Klei Mmuñ Bi Mni Kơ Klei Mơak – 25/12/2021

1140

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Luk 2:25-33

Êlan kliăng: “Kâo srăng bi mơak kơ ñu hŏng klei brei ñu dôk hdĭp sui, leh anăn bi êdah klei kâo bi mtlaih kơ ñu” (Klei Mmuñ Hđăp 91:16).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Klei Aê Diê Blŭ čih lač kơ Y‑Simêôn? Ya klei ñu wah lač hŏng Aê Diê? Ya bruă Aê Diê ngă leh kơ ñu leh anăn si ñu mmuñ bi mni leh kơ Aê Diê? Ya klei mđĭ ai phung drei mơ̆ng ai tiê Y‑Simêôn mmuñ bi mni kơ Aê Diê?

Pă pluh hruê leh kkiêng kơ Khua Yang Yêsu, Y‑Yôsep, H’Mari ba hđeh điêt Yêsu hlăm Sang Kkuh Mpŭ Yêrusalem ngă klei bi doh kơ H’Mari leh đih pui (Bruă Lêwi 12:1-8) leh anăn ngă klei myơr anak êkei tal êlâo kơ Aê Diê (Klei kbiă 13:11-16). Hlăm ƀuôn Yêrusalem mâo Y‑Simêôn jing mnuih “kpă ênô leh anăn doh jăk” jing ñu ăt djă pioh Klei Aê Diê Blŭ mtô hlăm klei hđĭp pô, ñu ăt jing mnuih “dôk čang hmăng klei bi juh kơ phung Israel”, ñu ăt čang hmăng kơ Yang Mêsi hriê čiăng bi mtlaih phung ƀuôn sang Ñu. Aê Diê ƀuăn leh hŏng ñu jing ñu amâo srăng djiê ôh êlâo kơ ƀuh Yang Mêsi ñu leh anăn phung ƀuôn sang Israel dôk čang guôn. Leh Y‑Simêôn dưi bi tuôm hŏng Hđeh điêt Yêsu ti Sang Kkuh Mpŭ leh anăn dưi pŭ Hđeh điêt, ñu mmuñ leh sa klei mmuñ mơak čiăng bi mni kơ Aê Diê, leh anăn ñu srăng wĭt kơ Aê Diê tơdah Ñu čiăng (êlan 29).

Hlăm klei ñu mmuñ bi mni, Y‑Simêôn bi êdah tlâo mta klei yuôm bhăn mơ̆ng Yang Mêsi. Tal sa, Yang Mêsi ba klei bi mtlaih (êlan 30), boh blŭ “bi mtlaih” jing klei bi mtlaih, Khua Yang Yêsu srăng bi mtlaih kơ jih jang anak mnuih. Tal dua, Yang Mêsi amâo djŏ knŏng jing Pô Bi Mtlaih kơ phung Yuđa ôh ƀiădah kơ jih jang mnuih (êlan 31), phung khua pô hưn êlâo lač leh kơ klei anei (Y‑Êsai 49: 6). Tal tlâo, Yang Mêsi srăng bi êdah klei sĭt nik Aê Diê kơ jih jang mnuih (êlan 31), “jing klei mngač brei klei bi êdah kơ phung tue” lač kơ klei mtrang mngač mơ̆ng Aê Diê čiăng lu mnuih dưi thâo săng klei sĭt nik mơ̆ng Aê Diê.

Klei Khua Yang Yêsu trŭn hriê ba klei bi juh kơ jih jang mnuih, hruê anei drei amâo djŏ knŏng pŭ Hđeh điêt Yêsu hlăm kngan msĕ si Y‑Simêôn ôh ƀiădah Khua Yang dôk leh hlăm grăp ai tiê phung drei jing phung đaŏ kơ Ñu. Drei thâo ênoh yuôm kơ klei bi mtlaih leh anăn ăt mâo Yang Mngăt Jăk mtrang čiăng dưi thâo săng Klei Aê Diê Blŭ, kyua anăn brei drei bi êdah klei mơak hlăm djăp boh klei, brei drei hdơr drei dôk mâo klei yuôm bhăn hĭn. Khua hlăm klei hdĭp anei bi mmăt ai tiê drei čiăng drei ƀuh amâo mơak hlăm ai tiê, rŭng răng nanao, huĭ hyưt, ngă kơ drei duah klei mơak kơ pô hŏng ênoh mâo mă êjai anăn hlăm klei hdĭp anei msĕ si prăk mah, klei hing ang, klei dưi… Brei drei tui hriăm ai tiê Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hlăm hră Philip 4:11b “… kyuadah kâo hriăm leh tŭ hŏng klei mơak măng ai ya klei truh kơ kâo”. Snăn kơh, drei dưi mmuñ bi mni kơ klei mơak msĕ si Y‑Simêôn.

Drei mmuñ nanao klei mmuñ mơak hlăm klei hdĭp mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, Pô trŭn hriê leh ti lăn ala čiăng bi mtlaih kâo, akâo kơ Khua Yang mtrang mngač čiăng kâo thâo sang ênoh yuôm kơ klei bi mtlaih kâo mâo hlăm Ih, akâo kơ Ih đru kâo hdĭp mmuñ bi mni nanao kơ klei mơak hlăm djăp boh klei hdĭp kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Bruă Mtao 22:1 – 23:3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcZaj Nkauj Txaus Siab – 25/12/2021 
Bài tiếp theoBài Ca Thỏa Lòng – 25/12/2021