk bruă, kyuanăn pioh mmông êlâo hĭn kăp ngă bruă anei bruă adih yơh čiăng kơ dưi mâo. Klei Aê Diê Blŭ hruê anei mñă bi hdơr kơ drei, knŏng klei mngač klei hdĭp myang yơh dưi đru drei thâo ƀuh ênoh yuôm klei hdĭp myang adôk nanao hlŏng lar, čiăng kơ drei mâo klei čuăn djŏ klă bi kŭl klei hdĭp drei êjai ară anei leh anăn hlăm ênuk hlŏng lar.

 

Si ngă klei mngač klei hdĭp myang dôk mtrang atăt kơ klei hdĭp diih mơ̆?

 Ơ Khua Yang, Ih Pô yơh jing klei mngač kơ lăn ala. Akâo klei mngač Ih mtrang hlăm klei hdĭp kâo, đru kâo thâo ƀuh ênoh yuôm bhăn klei hdĭp myang leh anăn tui duah ênoh yuôm anăn kluôm jih klei hdĭp kâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 7:36-65

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcSự Sáng Thuộc Linh – 14/5/2021 
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà MS Y NGĂR ADRƠNG